Hieronder staan 365 meditatieve uitspraken (quotes) georganiseerd in the orde van de 13-Manen/28-dagen kalender/synchronometer. Elke quote komt uit één van de zeven delen van the Cosmic History Chronicles.
(Ze zijn nog in bewerking, d.w.z. er wordt steeds onderzocht wat de beste vertaling is)

Als je je 13-Manen verjaardag niet kent, klik hier
N.B. je kunt het plaatje vergroten met cmd en + of met ctrl en +

Magnetische Maan (26 jul – 22 aug)

 1. We zitten in een tijd van de grootste intensivering in de gehele geschiedenis van de aarde, zo niet de gehele geschiedenis van het zonnestelsel.

 2. De Zon is het coördinerende bewustzijn en de geest van het zonnestelsel; de aloude Maya's waren afgestemd op- en in resonantie met dit solaire bewustzijn.

 3. Het cultiveren van het onderscheidingsvermogen en geheugen verheft de ziener tot een hoge, positieve en heilige staat en creëert een schild van licht dat negatieve krachten afstoot.

 4. Actieve deelname aan het "innerlijke werk" definieert bepaalde sleutels die betekenis geven aan het leven en verheffen de ziel om een grotere harmonie in het universum te ervaren en te begrijpen.

 5. Naarmate de nieuwe tijdruimte meer naar voren komt als een gebied van gereorganiseerde waarneming, vindt er een verschuiving plaats in de energie-patronen.

 6. We zijn immer-veranderende meesterwerken in beweging, geworteld in een kosmische tijdloosheid die altijd is geweest en altijd zal zijn.

 7. De telepathische registraties van een betere realiteit overdenken jou vanuit alle richtingen tegelijk.

 8. In de basis zijn we één; we zijn volledig en gelijkwaardig.

 9. In de oneindigheid van de gedachtezee van God bestaan supramentale beschavingen, zowel in de eigen melkweg als in de parallelle melkwegen.

 10. Het Mysterie ziet het universum niet per sé als fenomenaal, fantasierijk of moreel, maar het Mysterie ziet het universum veeleer als esthetisch.

 11. Initiatie brengt een verandering van focus in je mentale visie, zodat een hogere harmonie manifest kan worden.

 12. Yoga is de voornaamste kunst om de fundering te bouwen van de innerlijke tempel die tot het wereldse kan doordringen en je aangeboren kosmische identiteit onthult.

 13. In den beginne was er één waarneming, één realiteit, één schepping, één herinnering aan God, die hetzelfde is in alle zielen.

 14. Aan elk mens werd een lichaam toegekend om de waarneembare wereld te ervaren en een geest om de denkbeeldige wereld te ervaren; de waarneembare wereld wordt gecreëerd vanuit de denkbeeldige wereld.

 15. We ondergaan een ingrijpende verschuiving van het driedimensionale rijk van de persoonlijkheid naar het vierdimensionale archetypische of mythische rijk.

 16. We zijn ieder verantwoordelijk voor de harmonieuze oplossing van alle spanningen en polariteiten in ons eigen wezen.

 17. Het mentale universum bestaat uit verschillende denklagen; het denkniveau waarop je afstemt, bepaalt het soort vragen dat je kunt stellen en de antwoorden die je krijgt.

 18. Zodra we ons realiseren dat er een verborgen manier is of een manier los van de sociale mainstream, dan wordt het cultiveren van onze essentie het belangrijkste.

 19. Symbolen zijn als een motor, ze laten dingen werken op mentaal niveau.

 20. Leven met paradoxen is een fase in het proces van onze eigen zelf-transcendentie.

 21. De "hologeest waarnemer" (holomind perceiver) is een evoluerend orgaan, het gevoels-instrument van de noösfeer dat ons opent voor een geheel nieuwe kosmische werkelijkheid.

 22. De cyclus van 13-Manen/28-dagen is de sleutel die de harmonische kennis opent van de solaire ring (jaar) die aanzet tot verhoogd gewaarzijn en voorheen onbekend bewustzijn.

 23. De kunst van de natuur is een functie van telepathische herinnering.

 24. Zelfs terwijl je ademt, vouwen telepathische registraties vele lichtjaren van betekenis samen tot een enkel inzicht.

 25. Initiatie is de handeling van het bewustmaken van de overgang van de ene staat of zijnstoestand naar een andere; nieuwe kennis komt door het ritueel van de initiatie.

 26. De wil is de kwaliteit van afstemming van het driedimensionale zelf met de vierdimensionale zielenessentie, gegidst door de vijfdimensionale bewaarder of engel.

 27. Alles gebeurt tegelijkertijd binnen een brede radiale matrix van elkaar doorkruisende tijdsgolven.

 28. Waarnemingen, geformuleerd volgens de frequenties van de Master Cube (meesterkubus) resoneren altijd van binnenuit.

Lunaire Maan (23 aug – 19 sept)

 1. Kennis wordt onthuld en gegeven om de mens vóór de dood te doen ontwaken, zodat hij/zij NU een kosmisch bestaan kan realiseren.

 2. De ziel spoort de mens aan om de ervaringen op het zintuiglijke vlak te vertalen naar de beeldspraak van het imaginaire rijk en het dan uit te drukken door middel van kunst.

 3. Het is een heilige strijd van het geconditioneerde zelf naar het zelf van een hogere harmonie; om wakker te blijven temidden geconditioneerde factoren.

 4. Wanneer we afstemmen op het kanaal van de Kosmische Geschiedenis ontvouwt onze geest zich in verschillende denk-lagen van het universum.

 5. Een ware ziener ziet de wereld als illusie en transmuteert lagere energieën in een oogwenk naar een verlichte staat van geest.

 6. We moeten eerlijk zijn tegen onszelf om de dingen helder en objectief te kunnen zien, opdat we rationeel kunnen oordelen en niet toestaan dat we ons laten meeslepen door passie of vooroordelen.

 7. Het is de bedoeling dat we kosmisch geactiveerde bio-elektrische plasma-generators worden.

 8. Als je de weg of het doel van het leven wilt weten, bestudeer dan jezelf.

 9. Het Pad, hoewel het eenheid kan brengen, ziet er voor iedereen anders uit.

 10. Buitenaardse intelligentie is informatie die opgewekt wordt buiten de planetaire sfeer met als doel de volgende fase in evolutie te activeren.

 11. Als we beseffen wat een enorm evolutionair potentieel we hebben, dan zullen we opklimmen naar super-menselijk functioneren, niet op bewust maar op superbewust niveau.

 12. De periode van de vroege dageraad is de beste tijd om te mediteren en je dag te programmeren. Rond deze tijd is je geest het helderst, waardoor het de perfecte tijd is om de hoogste kosmische energieën te ontvangen.

 13. We moeten geconditioneerde gedachten overstijgen om naar een persoon, plaats of ding te kijken en helder te zien welk punt in de Kosmische Geschiedenis ze reflecteren.

