Overgangsstaten van Bewustzijn
Een Hathor Planetaire Boodschap via Tom Kenyon
 
read in English      download PDF of een WORD.doc (9 blz.)

20 april 2011
www.tomkenyon.com (vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl en Marjon)

 

Definities.

Chaotische Knooppunten zijn clusters van chaotische gebeurtenissen. Volgens de Hathors, is Aarde een Chaotisch Knooppunt binnen gegaan en als resultaat hiervan kunnen we steeds toenemende niveaus van chaos verwachten – die aardbevingen, vulkanische activiteit, afwijkende weerspatronen, ecologische uitputting, maar ook economische, sociale en politieke beroering inhouden maar daar niet toe zijn beperkt.

Overgangs Staten van Bewustzijn zijn wat de Hathors de tussen-in plaatsen noemen waar een groot verlies is geweest en zoals we onszelf tijdelijk voelen balanceren tussen een oude werkelijkheid die voorbij is gegaan en een nieuwe werkelijkheid die zich nog niet echt heeft gevormd.

Waarnemings markeringen zijn een term die de Hathors gebruiken om te beschrijven hoe we onze wereld zinnig maken en door onze levens heen navigeren terwijl we onze vijf zintuigen gebruiken.

De Boodschap

Door hun aard neigen de Chaotische Knooppunten ernaar om overgangsstaten van bewustzijn te genereren. Overgangsstaten van bewustzijn komen tevoorschijn als er waarnemings markeringen verdwijnen. En als dit gebeurt gaan jullie een nul-zone in waarin jullie oude werkelijkheid niet langer bestaat, of radicaal is veranderd, terwijl je nieuwe realiteit nog niet in bestaan is gekomen.

Vanwege het feit dat jullie een nog intensere fase binnen zijn gegaan van het Chaotisch Knooppunt, willen we jullie onze kijk meedelen betreffende overgangsstaten, in de hoop dat jullie in staat zijn om deze kennis ten voordele van jullie zelf aan te wenden.

Voor onze doelstellingen kunnen we overgangsstaten in drie voornaamste categorieën indelen: 1) persoonlijke overgangsstaten, 2) collectieve overgangsstaten en 3) stoffelijke dood.


Persoonlijke Overgangsstaten

Laten we eerst onze aandacht richten op de persoonlijke overgangsstaat, want jullie persoonlijke waarneming is het centrale punt van waaruit jullie waargenomen werkelijkheid opereert.

Jullie waarneming van de werkelijkheid is fundamenteel een persoonlijke schepping. Die wordt beïnvloed door de collectieve waarneming van jullie cultuur, tijd, plaats en omstandigheid, maar fundamenteel is het jullie waarneming van wat werkelijk en niet werkelijk een schepping is – jullie schepping.

Jullie waarneming van de werkelijkheid, als je net als andere mensen bent, hangt af van gewoontes van waarneming. Dan ben je gewoon bepaalde realiteiten in je leven aan het beleven die je zeggen waar je bent, zogezegd. Jullie ontwaken ’s morgens en je kijkt naar de klok en de collectieve waarneming van tijd staat direct voor je neus. Jullie keus om deze illusie wel of niet aan te nemen is een persoonlijke keus. Inderdaad, een van de tekenen van spiritueel meesterschap is het vermogen om succesvol door culturele illusies heen te navigeren terwijl je duidelijk hun aard begrijpt.

Als een situatie in jullie persoonlijke leven dramatisch verandert, is er de teneur dat waarnemingsmarkeringen verdwijnen of zichzelf her-organiseren.

Laten we een mogelijk scenario geven. Als je al vele jaren dezelfde baan hebt gehad, dan heb je je leven rond de eisen van deze positie opgebouwd. Je eet je lunch op een bepaalde tijd. Je gaat op een bepaalde tijd naar huis. Je wisselt met anderen op een specifieke manier uit, wat is afgestemd om bij de eisen van je baan te passen.

Als die baan plotseling weg zou vallen, onverwacht, dan zouden die waarnemingskenmerken verdwijnen. Er zou geen noodzaak meer zijn om op een bepaalde tijd op te staan, om op een bepaalde tijd te eten, naar huis te keren en de mensen waar je mee uitwisselde voor het grootste deel van je wakende uren, zouden er niet langer meer voor je zijn.

