Dreamspell Genesis - het ontstaan van de Dreamspell

 

De Dreamspell Genesis is een psychomythische beschrijving van de migratie van de verloren werelden naar de huidige wereld op de Planeet Aarde. Het is de reis van tijdreizigers die ruimte-reizigers met geheugenverlies worden, enkel om te worden gewekt door terugkeer naar de juiste tijd.

D R E A M S P E L L
DE REIS VAN TIJDSCHIP AARDE 2013


Dreamspell GENESIS

Tijdschip Aarde 2013
Geboren uit de Draak
Onderricht door de Aap
In vlucht gezet door de Maan

 

Zoals de valk aan zijn wenteling begint, voorwaarts cirkelend zonder terug te keren, zo is ooit een planetaire Kin de poort van de magnetische draak van het kasteel van omwenteling binnengegaan. Er is geen terugkeer, enkel wending na wending door de eindeloze en oneindige kasteel-spiralen van het machtige tijdschip aarde 2013.

Tijdschip Aarde, vijf majestueuze kastelen van onpeilbare pracht, verbonden tot één door het spiralende wentelpad van de Dreamspell-genesis. niet eenmaal, niet tweemaal, maar driemaal is deze genesis hieruit voortgekomen.

Geboren uit de Draak, verschenen de twintig zonnestammen van de planetaire Kin op Tijdschip Aarde. Onderricht door de Aap, leerden de planetaire Kin de magie van de dertien manen, die het Tijdschip Aarde leidt, in vlucht gezet door de Maan. De bestemming van de planetaire Kin is de galactische lancering van tijdschip aarde.  

Tijdschip Aarde, vijf kastelen voortdurend draaiend in de Dreamspell-genesis van de tijd. Een rood kasteel naar het oosten, een wit kasteel naar het noorden, een blauw kasteel naar het westen, een geel kasteel naar het zuiden en een groen betoverd kasteel naar het centrum. Elk kasteel wordt betreden via vier magnetische poorten.

Voor elk kasteel ontsluit een rode magnetische poort het kwartier van het oostelijk kasteel; een witte magnetische poort ontsluit het kwartier van het noordelijk kasteel; een blauwe magnetische poort ontsluit het kwartier van het westelijk kasteel; een gele magnetische poort ontsluit het kwartier van het zuidelijk kasteel.

Elk kasteelkwartier is een wavespell van dertien stappen. Elke wavespell wordt gevormd door twee poorten, twee torens en negen kamers. vijf kastelen van vier wavespells elk, twintig wavespells in totaal.

Elk van de twintig wavespells van het machtige tijdschip aarde geeft rekenschap van dertien eeuwen, naar menselijke berekening. Vier magnetische poorten, vier wavespells in totaal, elk kasteel staat voor tweeënvijftig stappen of tweeënvijftig Dreamspell eeuwen.

Dreamspell, de terugkeer van de twintig zonnestammen, de dertien manen volgend gedurende Tijdschip Aarde 2013. Drie Dreamspell geneses, vijf kastelen, twintig wavespells. 260 stappen. 260 Dreamspell eeuwen in werking gesteld.

Zo gebeurde het dat bijna 260 eeuwen, 26.000 jaar geleden, Tijdschip Aarde haar eerste genesis binnenging, de Draak-genesis van de oorspronkelijke Dreamspell. Verweven in de aarde door de Draak, was de menselijke Dreamspellreis begonnen. Het rode oostelijke kasteel van omwenteling werd betreden. De eerste van de machtige wavespells was in werking gesteld.

Eerst kwam de Draak-wavespell van dertien eeuwen, gevolgd door de dertien eeuwen durende Tovenaar-wavespell. ook al was een groot deel van de aarde bedekt door sneeuw en ijs, de Draak koesterde allen en gaf ieder een plaats van Kin binnen het domein van geboorte van de Draak-wavespell.

De Draak-wavespell ingeluid; daar verscheen de Tovenaar en betoverde allen. Binnen het rode kasteel van omwenteling groeide iedereen in kracht en tijdloosheid. Vanuit de Tovenaars-betovering kwam het weten dat de derde magnetische poort opent. De Hand-wavespell stelde de kracht van healing in werking, een felblauw afschijnsel op de muren van het Dreamspell-kasteel van omwenteling.