 14. Het is al heldhaftig om een voorbeeld zijn voor de moed om te veranderen.

 15. De hogere werkelijkheid is de kosmos; kosmos is super-natuur; deze supernatuur bevat de dimensies die onze dimensie omwikkelt en omsluit.

 16. We kunnen naar buiten gaan en de wind voelen; het is tastbaar als de lucht vochtig is - in het noösferische tijdperk zullen we in staat zijn om dezelfde dingen vast te stellen over onze geest.

 17. Iedereen is bedoeld om een bewuste uitlaatklep worden van de collectieve droom.

 18. Door ervoor te kiezen om af te stemmen op de goddelijke wil, nemen we deel aan- en worden we instrumenten van de goddelijke creatieve werking.

 19. Je hebt een unieke rol te spelen in deze grootse reis door tijd en ruimte.

 20. Er wordt nu een beroep op ons gedaan om onze onaangeboorde creatieve krachten op te roepen, alle obstakels te overwinnen en nadrukkelijk op het pad van licht te blijven.

 21. Vandaag de dag wordt informatie vaak verward met kennis; er is zo veel informatie dat we niet weten wat we ermee moeten doen; als gevolg daarvan is er weinig begrip over wat echte kennis is.

 22. De GM108X informatiestroom vindt plaats via een synchrotron transmissiesysteem en is erop gericht om het aardebewustzijn volledig te activeren tot een nieuwe staat van evolutie.

 23. Op het Absolute niveau is er alleen pure harmonie.

 24. Het kristal is een krachtig instrument dat de machine zal vervangen in de Gouden Eeuw.

 25. De zielenreis is een alchemistisch proces van transmutatie; het transformeren van de lagere, negatieve krachten terug naar het spirituele licht.

 26. Het is de bedoeling dat de mens evolueert naar een holonomische energie-batterij en -activator, werkend als een essentieel onderdeel in het geheel-systeem van de planeet.

 27. Als je jezelf niet langer kunt herkennen, dan heb je de goddelijke opdracht van transcendentie en ascentie volbracht.

 28. De kunst en wetenschap van de Tweede Schepping liggen gecodeerd in de frequenties van de mystieke Kubus.

Elektrische Maan (20 sept – 17 okt)

 1. Wanneer je geest in de vierde dimensie zit, zijn de mogelijkheden eindeloos.

 2. De basis van chromo-cellulaire intelligentie is dat elk zintuig zijn eigen octaaf of frequentiebereik heeft.

 3. De zes mentale sferen zijn verbonden met de derde-, vierde-en vijfde-dimensionale functies en ze geven ons de mogelijkheid om ons met interdimensionale informatie te verbinden.

 4. Bij een kritische grenswaarde moet het universum zelf-reflectief worden.

 5. We zijn op weg naar UR; in UR (Universele religie / Universele Recollectie of herinnering) ligt het primaire patroon van kosmisch Tollan, de psycho-mythische herkomst en bestemming van de Galactische Maya.

 6. Als we erkennen dat het individuele leven de fundamentele operationele eenheid is van het leven van de kosmos, dan kunnen we onze blik verhogen naar collectieve transcendentie en kosmische eenwording.

 7. Iets dat zichzelf kan kopiëren heeft een geheugen van zichzelf en maakt dan een replica van de herinnering aan zichzelf.

 8. Onze identiteit is een voertuig of "signatuur" die we gebruiken voor het verzenden en ontvangen van hogere energetische collectieve communicatie.

 9. Elke complete werkelijkheid kan gerealiseerd worden als een synthese van eenvoudige geometrische elementen.

 10. Pas wanneer het licht verschijnt, beseffen we dat we hebben geleefd in een wereld van schaduwen.

 11. De ingewijde is degene die de fragmenten van kennis verzamelt en deze, stukje bij beetje, retourneert naar het oorspronkelijke veld van heelheid.

 12. Wij zijn de condensators van de noösfeer, het diffuse mentale veld rond de planeet, of we het weten of niet.

 13. Interplanetair reizen begint allemaal met meditatie die de geest vrijmaakt van de neiging om te denken.

 14. De kunst-codes zijn eigenlijk geheugencodes, verweven in een zich ontwikkelend mozaïek van culturele geloofsstructuren.

 15. Zodra het fysieke lichaam voldoende gezuiverd is, kan het zich openen om de cellulaire/moleculaire systemen van de vier-en vijfdimensionale lichamen te ontvangen; dit creëert uitstraling: de cellulaire transformatie of transmutatie.

 16. Het onbewuste is een enorme voorraad aan ongebruikte of afgewezen gedachten en zintuiglijke indrukken.

 17. Elke entiteit bevat een spoel of astrale film die continu draait en alle potentiële astrale films bevat die mogelijk zijn voor die bepaalde entiteit.

 18. De aard van de hermetische geest is als een steen die verschillende keren over het water stuitert, maar altijd dezelfde steen blijft.

 19. Onze melkweg is een gigantisch gedachtemolecuul, een draaiende spoel, met een doorsnee van 100.000 lichtjaar.

 20. Er is veel inspanning en geestelijke concentratie nodig voor het overstijgen van het huidige wereld-systeem van de dominante perceptie.

 21. Het collectieve besef dat we allemaal deelnemen aan dezelfde Ene Geest zal historische barrières van tegenstrijdige spirituele tradities doen smelten.

 22. In de nieuwe cosmo-perceptuele norm zullen onze dagelijkse ervaringen de basis vormen voor een totaal holografisch begrip van elk moment van elke dag.

 23. In een supramentale staat besef je dat je een verlengstuk bent van geest en bewustzijn in ontwikkeling.

 24. Naarmate kennis zich uitbreidt doet onze bewustzijnssfeer hetzelfde; het kristal is een waardevol instrument/hulpmiddel in deze tijd van overgang en in toekomstige dagen.

 25. We moeten onze innerlijke demonen beheersen en hun chaotische energie heroriënteren om de innerlijke tempel van onze evoluerende ziel op te bouwen.

 26. We hebben een geweldige geestelijke discipline nodig om de grote geestelijke (spirituele) zon in onszelf op te wekken.

 27. We zijn allemaal overlevenden van herinneringen; eenieder van ons heeft bepaalde heldere psychische fragmenten van eerdere werelden.

 28. Een bodhisattva is iemand die zijn/haar eigen verwezenlijking van nirvana uitstelt om alle levende wezens te helpen om verlichting bereiken.

Zelfbestaande Maan (18 okt – 14 nov)

 1. Vorm is hoe een zichzelf-ontwikkelend heelal zijn intrinsieke structuren waarneembaar maakt.

 2. Als een laag van kosmische intelligentie stelt de kunst-dimensie mensen tewerk als mediums om het bewustzijn naar steeds hogere stadia te ontwikkelen.