Deze situatie is echt desoriënterend voor de meeste mensen. En weer, de waarnemingsmarkeringen zijn verdwenen.

Het zelfde fenomeen gebeurt als er een radicale verschuiving in je persoonlijke leven plaatsvindt. Als een relatie die belangrijk voor je is, plotseling eindigt dan verdwijnen die waarnemingskenmerken van die relatie, en dan ga je de overgangsstaat van bewustzijn in.

Als je een gezondheidscrisis beleeft en je stoffelijke leven aangedaan wordt op radicale manieren dan verdwijnen de waarnemingskenmerken en dit kan heel desoriënterend zijn. Dan ben je de overgangsstaat van bewustzijn binnengegaan.

Als het Chaotisch Knooppunt steeds intenser toeneemt, zullen meer mensen de schokgolven beleven van hun oude werkelijkheid die voor hun ogen afbrokkelt. Wat zeker was in hun leven is nu onzeker. Wat eenmaal vaste grond was wordt nu als niet vast gezien. We bedoelen dit figuurlijk en letterlijk.

Er komt nog een andere golf van overgangsstaten uit dit Chaotisch Knooppunt tevoorschijn. Die raakt al veel mensen aan, maar die beïnvoedingen zullen net als een tsunami zich door het bewustzijn heen verspreiden.

Deze specifieke overgangsstaat heeft te maken met de ineenstorting van de collectieve leugens van jullie cultuur. Er zullen toenemend meer en meer van jullie achter het schaduwspel gaan zien; jullie zullen de 'puppet masters' gewaar worden en alhoewel hun identiteit jullie kan ontgaan, zul je met toenemende werkelijkheid gaan zien dat aspecten van jullie cultuur een manipulatie, een beperking en in veel gevallen volslagen leugens zijn.

De leugen waarover we hier spreken is niet de leugen over de economie, over oorlogen, of de leugen over beperkende godsdiensten, maar de leugen over jullie identiteit – een leugen die jullie gevangenhouding waarborgt. Deze leugen is het denken/geloven en de culturele bewering dat jullie niets meer zijn dan een stoffelijk menselijk wezen en dat er in feite geen andere rijken van zijn bestaan, buiten jullie aardse ervaring.

De erkenning van deze leugen is een voorbode van persoonlijke vrijheid, maar in de beginfasen ervan kan die nogal desoriënterend zijn. Dit komt doordat multidimensionele belevenissen zo anders zijn dan jullie dagelijkse aardse ervaringen. Als je ontdekt dat je geïsoleerd zit tussen je aardse en je multidimensionele leven, ben je een overgangsstaat van bewustzijn binnen gegaan.
Onze bedoeling om deze informatie te delen is, een praktische koers voor te stellen van actie tijdens zulke overgangsstaten van bewustzijn.

Als je persoonlijk een krachtige overgangsstaat binnengaat, kun je, zoals zoveel menselijke wezens, in overweldiging vast blijven zitten. Veel mensen vinden dat de schok waarbij ze zich realiseren dat hun waarnemingskenmerken verdwenen zijn, samen met de werkelijkheid waarvan ze dachten dat die echt was, nogal zeer verwarrend.

Vanwege het feit dat de tijd aan het versnellen is – en hiermee bedoelen we dat er meer gebeurtenissen plaats vinden in minder tijd – is het blijven zitten in een geschokte staat of overweldigd zijn, een psychologische toegeeflijkheid die jullie je niet kunnen veroorloven. Wat we eigenlijk willen overbrengen is dat er ondanks de aard van de overgangsstaat, of die nu persoonlijk van aard is en te maken heeft met veranderingen in je persoonlijke leven, of door het erkennen van je culturele manipulatie – jij het zelf bent die de schepper is van je werkelijkheid.