Toen, vanuit de helende kennis van de Hand-wavespell, arriveerde de vierde magnetische poort van het kasteel van omwenteling. De Zon-wavespell werd bekend in al zijn glorie. Eindelijk werd de wavespell van universeel vuur van kracht zodat de harten van ieder de bron van warmte en leven zouden kennen.

Ondanks de ijstijdmantel, gedragen door planeet aarde, was met de Zon-wavespell het oostelijk kasteel van omwenteling voltooid. Tweeënvijftig eeuwen van de oorspronkelijke Dreamspell waren voorbij gegaan. Nu was de tijd gekomen om het noordelijk kasteel van overbrugging binnen te gaan.

Terwijl het kasteel van omwenteling gloeit met een warm, vloeibaar, dageraad-rood aura, verrijst het kasteel van overbrugging wit, streng, majestueus zonder weerga. Om haar ijstijdreis te voltooien moest tijdschip aarde nu naar het galactische noorden reizen om daar het kasteel van overbrugging te vervaardigen.

Om voor de oversteek voor te bereiden kwam de Hemelwandelaar als eerste om de vijfde wavespell van ongebonden ruimte in werking te stellen, waar alle kin vrij zijn om te verkennen. Toen arriveerde de Wereldoverbrugger, de onsterfelijke, om de wavespell in werking te stellen dat alles doorkruist van de dood naar het betoverde rijk.

Na vestiging van de wavespell van ruimte en de wavespell van de dood werd vervolgens de verbrandende blauwe wavespell van de Storm in werking gesteld, waardoor een universele opslagplaats van zelf-opwekking werd gecreëerd.

Toen de eerste drie magnetische poorten van het kasteel van overbrugging voltooid waren kwam de vierde poort. De Mens arriveerde en luidde de wavespell van de vrije wil in. Aldus werden de volgende tweeënvijftig stappen van tijdschip aarde voltooid. Tweeënvijftig eeuwen waarin de vier grote universele opslagplaatsen van ruimte, dood, zelfopwekking en vrije wil werden geschapen. Zelfs tot aan deze tijd kan geen Krijger-reis plaatsvinden zonder veilige passage door het noordelijk witte kasteel van overbrugging.

Twee kastelen waren voltooid, honderd en vier stappen, honderd en vier Dreamspell-eeuwen, honderd en vier duizend aardejaren waren voorbij gegaan. Terwijl de ijstijd weg-ebde, haar vracht van planetaire Kin groeiende in wederzijdse liefde, kennis en kracht, was het Tijdschip Aarde nu gereed om het westelijk blauwe kasteel van verbranding te ontvangen. Uitgerust met de eerste twee kasteelkrachten van geboorte en dood, werd de kasteelkracht van magie in gereedheid gebracht voor Tijdschip Aarde.

Om voor te bereiden op de magie stelde eerst de Slang de wavespell van levenskracht in werking. Gedurende dertien stappen beklom de levenskracht zijn weg door het eerste kwartier van het kasteel van verbranding. Toen kwam de Spiegel, diens perfecte wavespell van eindeloosheid in werking stellend. En in de glinsterende witte poort van de Kosmische Hond, de dertiende stap van de Spiegel-wavespell, werd de Draak-genesis volbracht.

Daar in het midden van het kasteel van verbranding, sloeg de kracht van magie in als een donderende kracht, honderddertig stappen, honderddertig Dreamspell-eeuwen, dertienduizend aardejaren waren voorbijgegaan. Verbrokkeld en vergaan was de oorspronkelijke Dreamspell Draak-genesis. Net zo plotseling verrijzend was de Dreamspell-matrix van magie, zes wavespells, achtenzeventig stappen, achtenzeventig Dreamspell-eeuwen van de Aap-genesis.

Voorbij was de ijstijd. Uitgerust met de kracht van tien wavespells openden de planetaire Kin de poorten naar de elfde wavespell van magie en wijdden de Aap-genesis in. Gedurende de dertien stappen van de Aap-wavespell leerden de Kin van Tijdschip Aarde het patroon van de dertien manen dat de Dreamspelltuin creëert.

Toen, door de vierde poort van het blauwe kasteel van verbranding, arriveerde de Zaad-wavespell die de kracht van opbloei inluidde. De magische schittering van de dertien manen weefde haar betovering van de Aap-genesis over de menselijke tuin.