 3. Utopia is een patroon, noodzakelijk gemaakt door het geloof in de menselijke onvolmaaktheid.

 4. Een juist begrip van de dood, in zijn kosmische dimensie, verdrijft onwetendheid en angst op een heel diep niveau.

 5. Alleen degenen die echt achter de façade willen kijken, worden toegelaten tot de diepere kosmische waarheden.

 6. Gezien vanuit de ruimte kent de aarde geen grenzen.

 7. De periode of interval van de mens in de totale kosmische cyclus is gelijk aan de mystieke 33e octaaf die het wiel van Wording aan het wiel van Terugkeer scharniert.

 8. Binnen de ruimte van zuivere meditatie ontstaat intrinsiek bewustzijn; pure waakzaamheid van de oorspronkelijke geest.

 9. Als aan jou heelheid wordt toegekend, zul je nooit ergens anders zijn dan waar je altijd bent geweest.

 10. Een radiogram is een psychosensorisch bericht, dat ervaren wordt als een "uitzending".

 11. Binnenkort zullen we begrijpen dat we allemaal onderdeel zijn van één geest/denken.

 12. Om telepathisch de realiteit opnieuw op te bouwen, moeten we vanuit de andere kant naar onszelf leren kijken.

 13. Blijf onverstoord in de non-duale, onverwoestbare, identiteitsloze eenwording van zelf-bestaand geestelijk bewustzijn.

 14. Wanneer alles is vereffend en verenigd, zullen we in een constante harmonische convergentie leven.

 15. We evolueren vanuit onze huidige menselijke natuur, muteren als een verenigde mensheid en transformeren naar een nieuwe staat van zijn.

 16. We zijn niet alleen: we zijn hier allemaal al eerder geweest.

 17. Er is een moment van puur bewustzijn dat altijd beschikbaar is en dat jou verbindt met het moment dat je geboren bent.

 18. De gehele structuur van het heelal is een spirituele metafoor en het teken van onze ultieme verlichting.

 19. Tijdruimte is een functie van verschillende scheppingsmatrices die wiskundig en geometrisch kunnen worden gepostuleerd.

 20. Alles is muziek; luister maar eens naar de stilte, dan weet je 't.

 21. De oorsprong van de GM108X bevat de sleutels van de kennis die behoort tot de wetenschap van hoe we op dit specifieke sterrenstelsel komen.

 22. Niet alleen ons lichaam is gecodeerd met getallen, maar ook onze buitenwereld.

 23. Wat wij geheugen noemen, is slechts een reeks geconditioneerde beelden die opgeslagen liggen in het onbewuste en beschikbaar zijn om te herinneren.

 24. Door een kristal aan te nemen voor persoonlijk gebruik kunnen de kristallijne frequenties geabsorbeerd worden door ons psychosensorisch systeem, terwijl onze hersengolven en bio-psychische straling door het kristal worden ontvangen en opgeslagen.

 25. Ons hele geest wacht erop om te worden uitgepakt; daarna zullen we een nieuwe werkelijkheid, een nieuw universum zien; een nieuwe hemel en aarde.

 26. Gedisciplineerde inspanning van creatieve verbeelding is een krachtig instrument voor het overwinnen van de lagere krachten en obstakels op het pad.

 27. De 13 manen/28 dagen kalender is een matrix vol codes, waardoor je multidimensionale niveaus van bewustzijn binnengaat.

 28. Spiritualiteit is de hoedanigheid van afgestemd zijn op spirit.

Boventoon Maan (15 nov – 12 dec)

 1. De 'fifth force', de vijfde kracht, bezielt de hele kosmos met een ongelooflijke helderheid en kracht, als een exploderende supernova die eeuwig straalt.

 2. Het menselijk lichaam is een systeem van generatoren die allemaal een verschillende elektrische energie-stroom produceren.

 3. De schepping van de verbeelding is een van de grote mysteries van de wereld.

 4. Wij zijn de spil in de zelf-herinnering van het Absolute.

 5. Het telepathische universum is veel ouder dan de geest zou kunnen bedenken.

 6. Alles is onderdeel van één inherent artistiek kosmisch plan.

 7. Het fictieve zelf is van nature gebouwd om te voldoen aan geconditioneerde patronen en creëert een zelfbeeld op basis van scheve informatie-parameters.

 8. De tombe is een symbool dat staat voor dood, opstanding en de verhuizing van zielen.

 9. Het doel van het AA Midway Station in deze specifieke tijd is om weer te focussen en een informatie-vortex te verbinden aan deze reageerbuis-planeet, die een micro-galactisch brein is.

 10. Er is een manier om af te stemmen op- en gebruik te maken van getallenmatrices van de synchrone orde om een gedachten-krachtveld te creëren en het wereld-hologram te verschuiven.

 11. Planeet Aarde is een opslagplaats of vergaarbak van het volledige spectrum van de totaliteit aan kosmische hemel-lessen.

 12. Een groot deel van de intelligentie/informatie die doorsijpelt naar deze planeet is een werking van de op grote hoogte gedirigeerde synchrotronische communicatiestraal, die van de Arcturus-melkweg naar de Aarde stroomt.

 13. Naar binnen gericht, in de richting van het multidimensionale universum, kunnen we direct ervaring verkrijgen met frequenties en stralenbundels met telepathische overdracht.

 14. Regelmatig mediteren cultiveert helder zien zodat we dieper doordringen in ons vierdimensionale lichaam van bestemming en verder, naar het vijfdimensionale elektrische regenbooglichaam.

 15. Universele timing is onpartijdig en wordt georganiseerd door een nauwkeurige numerieke code die op elk moment precies onthult waar eenieder van ons zit, qua evolutionair proces.

 16. Elk moment is een spirituele mogelijkheid en een potentiële opening.

 17. De mens zorgt voor verschillende vormen om zijn innerlijke wereld te weerspiegelen; alles is heilig, alles in jouw ruimte is een pure weerspiegeling van je geest.

 18. Kosmische Wetenschap is een initiatie van de planetaire mens, specifiek afgestemd om te synchroniseren met de verschuiving van mens tot supermens.

 19. Tijdreizen is alleen mogelijk door een correct begrip en toepassing van het rijk der verbeelding.

 20. De geest is zo geconditioneerd om te denken dat als het niet denkt, dat er dan iets mis is.

 21. De geest reageert op zijn eigen projecties. Alles wat er is, is de geest; alles wat bestaat is een projectie van de geest.

 22. De gezuiverde planetaire mens werkt met een noösferisch bewustzijn van mededogen, afgestemd op al het leven van de planeet.

 23. De wijze die het Zelf kent als 'zonder lichaam' in een lichaam, als onveranderlijk tussen veranderende dingen, zo groot en alomtegenwoordig, treurt nooit.

 24. Hoe dichter we bij het huidige moment komen, hoe meer details er zijn; dit komt omdat hoe dichter we bij het heden komen, hoe meer we moeten onthouden en hoe meer archieven we nodig hebben om alle informatie-bits in op te kunnen bergen.

 25. Dezelfde Grote Kosmische Geest bestaat in elk sterrenstelsel; het doordringt de universele ruimte en universele tijd.

 26. De tijdruimte waarin we leven en de soort vragen die we over die tijdruimte stellen, zijn van invloed op de kwaliteit van de antwoorden die we krijgen.