Je kunt verhaaltjes hebben om uit te leggen waarom je plotseling van je leven bent beroofd maar dat zijn maar verhaaltjes. Je kunt de schuld geven voor je problemen aan andere mensen, situaties of aan mensen om wie alles draait, maar dit is misplaatste verantwoordelijkheid. Je verhaaltjes kunnen wel waar zijn en er kunnen andere mensen, situaties of instituten ook schuld hebben, maar als je de overgangsstaat van bewustzijn bent binnengegaan dan zit je in een centrale vortex (spiraal) van een machtig creatief proces. Er is geen reden om te klagen over ‘verspilde melk’ zoals een van jullie gezegdes luidt. Wat verloren is, is verloren. Wat weggegaan is, is weg.

Nu wordt de centrale vraag: "Wat ga je doen?"

Blijf je bedwelmd, geschokt, overweldigd, in boosheid of verdriet? Of zul je in je identiteit stappen als schepper van je leven?

Voor degenen van jullie die er voor kozen om in lagere staten van bewustzijn te blijven, hebben we geen commentaar.

Ons commentaar is voor degenen van jullie die moedig en stoutmoedig genoeg zijn om in jullie identiteit te stappen als schepper. Als jij een van hen bent, dan is hier wat wij voorstellen.

Als alles verdwijnt, we bedoelen de waarnemingsmarkeringen van je vroegere werkelijkheid, begrijp dan dat je een leegte punt bent ingegaan.

Een leegte punt is een kritieke overgang tussen de oude en een nieuwe werkelijkheid. Dat wat er was, is geëindigd. In plaats van dat het verlies je spijt, accepteer je de leegte. Dit is, voor veel mensen, een problematische onderneming, omdat er niets is in het leegtepunt dat je kunt doen. Je moet er alleen maar een getuige van zijn, en van jezelf, want in dit land van niemand, zijn geen waarnemingskenmerken.

Wees voorzichtig met het plaatsen van nieuwe markeringen, want die ideeën en geloofsovertuigingen zullen de sterren zijn van de nieuwe hemel van je denken en je zult je koers tot deze nieuwe tijden uitzetten via die sterren (gedachten en geloofsovertuigingen) die je hebt geplaatst in de hemel van je eigen bewustzijn. Wees dus wijs als je nieuwe sterren gaat creëren, collega navigators van het Mysterie.

Collectieve Overgangs Staten van Bewustzijn

Het menselijk collectief, vanuit ons gezichtspunt gezien, is heden een immens kosmische slang die zijn oude huid afwerpt, krimpend en draaiend om die oude hindernissen af te schrapen. Sommige ervan hebben de vorm van economische beroering. Sommige ervan zijn politiek van aard. Sommige ervan zijn de ineenstorting en transformatie van culturele instituten. En sommige van die krimpingen en draaiingen hebben betrekking op aardbevingen en vulkanische activiteit, maar ook op afwijkende weerspatronen.

Terwijl natuurlijke en door mensen gemaakte rampen toenemen, zullen meer en meer van jullie je in de overgangsstaten van bewustzijn terugvinden. Zij die duidelijk een aardbeving, een vulkaanuitbarsting of verwoestend weer meemaken zijn natuurlijk het meest vatbaar om overgangsstaten binnen te gaan, maar zij die empatisch van aard zijn, ervaren de volle laag van een natuurlijke of door mensen gemaakte ramp alsof jullie er stoffelijk bij aanwezig waren.

Inderdaad, als de sluier die het menselijk bewustzijn afscheidt van het volgende bewustzijn oplost, zullen meer en meer van jullie de veranderingen beleven die op een instinctief niveau gebeuren in de wereld.

We zullen nu spreken over de vraag voor een nieuwe schepping voor degenen die zich bevinden in de nasleep van een natuurlijke of door mensen gemaakte ramp, zoals een aardbeving, een vulkanische uitbarsting of verwoestende weerspatronen.

Als de verwoestende kracht sterk genoeg is, kunnen de waarnemingsmarkeringen van een eerdere werkelijkheid niet langer meer bestaan. Je huis of plek of zaak kan er niet langer meer zijn. Je kunt met tekorten van voedsel en water moeten omgaan en er zijn een aantal variabelen die samen kunnen komen die een geschokte staat en overweldiging kunnen scheppen.