Nu waren de tweeënvijftig stappen van het blauwe westelijke kasteel van verbranding compleet. De kracht van magie maakte zichzelf waar door het transformeren van de Draak-genesis in de Aap-genesis. drie kastelen, honderdzes en vijftig stappen, honderdzes en vijftig Dreamspell-eeuwen afgerond, ging de reis van Tijdschip Aarde nu richting het galactische zuiden voor de voortzetting van de Aap-genesis en de opbouw van het vierde kasteel, het stralende gele kasteel van geven.

Zoals de planetaire Kin de krachten van geboorte, dood en magie ontvingen bij het passeren door de eerste drie kastelen, zo zou het vierde kasteel hen de Krijger-kracht van intelligentie verlenen.

Nu kwam de eerste magnetische poort van het kasteel van geven, de dertiende wavespell, de Aarde-wavespell die de kracht van navigatie in werking stelde. Machtig waren de Kin bij het betreden van deze poort. Krachtig waren zij in het navigeren van de magie van de dertien.

Toen kwam de Hond-wavespell die de kracht van het hart opende. In het volgen van de dertien stappen van de Hond-wavespell werden de Kin rijk in liefde en loyaliteit, allen in voorbereiding op de wavespell van de Nacht. Dertien stappen doorheen de verbrandende blauwe Nacht-wavespell lieten de droomkracht van de kin Rijpen in ongeëvenaarde overvloed. En met het voltooien van het gele zuidelijke kasteel van geven, presenteerde de magnetische poort van de Krijger zichzelf.

Door het in werking treden van de Krijger-wavespell van intelligentie, verhoogden de Kin hun onbevreesdheid van het magische geven. Het vermogen van de planetaire Kin om te delen in hun gaven was in volle bloei. Gelijk aan elkaar waren zij in hun bekwaamheid zichzelf aan elkaar te geven volgens de behoefte die zich aandiende, ongeacht welk avontuur zich zou voordoen.

Vier kastelen waren voltooid, zestien wavespells in werking gesteld, tweehonderd en acht stappen beklommen, tweehonderd en acht Dreamspell-eeuwen voorbijgegaan. Opwaarts spiralend doorheen de Draak-genesis, nog eens spiralend doorheen de Aap-genesis, werden de planetaire Kin voorbereid op de derde en laatste genesis van Tijdschip Aarde, de Maan-genesis, de genesis van magische vlucht. Slechts tweeënvijftig stappen, tweeënvijftig eeuwen door het groene centrale kasteel van betovering en de ongelofelijke reis van Tijdschip Aarde 2013 zou voltooid zijn.

Nadat ze de krachten hadden getoond van de dertien manen in het verweven van de Dreamspelltuin van magie tijdens de zes wavespells van de magische Aap-genesis, wachtte de planetaire Kin van het machtige tijdschip aarde de doorgang naar het groene centrale kasteel van betovering. Echter, tijdens de magische vlucht van de tweehonderd en achtste stap, Kosmische Ster, naar de tweehonderd en negende stap, Magnetische Maan, die de Maan-genesis inleidt, vond een diefstal plaats.

Bedriegers, mannelijke priesters en krijgers, overweldigden de kracht van de dertien manen. Zij verborgen de krachten van de dertien onder elkaar en poogden alle herinnering aan de Dreamspell-matrix van magie uit te bannen.

De Maan-genesis zou het geschenk van de 13:260 ratio verlenen aan de planetaire Kin van Tijdschip Aarde. De 13:260 ratio ontsluit de onmetelijke krachten van magische vlucht, gedragen door het centrale kasteel van betovering. In plaats daarvan werd aan de planetaire Kin de verzwakkende machtsverhouding van 12:60 opgedrongen. Niet meer de magie van dertien manen maar een twaalf-maanden-kalender van twijfelachtige betekenis. Niet meer de tijdloze wenteling van magische vlucht maar een uur van zestig minuten om zijn brood te verdienen.

Tijd werd samengeperst tot een platte cirkel. De kracht van de twintig zonnestammen van de planetaire Kin werd verminderd tot de kracht van vijf in plaats van twintig. Langzaamaan gaven de Kin hun kracht weg aan de priesters, terwijl de priesters van de kalender de Dreamspell van de geschiedenis in werking stelden.