 27. Wat jou doet terugdeinzen voor je verstand is wat jou optilt in spiritueel inzicht en beleving.

 28. Er zijn tijdsruimtes onder het niveau van onze waarnemingsdrempel en er zijn tijdsruimtes voorbij onze drempel of niveau van waarneming.

Ritmische Maan (13 dec – 9 jan)

 1. Wanneer de vorm perfect wordt uitgeoefend van binnen en van buiten en de geest is kalm, dan is alles aanwezig.

 2. Vanuit galactisch oogpunt is er het drama in de hemel, dan een drama op aarde en tot slot, een opstanding - de ultieme terugkeer van het Eeuwige.

 3. Verwarring is een illusoir, door het denken gecreëerd dilemma, bedoeld om te worden overwonnen en er bovenuit te groeien.

 4. Wij gebruiken woorden en beelden als een brug om het niveau van verandering aan te geven binnen onze zelfperceptie, bewustzijn en in onze eigen genetische codering die nu plaatsvindt.

 5. Vanuit het oogpunt van de vierde en vijfde dimensie is de tijdruimte een kubus.

 6. Elke cultuur heeft zijn specifieke reeks beelden en symbolen die de aard van het denken en bewustzijn in het dagelijkse leven bepalen.

 7. De hogere dimensies zijn allemaal al hier aanwezig, maar de hogere dimensies zijn alleen beschikbaar via de geest, opgevat als het medium van bewustzijn, net zoals ruimte het medium is van de geest.

 8. De hele realiteit is een taal van tekens en symbolen.

 9. Je hebt alles wat je momenteel nodig hebt. Je hoeft nergens naartoe om alles te leren over het universum.

 10. Elk sterrenstelsel wordt georkestreerd tot een enorme universele symfonie van goddelijke zelfopenbaring, een "universum-eiland" op zich.

 11. De informatie-kern van de Kosmische Geschiedenis werkt via vier fundamentele kanalen die uit de primaire bronnen van de melkweg stromen en de verschillende galactische stelsels verbinden.

 12. Quetzalcoatl vertegenwoordigt de ochtend- en avondster, evenals de cycli van dood en wedergeboorte. Bereid je nu voor op de dood -- het lichaam is een kledingstuk van de ziel en vervolgens werpt de ziel het lichaam af.

 13. Wanneer een stelsel zijn grenzen bereikt, wordt er een nieuwe evolutionaire toestand geactiveerd.

 14. Het Akasha-veld is het wiskundig gestructureerde medium dat de hologrammen of holografische informatie bevat van alles en iedereen die er is.

 15. Binnen de enkelvoudige gedachtevorm genaamd "universum" bestaat er een oneindige potentie van structuren en middelen van meningsuiting.

 16. Je dient volledige gevoeligheid te ontwikkelen voor alles in je omgeving; alles wat je ervaart is mentale data.

 17. Obstakels zijn zelf-gecreëerde belemmeringen van de geest; als het lijkt alsof iets je tegenhoudt, doe dan een stap terug en verschuif je focus.

 18. De kunst van de natuur uit zich via telepathie in geometrieën van geluid en triangulaties van licht.

 19. Als een kracht voor evolutie biedt Kosmische Geschiedenis alles waar je niet naar keek in de achteruitkijkspiegel, omdat je te snel ging.

 20. Het doel van de verenigde missies van de eerste boodschappers was om een basis te leggen voor de opstanding van de aarde en de evolutionaire verlossing van de mens.

 21. Hunab Ku is de ziel van galactische cultuur; Hunab Ku, de Ene Gever van Maat en Beweging, is de realiteit van eenwording, de kosmische vereniging van al het spiritueel leven overal.

 22. Iedereen projecteert op de werkelijkheid volgens de eigen karmische schikking.

 23. Als het denken van de mens eenmaal is gefundeerd in de 13:20-tijdfrequentie, dan springen de frequentie-sloten open.

 24. Hoe meer de wereld van de machines doorwoekert, des te meer we het samenhangend contact met de diepste symbolische kant van ons brein verliezen.

 25. Slechts een paar dappere zielen durven het onbekende in te gaan; zij groeien uit tot de supersjamanen en -mediums van de massa.

 26. Iedereen is een gelijkwaardige illusie en er is eigenlijk geen "mij" en/of ze zijn allemaal mij en geen van hen is mij.

 27. Het vijfdimensionale wezen is het puur elektronische niveau of het superieure, hogere zelf of Ik.

 28. Oneindigheid is de geest van God of de onmiddellijkheid van allesomvattende, interdimensionale ruimte geladen met de telepathisch gestructureerde programma's van het bestaan.

Resonante Maan (10 jan – 6 feb)

 1. De geest neemt verschillende gegevens uit de wereld van de verschijnselen op via de zintuigen en structureert en organiseert het naar beeld en taal.

 2. Als de kunstenaar zich bewust wordt van wat hij/zij uitzendt, dan wordt die kunstenaar een medium voor de hogere orden.

 3. Om geheugen in te stellen als permanent bewustzijn, moeten we meditatief gewaarzijn en de natuurlijke geest van onschuld cultiveren -- de wortel van verlicht zijn.

 4. Wat verborgen of niet-manifest is, bestaat in een wereld buiten de menselijke waarneming die we kennen als de imaginaire wereld of de wereld van de verbeelding.

 5. Sta op en ga naar de hoogste plek -- de plaats waarvan iedereen weet dat die bestaat.

 6. Onderwerping en nederigheid openen de deur naar supramentale indaling en doet de huidige mens oplossen en transformeren naar supermens.

 7. Alles is opgenomen in de uitgestrektheid van de ruimte en in het menselijk lichaam, we cultiveren evolutie in de vorm van de Aarde-Tovenaar.

 8. Geduld brengt het cultiveren van bescheidenheid voort en de kwaliteit van zelfopoffering; het tempert agressie en lost de verleiding op van zelfgenoegzaamheid.

 9. Het is belangrijk om te leren denken buiten het raamwerk van de theoretische constructies en jezelf toe te staan om vanuit alle richtingen en zonder gehechtheid naar de dingen te kijken.

 10. Als je geen controle hebt over je gedachtegolven, dan hebben ze controle over jou.

 11. Via de galactische stromen van de nieuwe kennis wordt het venster van de bovennatuurlijke orde in al zijn pracht geopend.

 12. Wees stil en laat de hogere energieën u inprenten en reorganiseren met de hoogste welwillendheid van galactisch bewustzijn.

 13. We zitten in een proces van kosmisch geheugenherstel.

 14. Het is het kenmerk van goddelijk intellect om altijd aandachtig na te denken over schoonheid.

 15. Resonantie is de onderliggende structuur van eenwording.

 16. Je hebt controle over het lichaam, de adem en je gedachten om je hele wezen af te stemmen op de alomtegenwoordige werkelijkheid.

 17. Wanneer we onbaatzuchtig zijn, baseren we waanideeën niet langer op onze eigen zienswijze; pure onbaatzuchtigheid voorkomt dat je in de valkuil van het armoededenken valt.