We zullen heel duidelijk zijn met wat we gaan zeggen. Schok en overweldiging bij rampen zijn een natuurlijk antwoord als zoogdier, maar als jullie moeten transcenderen en het moment moeten transformeren, moeten jullie omhoog reiken naar hogere dimensies van je eigen bestaan, je eigen zijn, naar de rijken van bewustzijn die voorbij tijd en ruimte liggen.

In de mate dat jullie in staat zijn om de transcendente aspecten van je wezen op te nemen als deel van de vereffening/gelijkmaking voor jullie overleving, zullen jullie in staat moeten zijn om de schok en de overweldiging te matigen.

Het centrale kenmerk dat midden in chaos, elke vorm van chaos, geïdentificeerd moet worden, is het portaal van gelegenheid.

Deze gelegenheid om te overleven of voor een nieuw leven, kan zichzelf presenteren op manieren die je niet verwacht. Dit komt omdat de waarnemingsmarkeringen niet langer op hun plek zitten en dat jullie bewustzijn misschien de gelegenheid niet herkent als die zichzelf presenteert.

Er is een diepgewortelde menselijke gewoonte, of neiging, die nieuwe werkelijkheden in overeenstemming wil brengen met die uit het verleden. Dit zal een ongelukkige gewoonte zijn bij deze situaties.

Er is veel dat we kunnen zeggen over de hyper-dimensionele werkelijkheden die betrokken zijn bij de keus die je moet maken tijdens chaotische gebeurtenissen, maar wij willen dit couperen en dat aanreiken wat het meest praktisch zal zijn. Misschien kunnen we op een andere tijd onze filosofische mijmeringen met jullie delen over jullie oneindige aard en de oneindige mogelijkheden die in jullie wonen. Maar nu, laten we wat eenvoudig zijn en jullie een formule geven om gelegenheden te herkennen en te scheppen voor het nieuwe leven en een nieuwe bestemming als die zich aan jullie voordoen.

Aannemend dat jullie een overgangsstaat van bewustzijn zijn binnengegaan en dat jullie als vriend in het leegtepunt staan en meer of minder comfortabel zijn met de grote onzekerheid van je situatie, is dit wat wij voorstellen.

Wees nieuwsgierig en verwacht wonderen.

Door de staat van nieuwsgierigheid in te gaan raak je betrokken bij een aspect van je denken dat vrij is om verder te gaan, vrij van verwachting. Dat wordt net zoiets als het denken van een kind, en het is deze onschuld – en dat is niet hetzelfde als kinderachtigheid – dat je een trillingsstaat van bewustzijn laat binnengaan, die enorm gunstig voor jullie is.

Door de verwachting van wonderen vast te houden laat je de kracht van schepping in je vrij en in de mate dat je dat kunt, zul je toenemende voorvallen van serendipity krijgen (vertaling: serendipity: gave om toevallig waardevolle dingen te ontdekken of iets zoeken, iets anders vinden en je realiseren dat wat je gevonden hebt, meer past bij wat je wilt dan wat je gedacht had dat je zou vinden....), voorvallen die gunstig zijn en met onverwachte schatten, of ze nu stoffelijk van aard zijn of mentaal of emotioneel.

Deze combinatie van nieuwsgierigheid over wat er vervolgens zal gebeuren, samen met de verwachting van wonderen zal je snel uit het leegtepunt naar een nieuw leven laten gaan, ondanks wat er misschien gebeurt bij degenen om je heen.

In collectieve overgangsstaten van bewustzijn is het nuttig om je te herinneren dat ieder mens de schepper is van zijn of haar eigen werkelijkheid en midden in de chaos zullen mensen andere keuzes gaan maken en andere persoonlijke werkelijkheden binnengaan.

Slinger niet heen en weer door hen die lagere trillingsrijken binnengaan. Jullie kunnen hen niet redden van zichzelf. Kijk naar boven en leef opwaarts met nieuwsgierigheid en in verwachting van wonderen, en zelfs in de ernstigste situaties kunnen wonderen, en zúllen wonderen voor jullie gebeuren.