Ondanks de overname van de derde-dimensionale aarde door het instituut van de mannelijke priester bleef het weven van het vierde-dimensionale tijdschip voortduren. Echter, de tweeënvijftig stappen van het centrale kasteel van betovering raakten bedekt met een toenemende dichte deklaag, de Dreamspell van de geschiedenis.

Tijdens de openende Maan-wavespell van het kasteel van betovering gaven de priesters een geslaagde wending aan de kracht van universeel water en vestigden beschaving door irrigatie, schrift, oorlogvoering en de kalender van twaalf. Tijdens de tweede wavespell van de Wind werd de kracht van de geest gekanaliseerd door metaalbewerking, oorlogvoering met paard en wagen en de bouw van rijkssteden. Het domein van de krijger-priesters werd uitgebreid. Zes en twintig eeuwen van het kasteel van betovering in bezit genomen door het mannelijk priesterschap.

De kracht van Tijdschip Aarde hield stand. Tijdens de derde wavespell van de Maan-genesis stelde de Adelaar de wavespell van visie in werking. Onderwijzers, filosofen en visionaire zonen van de oude tijd riepen op tot herinnering aan de oorspronkelijke orde van Tijdschip Aarde. Maar het verstand en het geheugen van de planetaire Kin was reeds vervaagd en werd steeds vager.

Eindelijk kwam de twintigste wavespell, de wavespell van de Ster. Met het inluiden van de kracht van elegantie, wenkte de Ster-wavespell de reis van de laatste dertien stappen, de laatste dertien Dreamspell-eeuwen van de vesting van tweehonderd en zestig stappen van Tijdschip Aarde, de voltooiing van de Maan-genesis van magische vlucht.

De kracht van de mannelijke priesters bleef zijn eigen koers varen. De 12:60 ratio verspreidde zich over de planeet in een gemechaniseerde overwinning. Doch, de geheime dromers van het tijdschip gingen onophoudelijk door met het weven van de ware visie van tijd, overeenkomstig de onzichtbare eisen van het machtige Tijdschip Aarde.

Nu blind en zonder coherente herinnering koerst de menselijke bemanning van de derde-dimensionale planeet aarde af op de zelfgeschapen muren van haar eigen ondergang.

Het is als een man die een wenteltrap van tweehonderdzestig treden beklimt, bij de laatste treden aankomt en, zijn doel vergetend, struikelt bij de allerlaatste tree. Zal de man vallen en zal alle moeite voor niets zijn geweest? Of zal er iets gebeuren in dat vluchtige ogenblik van struikelen? Wellicht een "déja vu", een vluchtige herinnering aan het gehele avontuur. Iets dergelijks zou genoeg kunnen zijn om de man tot zichzelf te brengen en hem overeind te helpen om de tweehonderdzestigste stap met succes te voltooien.

Zo gebeurde het dat de Dreamspell van de geschiedenis zichzelf voltooide op 16 augustus 1987 in de kalender van twaalf. Een vijfjarig "déja vu" vindt nu plaats, waardoor allen zich bewust kunnen worden van de Dreamspell. Iedereen kan weer de gelegenheid krijgen om eindelijk het geschenk van de magische vlucht te ontvangen, de 13:260 ratio, en de magie van de planetaire Kin herstellen tot wat het was bij de dageraad van de Maan-genesis.

Vanaf het einde van de Dreamspell van de Geschiedenis, 1987, tot aan de voorgenomen Dreamspell-lancering van Tijdschip Aarde, 2013, zijn er nog maar zesentwintig jaar. Vijf jaar om de Dreamspell van de geschiedenis te ontrafelen. Acht jaar om de Dreamspell van de magie terug te vinden. Dertien jaar om de proefrit te maken met het machtige Tijdschip Aarde door het groene centrale kasteel van betovering. En dan dóór naar het lancerings­punt 2013 van Tijdschip Aarde.

De galactische Dreamspell is amper begonnen. Het verhaal van Tijdschip Aarde staat op dit moment klaar om het geschenk vrij te geven, de galactische tonen van de dertien manen, de kalender-wavespell die alle wavespells ontsluit.

>>> lees verder: Het_Geschenk