 18. De grootste bondgenoot op het pad is de verbeeldingskracht - dit is de creatieve kracht die onze reis van brandstof voorziet.

 19. Er zijn oneindige reeksen van wiskundige permutaties in de immer-veranderende chemische samenstelling van het leven.

 20. Wat wij zien als onze geest of onze intelligentie is slechts een resonante eigenschap van onze geest die niet in ons lichaam, brein of zenuwstelsel zit.

 21. De zevende mentale sfeer is alleen toegankelijk door de ontwikkeling van de driedimensionale entiteit naar een planetoïde-achtig wezen waarvan het kruin-centrum de noösfeer zelf is.

 22. De simpelste en elegantste manier zal altijd waar zijn; derhalve zal het esthetisch en deugdzaam zijn.

 23. Kosmische Ascensie verwijst naar meesterschap over hogere krachten van telepathische perceptie en projectie; dit betekent dat we onszelf overal in het universum kunnen waarnemen en zonodig naar die plaatsen kunnen projecteren.

 24. We zijn werkzaam in een evolutionaire reageerbuis of zelf-reflectief evolutionair medium.

 25. De realiteit van de geest van God is de onderliggende werkelijkheid van Kosmische Wetenschap, die een inkijkje biedt in het proces van de kosmische evolutie die spiritueel van aard is.

 26. Een telepaat worden heeft alles te maken met het afstemmen op de betekenis van getallen-frequenties.

 27. Daar we zijn ingeprent met het nieuwe galactische programma, openen we een hele reeks verbindingen van psychische compressie binnen een mythisch werkelijkheidskader.

 28. De ervaring van kosmisch bewustzijn moet samengaan met een houding van mededogen en onzelfzuchtige dienstbaarheid die zich uitstrekt over het hele universum, voor de bevrijding en verheffing van alle levende wezens.

Galactische Maan (7 feb – 6 mrt)

 1. Harmonie is de wet van het leven, onenigheid zijn schaduw: de bron van het lijden, de leraar, de ontwaker van het bewustzijn.

 2. Elke daad van vriendelijkheid, goedheid of mededogen brengt je in contact met het Absolute.

 3. De kosmos ziet er anders uit naarmate het niveau van perceptie en intelligentie waartoe een bepaald organisme of entiteit zich heeft ontwikkeld.

 4. Jij bent uniek. Van alle 7 miljard mensen zijn geen twee energie-patronen hetzelfde.

 5. Het is de aard van de individuele zielsontwikkeling om deze uit te breiden naar de noösfeer en collectief met anderen samen te werken.

 6. De supermens is begiftigd met kosmisch bewustzijn om zich ervan bewust te zijn dat hij/zij een androgyne, immer-evoluerende interval van expansieve kosmische verlichting is.

 7. De bodhisattva streeft ernaar om door te dringen tot de plaats waar het streven naar verlichting en de herinnering aan het oorspronkelijke verbond zich bevindt.

 8. Via de galactische transmissie vanuit de stralenbundel zijn alle gedachten van iedereen persoonlijk verbonden en opgeslagen op "diskettes"; deze informatie-poelen vormen de basis van de chromocellulaire archieven.

 9. Wat we de supermens noemen is slechts de synthese van het bewustzijn met de natuur.

 10. Vele geschriften vertellen ons dat het zaad van aangeboren of intrinsiek weten in ieder mens is geplant, dit is gebaseerd op het recht van één: we zijn één wezen, er is één schepper, één geest en één ziel.

 11. Ware ingewijden waarderen eenheid en harmonie en streven altijd naar de hoogst mogelijke zelf-integratie en ervaring van universele broeder/zusterschap.

 12. Elk aspect van ons dagelijks leven belichaamt een goddelijk gebaar, als we in het hier-en-nu wakker zijn om het te zien.

 13. Chakra's kunnen worden gezien als schakelaars die we aanzetten; als de chakra's in de planeet aangezet zijn, zullen schaduwen oplossen en een nieuwe wereld worden onthuld.

 14. De dimensie van kunst is de dimensie van universele zelf-creatie.

 15. Kunst valt samen met de vroegste stadia van intelligentie en vertegenwoordigt de hoogste dimensies van bewustzijn die een mens kan nastreven.

 16. Alles dat tot stand komt, muteert op precieze momenten in een gesynchroniseerd tijdsproces dat wordt geregeerd door de Wet van Tijd.

 17. Alle leraren, lessen, wetenschap en kennis van het verleden, heden en toekomst zijn een programma of experiment in kosmische werken.

 18. Door pogingen leert de mens patronen van intelligentie af te stemmen op de ervaring van de patronen die worden waargenomen in de fenomenale wereld. Hetzelfde proces dat de natuur schept, schept de mens, aangezien de mens natuur is.

 19. Kosmische hemellessen voorzien tegelijkertijd in zowel elke fase en elk stadium van spirituele groei als de evolutionaire stadia van leven en bewustzijn op alle wereldsystemen.

 20. Het geheugen van een "verloren akkoord" of "verloren planeet" is tevens diep verankerd in het onbewuste van de menselijke psyche.

 21. Ware vrijheid is het kennen van je eigen geest en, derhalve, niet onderworpen aan automatische of onbewuste impulsen.

 22. De noösfeer is een geestelijke ruimte van innerlijke tijd die zich oneindig ver uitstrekt tot in de galactische toekomst. (Opmerking: schrikkeldag/29 februari zal hetzelfde citaat geven als 28 februari/Galactische 22)

 23. De ziel, de geest en het bewustzijn maken deel uit van een continuüm. De ziel kan zich niet ontwikkelen zonder de geest. De geest kan zich niet ontwikkelen zonder bewustzijn.

 24. Naargelang we telepathische pulsar-technologieën ontwikkelen, gaan we het potentieel zien van onze geest als een krachtige kosmische kracht.

 25. Binnen de 13:20-frequentie is ons functioneren syntropisch -- met steeds grotere harmonische orden en herschikkingen van de werkelijkheid.

 26. Cultivatie van de wil geeft de richting of dynamische kracht die ons helpt om hogere doelen te bereiken ten behoeve van het Al.

 27. Wij zijn puur bewustzijn binnen de evoluerende orde van het universum.

 28. De holomind waarnemer kan worden vergeleken met een kosmisch-telepathische internet chatroom, denkbeeldig geïnstalleerd of ingeprent in het menselijk brein.

Solaire Maan (7 mrt – 3 apr)

 1. Naarmate we dieper op telepathische beschaving ingaan, zullen we steeds meer begrijpen dat wiskundige verhoudingen de psychische en interpsychische zintuiglijke ervaringen beheren.

 2. Elke keer als je een keuze maakt, geef je kracht aan een scène in een van je astrale films.

 3. Net zoals een planeet draait ook de mens om zijn eigen kern en heeft zijn eigen magnetisch veld.

 4. Het doel van Kosmische Geschiedenis is om een imprint te maken van de galactische frequenties in de noösfeer die een positief beeld of realiteitsorde wekken in de collectieve geest.