Stoffelijke Dood

Een van de grootste problemen voor geïncarneerde wezens is de overgangsstaat van bewustzijn die jullie dood noemen. Dit komt door het feit dat alle waarnemingsmarkeringen, inclusief de vijf zintuigen, verdwijnen. Als een persoon zich alleen identificeert met zijn/haar stoffelijk bestaan, dan zal hij of zij deze overgangsstaat het allermoeilijkste vinden. Dat komt omdat waar hij of zij zich mee identificeert niet langer meer bestaat.

Alhoewel de stoffelijke wereld verder gaat, is er geen input meer in het bewustzijn vanuit de vijf zintuigen. Het is alsof de wereld is verdwenen, samen met het lichaam. De grote IK BEN, het centrale kenmerk van transcendent bewustzijn, ontvangt niet langer meer informatie vanuit het lichaam, de vijf zintuigen, of vanuit de buitenwereld. Dit kan intens verwarrend en desoriënterend zijn voor iemand die niet direct de andere rijken heeft ervaren van zijn of haar wezen.

Metaforisch gesproken zijn jullie als een grote boom, een Tree of Life, een Levensboom, met veel takken en veel, veel bladeren en bloesems, en jullie huidig stoffelijke bestaan is gewoon één van die bladeren en één van die bloesems.

Als een mens door de overgangsstaat van bewustzijn gaat die jullie de dood noemen zijn er diverse opties. Als je in een spirituele traditie zit waar de centrale figuur een goeroe, een avatar of een redder is, kun je het pad volgen van dit wezen naar het rijk van trillingen van zijn of haar bewustzijn. In sommige godsdiensten wordt dit de hemel genoemd.

Als je het pad volgt van een goeroe, avatar of redder, begrijp dan dat je in zijn/haar hemel, in zijn/haar trilingsverworvenheid binnengaat, en noodzakelijkerwijs ga je ook zijn/haar beperkingen van bewustzijn binnen.

Vanuit ons perspectief is het universum oneindig van ‘aard’, en hiermee bedoelen we niet de uiterlijke ruimte, maar de interdimensionele werkelijkheden van jullie universum, en er is geen enkel wezen in leven, gezien vanuit onze belevenis, die ‘alles dat is’ begrijpt en omhelst.

Als je je echter bij je goeroe/avatar/redder wilt voegen in de rijken van de dood, hebben we enkele suggesties. Eén is om mentaal zijn/haar naam te roepen. Dit is een eeuwenoud begrijp, samengevat in de Egyptische term: Ren, wat naam betekent. Als je een naam roept van een spiritueel wezen dan is een aspect van hem/haar verplicht om naar je toe te gaan.

Als op het moment van de ontmoeting van je goeroe/avatar, redder, hij of zij je waardig acht, zul je door hem/haar meegenomen worden naar zijn/haar hemelse rijk.

Voor degenen van jullie in oosterse spirituele tradities zijn er mantra’s verbonden aan specifieke deities/goden. Het mentaal chanten van deze mantra’s tijdens de dood, of in de rijken van de dood, heeft hetzelfde effect.

Voor degenen van jullie die geen deel zijn van een spirituele traditie die een goeroe, avatar of redder volgen, biedt de overgangsstaat van bewustzijn die dood wordt genoemd, andere mogelijkheden.

Zoals bij de andere twee overgangsstaten van bewustzijn, heeft het rijk van de dood een leegtepunt en de dominante kenmerken ervan zijn stilte en duisternis. Alle mogelijkheden bestaan in de Leegte maar feitelijk is er geen in bestaan. Het is als een eikel van een eikenboom. De eik, de reuzenboom zelf, zit potentieel in de eikel, maar het bestaat nog niet.

Dus als je jezelf in de Leegte terugvindt, die je zult herkennen door het feit dat je volslagen alleen bent in duisternis en in volslagen stilte, weet dan dat je in de centrale nexus (reeks) zit van je creatieve krachten.

Wat je verkiest om vervolgens te scheppen, zal de koers bepalen van je bestemming en welke werelden je zult bewonen of in welke rijken van bestaan je zult gaan wonen. Dit is een kritiek ogenblik.

Veel mensen die bang waren van de duisternis, gaan voortijdig naar het licht. Maar wat zij zich niet realiseren is dat ze licht scheppen door hun verlangen. Een portaal gaat voor hen open, als een tunnel en ze kunnen de tunnel van licht binnengaan, degenen ontmoeten die ze gekend hebben en daardoor terugkomend in een lichaam of in andere vibrerende bestaansrijken zonder volledig de consequenties te hebben begrepen. Dit is zeker een optie die open staat voor jullie en een die vaak wordt genomen.

Een andere optie echter is om in het leegtepunt te blijven, om in de Leegte zelf te zijn, en om bewust te worden van je Zelf als zuiver bewustzijn – transcendent voor alle fenomenen.

Als je lang genoeg verblijft in deze staat van bewustzijn, zonder de behoefte om iets te scheppen, zul je jouw identiteit als de grote IK BEN ontdekken. En vanuit dit punt van bewustzijn kun je de omstandigheden kiezen van je belichaming. Je kunt de werelden kiezen die je zult bewonen of bewustzijnrijken kiezen waar je zult verblijven.

Deze laatste methode geeft jullie de grootste mogelijkheden, alhoewel die het moeilijkst is voor de meeste mensen. En de reden voor deze moeilijkheid heeft te maken met het feit dat de meeste mensen het ongemakkelijk vinden om geen lichaam te hebben. Het verlangen naar een lichaam en de ervaring van de materiële wereld trekt een persoon voortijdig uit de Leegte.

Samengevat, vanwege de intensiverende fasen van het Chaotische Knooppunt zullen velen van jullie zich in overgangsstaten van bewustzijn bevinden. Ondanks het niveau waaraan je verbonden bent, of het nu je persoonlijk leven, een collectieve ervaring, of de overgangsstaat is die je dood noemt, weet dat jij de schepper bent van jouw werkelijkheid.


The Hathors    April 20, 2011


Tom’s Gedachten en Observaties

Ik vind deze boodschap verbijsterend welsprekend en een groot warenhuis met informatie. Ik heb deze boodschap verschillende keren gelezen en overgelezen en telkens ontdek ik iets nieuws. Er is inderdaad veel tussen de lijnen in te lezen in deze communicatie.

Ik vond vooral de verklaring van de Hathors prachtig:

"Wees voorzichtig met het plaatsen van nieuwe markeringen, want die ideeën en geloofsovertuigingen zullen de sterren zijn van de nieuwe hemel van je denken en je zult je koers tot deze nieuwe tijden uitzetten via die sterren (gedachten en geloofsovertuigingen) die je hebt geplaatst in de hemel van je eigen bewustzijn. Wees dus wijs als je nieuwe sterren gaat creeëren, collega-navigators van het mysterie."

Op het niveau van ons collectieve denken denk ik dat onze mythische werkelijkheden aan het veranderen zijn. De oude sterren, die gedachten, geloofsovertuigingen en vooronderstellingen over de werkelijkheid die ons als een cultuur millenia-lang hebben geleid, lijken nu te verflauwen, om er maar niet van te spreken dat ze ons in richtingen hebben gevoerd die velen van ons niet meer wensen te gaan.

Het collectieve schip van onze cultuur schijnt door de wateren van het Grote Mysterie te laveren met weinig bekommernis voor de heiligheid van de planeet of het leven erop. Maar zelfs als ons collectieve schip door het Grote Mysterie vaart, schijnbaar zonder besef, hebben wij en het schip ons bestaan te danken aan het Mysterie zelf. Deze zeer vreemde dualiteit schijnt voor mij amusant of tragisch, afhankelijk van in welke stemming ik ben en hoe ik verbonden ben of afgesloten ben geworden van het Mysterie zelf.

Een van de ironieën van onze situatie is dat de bemanning van dit vaartuig, zij die het laten varen, door een investering van hun levenskracht, creativiteit en in sommige gevallen door bloed, zweet en tranen, niet minder zijn dan jij en ik, en alle andere bijna zeven miljard mensen die op deze prachtige planeet leven. Wij -wij allemaal- bemannen dit schip, ongeacht onze persoonlijke situatie, ons levensstation of onze geloofsovertuigingen.