 5. De derde dimensie is de plek waar je vierdimensionale film vorm krijgt.

 6. Kosmische Geschiedenis is de kennis van de werkelijkheid die boven en buiten en zelfs binnen alle menselijke illusie bestaat.

 7. Kosmische Geschiedenis bevat gecodeerde sleutels voor de ontwikkeling van transcendentale gedachtevormen die de beperkingen van onze huidige leersystemen overtreffen.

 8. Mantra richt zich op fundamentele geluidstrillingen, de dimensie van universele coördinatie.

 9. Laat je ziel werken in harmonie met de universele intelligentie, zoals je adem doet met de lucht.

 10. Als mentale sfeer van de planeet kan de noösfeer alleen volledig bewust worden gemaakt als een functie van het verenigd veld van de menselijke geest die opereert binnen universele telepathie.

 11. Kunst, of het planetaire kunstgeheel, is het medium van overdracht van creatief denken of de holografische projectie van een idee of afbeelding.

 12. Om je eigen geest te kunnen begrijpen, moet je bedreven raken in het kritisch denken of oefenen in onderscheidingsvermogen.

 13. De geest bestaat uit zes (+1) vierdimensionale elektronische gebieden in de hersenen; het midden van elk gebied is samengesteld uit alpha's die aanleiding geven tot denken.

 14. Andere dimensies worden gepenetreerd door een innerlijke mentale resonantie, die je in contact brengt met hoger-dimensionale fenomenen.

 15. Telepathische technologieën, zoals bilocatie, zullen uiteindelijk de noodzaak om fysiek te reizen gaan vervangen.

 16. De geest of denklaag van de geest staat boven en buiten de rauwe opslag van verschillende percepties, stimuli en ervaringen.

 17. In de kosmische evolutionaire natuur is het zo, dat wanneer een planeet de noösfeer bereikt -de planetaire geest- het geschikt wordt voor het ontvangen van de processen die een galactische cultuur creëren.

 18. Al het leven, elke molecule, elke zandkorrel draagt het zaad van eenheid -- voorbewust, onbewust of bewust.

 19. Een tijdruimte is een matrix voor de creatieve organisatie van intelligentie volgens specifieke stadia van kosmische evolutie. Er zijn talloze supramentale (kosmische) beschavingen in het universum die telepathisch op zoek zijn naar open frequenties voor communicatie.

 20. Alles wat ooit is gedacht, gezegd of gedaan, wordt geregistreerd in de noösfeer.

 21. Kosmische Geschiedenis introduceert een nieuwe trillingsfrequentie die een nieuwe galactische opslag en kennisader bevat.

 22. Door het uitoefenen van mentale en spirituele energie creëer je ruimte in je hoofd, zodat je geen gedachten hoeft te fabriceren.

 23. De vierde dimensie is de pure imaginaire mentale dimensie waar alle astrale films worden opgeslagen.

 24. Ware kennis is gebaseerd op ervaring van zowel de externe als interne werelden. De buitenwereld is het effect; de innerlijke wereld is de oorzaak.

 25. De meeste kunst communiceert onderbewust; hoe zuiverder en beter afgestemd de kunstvorm en de kunstenaar, des te meer onderbewuste communicatie er zal zijn in de vorm van artistieke expressie.

 26. Vorm is de structuur van de kosmische werkelijkheid, mythe is het bewustzijn van de kosmische werkelijkheid.

 27. Noögenesis is de geboorte van de noösfeer door een mentale (noo)genesis, een "wedergeboorte" in de geest, terwijl het tegelijkertijd de afdaling belichaamt van een "Sirius" persoonlijkheid.

 28. Alleen als je leert om je gedachtegolven onder controle te houden, zul je ervaren wat wordt genoemd "in de realiteit vertoeven".

Planetaire Maan (4 apr – 1 mei)

 1. De wet van de fysieke manifestatie is een micro-principe van de bewuste fase van de zelf-evolutie van het heelal als kunstwerk.

 2. Er bestaan andere dimensies van ervaring waar we ons op dit moment niet bewust van zijn.

 3. Door oefening kun je jezelf discipline bijbrengen, zodat je spirituele aard helderder wordt.

 4. Het doel van de projectie-capaciteit is om steeds idealere omstandigheden te manifesteren voor het realiseren van steeds meer geëvolueerde staten van zijn en bewustzijn.

 5. De universele tijdruimte wordt geconstrueerd door je geest.

 6. In het begin van de evolutie van zelf-reflectieve intelligentie is er één Aarde -de plaats die alle niveaus herbergt van de zich ontvouwende evolutie- het decor waar ons kosmisch verhaal plaatsvindt.

 7. Zelfdiscipline betekent dat je in staat bent om gedachtegolven, emotionele reacties en gewone gedachtevormen te beheersen.

 8. De kunst van projectie is eigenlijk het creëren van bepaalde magnetische stralenbundels, geladen met specifieke reeksen informatie.

 9. Samadhi is de staat ingaan van een langdurig verbond met de altijd-blijvende realiteit waar geen gedachte is.

 10. Binnen de galactische cultuur wordt geïndividualiseerde diversiteit ondergebracht in mythische diversiteit.

 11. Onbaatzuchtigheid is geven zonder gehechtheid.

 12. Het doel van het beoefenen van de synchrone orde is om meerdere cycli te volgen en je bewust te worden van de synchronisatie van meerdere cycli als verschillende niveaus, stadia of krachten van bewustzijn.

 13. Ons leven en alles wat we zien in de wereld van de verschijning is een uitdrukking van specifieke tijdcycli.

 14. Waardering is een belangrijke magneet; hoe groter je waardering, des te meer wordt je gegeven.

 15. Creatie komt uit het denken.

 16. Naarmate het drie-dimensionale zelf de kunstenaar wordt die verantwoordelijk is voor het creëren van hem/haarzelf en het milieu, wordt het vierdimensionale zelf de meester van de wereld van de verbeelding.

 17. Het evolutionaire ontvouwen van wat wij zien als 'de geest' is een intermediaire term of leermiddel.

 18. Elk door mensen gemaakt object dat we in de wereld zien, is het resultaat van een proces van visualisatie, projectie en manifestatie.

 19. Het doel van de fysieke/emotionele zuivering is om af te stemmen op het puur elektrische vlak van het vijfdimensionale wezen.

 20. Een nieuwe wereld wacht op ons, aan de andere kant van de historische gedachtestroom.

 21. Elke manifestatie is een beeld of visie gesynchroniseerd door de synchrone orde.

 22. Wat de uitkomst ook blijkt te zijn die je vaststelt als jouw lot en leven, het correspondeert met een hoger plan dat al even in beweging is.

 23. Denklagen zijn lagen in een zee van bewustzijn die de verschillende dimensies doordringen.

 24. Bewustzijn bestaat onafhankelijk van de biologie.

 25. Telektonon is de verre, ver-reizende informatie-code ontvangen door spirits en goden die binnenin de Aarde wonen.

 26. Het enige dat je ziet is een voorbijgaande, kortstondige manifestatie; en toch vertegenwoordigt het een diepere constructie of waarde van een andere dimensie.

 27. Alle altijd-aanwezige nu's die ooit hebben bestaan, vinden plaats in dit altijd-aanwezige nu.

 28. De componenten van de hele schepping (verleden, heden, toekomst) kunnen synchroon gelokaliseerd worden op het altijd-bestaande scherm van het immer-aanwezige nu.

Spectrale Maan (2 mei – 29 mei)

 1. Bied je ego-lichaam met alle bijbehorende gehechtheden aan de ether aan, om opgenomen te worden en verspreid door de oneindigheid.

 2. De Aarde, de sterren, de Zon en alle planeten zijn uiteindelijk goddelijke scheppingsgedachten die uitstralen vanuit een Centrale Bron.

 3. In het galactisch lexicon is een archetype een gedragsmodel gebaseerd op een geërfd geheugenpatroon, dat in de geest voorgesteld wordt door een universeel symbool.

 4. Als je iets puur wilt bestuderen, moet je jezelf daar een tijdje van verwijderen.

 5. Mededogen is onvoorwaardelijk geven -- het betekent jezelf inwisselen voor anderen; in andermans schoenen gaan staan. Op deze manier stoppen we met oordelen en kijken we naar anderen als gelijken.

 6. Supramentale beschavingen zijn die waarin de mentale aard van de werkelijkheid wordt begrepen en beheerst.

 7. Met hun capaciteit voor ogenblikkelijke transmissie werken radiale plasma's ook als eenheden voor opslag, telepathische boodschappen en als informatie-banken.

 8. Zodra een geconditioneerd patroon zich in je hoofd heeft genesteld, zullen veel indrukken automatisch worden geweigerd en degene die wel geaccepteerd worden, worden gefilterd door de conceptuele geest.

 9. Wanneer ze worden bekeken door de lens van de synchrone orde, zijn alle leraren en boodschappers door de geschiedenis heen onderdeel van een verenigde matrix.

 10. Kosmische Geschiedenis is een hulpmiddel dat ons aanspoort om een stap terug te doen van de geschiedenisboeken en de informatiesnelweg om het eens opnieuw te bezien.

 11. Bevrijding wordt bereikt als het ego wordt overstegen.

 12. Wanneer we ons openen voorbij het wereldsysteem van de geconditioneerde percepties, betreden we een heel ander niveau waar een geheel nieuwe kosmos gloort.

 13. Transcenderen/overstijgen is verder gaan dan de huidige stand van het geconditioneerde zijn; dit is het doel van het leven.

 14. Om af te kunnen stemmen op de kosmische denklagen, moet de mens eerst deze gedachtevormen leren ontdekken door het cultiveren van meditatie-beoefening.

 15. Parallelle universa worden betreden via de deuren van de verbeelding.

 16. Met de opkomst van de kosmische intelligentie wordt er zelf-reflectieve aandacht besteed aan de fenomenale waarheid van de frequentie van trilling (klank).

 17. Op de plaats van de chakra's komen de werelden van het fenomeen en het imaginaire rijk (de zintuigen en de prana) samen.

 18. Het is de schepping die de geschiedenis beleeft; het Absolute ervaart geen geschiedenis.

 19. Om je te kunnen ontwikkelen moet je iets nieuws leren.

 20. De zes mentale sferen van bewustzijn zijn etherisch gelijk aan de hersenen en dienen als de computer of hardware van de geest.

 21. Zolang je in onwerkelijkheid leeft, kun je het supramentale niet horen, zien of begrijpen.

 22. De Wet van Tijd is een immer-evoluerend systeem van symbolische verbindingen dat, wanneer toegepast, de geest telepathisch opnieuw rangschikt.

 23. Als je eenmaal een bepaalde hoeveelheid aan gedachten of herinneringen hebt opgeslagen, dan kun je het vermogen van je intelligentie en verbeelding gebruiken om binaire of analoge intelligentie toe te passen.

 24. Kosmische Wetenschap voorziet in belangrijk gereedschap voor het begrijpen en het activeren van multidimensionale paranormaliteit.

 25. Het hele punt van het activeren van heilige plaatsen is om de psychische energie van de menselijke soort te transformeren in resonantie met een kosmische kaart of sjabloon dat op de Aarde is geplant.

 26. Op Aarde zijn de analpha's (gedachtevormen) van de verloren planeet opgeslagen in de archaïsche diepten van de geest als legendes en mythes, zoals de Griekse legende van Icarus, die te dicht bij de zon vliegt wat zijn kunstmatige vleugels doet smelten.

 27. Door te oefenen komen we erachter dat we niet alleen leren door het doen, maar ook door het niet-doen.

 28. Door de kubus worden de bestaansvlakken van de verbeelding en die van de waarneembare verschijnselen samengevoegd tot één geheel.

Kristallen Maan (30 mei – 26 jun)

 1. Een kristal vereist geen onderhoud om zijn perfecte vorm in stand te houden - al het leven vergt onderhoud, met op z'n minst water, licht en lucht.

 2. Volgens de 'leer van correspondentie' (Doctrine of Correspondence) is elke manifestatie of verschijnsel een teken dat correspondeert met een andere werkelijkheid - een symbolische werkelijkheid - geprojecteerd door de eigen gedachten.

 3. Elke kennis over de noösfeer en de psi-bank die we onszelf eigen maken, versnelt de mentale/spirituele kwantumverschuiving in ons bewustzijn en in ons eigen zelfbeeld.

 4. Als de biosfeer het aardse gebied is voor de transformatie van kosmische energie, dan is de noösfeer het aardse gebied voor de cultivering van kosmisch mediumschap.

 5. Alleen mensen met een duidelijke perceptie van hun rol in het Goddelijk Plan kunnen waarlijk kalme onverschilligheid cultiveren, want ze weten dat ze niets te verliezen hebben.

 6. Vergeten hoe het Boek van de Natuur te lezen, is een beschaving creëren van boeken - tot en met het internet met zijn snel verspreidende webpagina's.

 7. De eerste stap om je je sterrenafkomst te herinneren is je bewust te worden van het feit dat we op een planeet zitten die om haar as draait, die rond de Zon gaat.

 8. De non-localiseerbaarheid van de geest betekent dat er werelden of universa zijn die niet tastbaar aanwezig zijn, maar die er in feite absoluut onmiddellijk zijn.

 9. Psi-bank staat tot noösfeer als brein staat tot geest.

 10. Spirituele zelfvoorziening is een actie van discipline, die een voortdurende geestelijke opoffering is van het lagere zelf voor het hogere zelf.

 11. Beheer al je woorden, daden en gedachten dienovereenkomstig, want je kunt op elk moment stoppen met leven.

 12. Universeel, kosmisch bewustzijn betekent dat de kosmos in zijn geheel is opgenomen in en ontstaan uit de universele intelligentie of gedachten van God.