Er zijn mensen in de New Age gemeenschap die zeggen, en dat nu al jarenlang, dat we dichtbij Eenheid zijn, en dat de Gouden Eeuw vlak om de hoek ligt. Ik deel deze perceptie niet.

We zitten allemaal samen in dezelfde boot, of we dat nou prettig vinden of niet, en het lijkt mij dat onze bemanning gepolariseerd is. Er zijn veel mensen die volhouden dat de voorbeelden van hebzucht, arrogantie en overweldiging de ware referentiepunten zijn van onze sextanten.

Anderen, echter, voelen dat we de verkeerde richting uitgaan – dat we deze planeet en het leven erop niet langer kunnen plunderen (menselijk en ander-dan-menselijk leven). Voor ons zijn er nieuwe sterren in de hemel van onze gedachten. En wij stellen onze sextanten duidelijk af op deze kosmische bakens.

Hoe het zich allemaal zal ontwikkelen is voor iedereen een raadsel. Maar ik ben bemoedigd door de stille muiterij die ik overal om me heen zie gebeuren.

Veel van onze bemanningsleden, en ik vermoed dat als je tot nu toe gelezen hebt, jij daar één van bent, ondernemen stilletjes actie om ons collectieve schip (b.v. onze culturele gekte) te keren of tenminste af te remmen.

Sommigen van ons trekken ons sextant en wijzen degenen om ons heen op nieuwe sterren. Dat doen we door de verandering die we willen zien, zelf te leven. Dat doen we door de moed te hebben om een nieuwe Aarde-werkelijkheid te leven waarvan we voelen dat die mogelijk is. We doen dit door vriendelijk te zijn naar elkaar.

En indien nodig doen we dit door voet bij stuk te houden. Ik denk aan de grass roots movements (volksbewegingen) in sommige van de armste landen van de wereld om het gebruik van niet-hybride zaden te behouden – zaden die nieuwe zaden produceren als de planten geoogst zijn – liever dan zich over te geven aan internationale economische belangen die de armsten der Aarde tot slaaf maken om nieuwe zaden te kopen als zij zichzelf en hun families willen voeden.

Terwijl ik dit schrijf, huil ik bijna bij hun moed om op te staan tegen de Titanen die de koers hebben uitgezet voor ons collectieve schip door hebzucht, arrogantie en een volslagen disrespect voor de heiligheid van het leven.

Zo moeilijk en problematisch als deze tijden zijn voor individuen en voor het collectief, denk ik dat er hoop zit in de onzekerheid waarmee we worden geconfronteerd. Ik zeg dit omdat de menselijke geest soms tot grote hoogten is gestegen als zij geconfronteerd werd met ernstige onzekere tijden.

Als de Hathors het juist hebben, zullen we allemaal talloze overgangsstaten van bewustzijn onder ogen moeten zien vóór onze tijd op Aarde is geëindigd. De waarnemingsmarkeringen van onze oude werkelijkheid worden vervangen. Hoe we omgaan met het verlies van onze waargenomen werkelijkheid en de oude wereld, zal de volgende cyclus van het Aards bestaan voor de mensheid bepalen.

En voor ons individueel, wat we kiezen om te creëren in de overgangsstaten van ons leven zal de rijken van bewustzijn bepalen die voor ons worden geopend.

Ik wens jullie, mijn collega bemanningsleden en degenen van wie jullie houden, een veilige doorgang door deze turbulente tijden. Maar ongeacht wat er gebeurt, ongeacht waar en in welke situaties we onszelf bevinden op deze hachelijke reis, laten we eraan denken dat wij – boven al het andere – scheppers zijn van onze eigen werkelijkheid.

Er zijn nieuwe sterren aan de hemel en nieuwe werelden om te ontdekken. Wees stoutmoedig en heb een goede reis.


© 2011 Tom Kenyon. All rights reserved www.tomkenyon.com You may make copies of this message and distribute in any media you wish as long as you change nothing, credit the author, and include this copyright notice and web address.

If you received this message as a forward and you would like to receive future Hathor Planetary Messages, free of charge, go to the website and opt in to receive these via email. You can also, if you wish, opt in to receive workshop schedules, updates and other information from Tom such as articles and new Sound Gifts postings. We do not share your information with others.