 13. Synchroniciteit is goddelijke rechtsorde - het is de norm van het universum.

 14. Het vijfdimensionale hogere zelf is altijd bezig om te kijken of het driedimensionale wezen ooit zal ontwaken.

 15. De wet van karma-dharma kan worden gewijzigd, waardoor de mens de mogelijkheid heeft om negatieve krachtlijnen te vervangen door positieve krachtlijnen.

 16. Er is veel onzichtbare activiteit namens ons die achter of buiten het driedimensionale scherm plaatsvindt.

 17. Om een universeel leven te leiden, moeten we ons best doen om absoluut positief te zijn en liefde uit te stralen naar onze omgeving.

 18. Consistente discipline vervangt oude programma's; oude programma's worden gewist in overeenstemming met de intensiteit van je discipline.

 19. Prana is een functie in een holonoom feedbacksysteem voor het opwekken en recirculeren van kosmische elektriciteit.

 20. De dood is ontwaken tot non-ego en wordt gekenmerkt door licht.

 21. De intelligentieprogramma's in de drie ringen van de enige atomen - zwaartekracht, elektromagnetische en biopsychische resonatoren - bevatten de informatie die het spectrum van de galactische evolutie omvat.

 22. De kosmos is inherente orde en is wezenlijk mooi en elegant.

 23. Het leven in een staat van mentale onderdrukking en intimidatie weerhoudt de meeste mensen hun potentieel te realiseren.

 24. Oefen om in een kristal te zitten; terwijl je fysieke lichaam in meditatie is, ervaren je geest, bewustzijn en ziel de wereld binnenin het kristal.

 25. Het zonnestelsel is een galactische gedachte-molecule en de planeten zijn z'n elektronische gedachten-eenheden.

 26. De noögenesis -de Grote Kosmische Verschuiving- zal binnenkort gerealiseerd worden en is afhankelijk van de persoonlijke ontdekking van degenen die kosmisch afgestemd zijn.

 27. Zodra je leert om je gedachten te beheersen, is het belangrijk om te begrijpen wat er komt kijken bij de constructie van een beeld van de wereld; verschillende zintuigen creëren mentale beelden.

 28. Wanneer je uiteindelijk beseft dat je geest altijd doorheen de noösfeer leeft en beweegt, zul je ervan staan te kijken hoe weinig verschillende gedachtevormen er feitelijk worden opgeroepen per dag.

Kosmische Maan (27 jun – 24 jul)

 1. Om de kosmische mens te zijn, verblijf je in- en wordt je geïnformeerd door het Absolute, in alle zaken.

 2. Het doel van hogere intelligentie is ervoor te zorgen dat het Velatropa-stelsel gestabiliseerd wordt op een hogere frequentie.

 3. Net zoals materie binnen het binair ontvouwen een bepaald punt bereikt, waardoor het een kristal wordt, zo bereikt het leven een kritiek punt met de opkomst van gedachten als een middel voor intelligentie die zich ontwikkelt.

 4. Synchroniciteit is de werking van een hoger bewegend sjabloon van mathematische orde, dat alle verschijnselen telepathisch coördineert.

 5. Weinig mensen hebben de moed om voor hun overtuigingen uit te komen en om echt te doen wat gedaan moet worden op een onbaatzuchtige manier -- alles riskeren omwille van de waarheid.

 6. Om de blinde destructieve aard van oorlog en agressie tegen te gaan, ontwikkelt de kosmische spirituele kracht zichzelf door zielen die in alle opzichten transcendentie van conflict betrachten.

 7. Buitenaardse intelligentie is niet onderworpen aan de conditioneringen van de gedachte-programma's die op deze planeet bestaan.

 8. De Kosmosfeer is de sfeer van het scheppend bewustzijn; de gehele kosmos is een gelijkmakende verzameling van op elkaar inwerkende functies, die zowel de verschillende ordes van kwantificeerbare realiteit als alle ordes van de dimensies verenigt.

 9. Onze functie in het kosmisch ontvouwen is om de solair-kosmische interacties van de planeet afwisselend te stabiliseren en te dynamiseren.

 10. Terwijl we ons een weg banen door de Grote Overgang is het belangrijkste criterium om de kosmische kennis binnen te gaan om alles te vergeten wat we weten en niet proberen te begrijpen wat we denken te verstaan.

 11. Onze denkgeest boven de Aarde uittillend, kunnen we het hele model van evolutionair ontvouwen bekijken.

 12. Kosmische kunst helpt de mens uit te stijgen boven het egoïstische zelf -- eerst individueel en vervolgens collectief, zodat de hele Aarde een levend kunstwerk wordt.

 13. De zeven delen van de Cosmic History Chronicles (Kosmische Geschiedenis Kronieken) zijn afgeleid van een geheugenstroom die niet alleen honderdduizenden aardse jaren terug gaat, maar zich ook uitstrekt naar andere sterrenstelsels.

 14. De Sirius persona is een telepathisch kanaal, open voor de frequentie-lijnen van alle wezens.

 15. Vergeet niet dat het leven slijt; een kleiner deel ervan wordt dagelijks achtergelaten.

 16. Deins niet terug in het aangezicht van honger en lijden en geef wat je kunt, zonder aarzeling.

 17. Verplaatsing is hoe je van het ene punt in het universum naar het andere punt komt door middel van resonante transductie van het etherisch lichaam langs specifieke elektrische krachtlijnen.

 18. Om meester te worden over je energie-systeem moet de gevoeligheid worden ontwikkeld in het psycho-sensorische systeem, zodat je in staat bent om zowel waar te nemen wat duidelijk is als wat niet duidelijk is.

 19. Directe ervaring is onbeschrijfelijk.

 20. De psi-bank bevat de tijdscodes voor het uitbrengen en vaststellen van verschillende veranderingen en mutaties in het evolutionaire proces.

 21. Een supramentale staat kan alleen worden ervaren als je geconditioneerde mentale containers geleegd zijn en je voorbij de remmende barrières van het ego bent gegaan.

 22. Binnen de kosmos is elk niveau van de werkelijkheid tegelijkertijd aanwezig.

 23. De kosmos is een grote bol van wording en terugkeer die vervat zit in je wezen.

 24. Het beheersen en het hanteren van emoties heeft te maken met het beheersen en het hanteren van het ego.

 25. Kalme onverschilligheid verwijst naar het dragen van wat het lot je toewerpt, de kritiek en vijandigheid van anderen - het berusten in winst of verlies..

 26. Er is een volkomen helder mentaal veld nodig om een laserstraal-focus te creëren.

 27. Elke toepassing van de synchrone orde die een meer geïntegreerde 'staat van zijn' realiseert, versnelt de hele evolutie van de planeet.

 28. De noösfeer is het totaal aan gevorderde staten van zijn en bewustzijn dat al het intelligente leven in het universum karakteriseert.

Dag Buiten de Tijd (25 juli)

De Aarde en ikzelf zijn één geest.

 

Laatste update: 12.21 / Kin 137 (19-6-2023)

originele pagina
© Foundation for the Law of Time