DREAMSPELL
DE REIS VAN TIJDSCHIP AARDE

HET GESCHENK

Tijdverschuiving 1992
De tijd van het geschenk
Eén wavespell beeldt het avontuur uit
Dat alle wavespells ontsluit
De Dreamspell-reis in kaart brengend
Van Tijdschip Aarde 2013

VANAF DE TIJD VAN DE AAP-GENESIS, IN HET MIDDEN VAN HET BLAUWE WESTELIJKE KASTEEL VAN VERBRANDING, LEEFDEN DE PLANETAIRE KIN MET HET VOLGEN EN PRAKTISEREN VAN DE MAGIE VAN DE DERTIEN MANEN.   AFSTAMMMEND VAN DE TWINTIG ZONNESTAMMEN, BEZIT ELKE PLANETAIRE KIN TWINTIG VINGERS EN TENEN.   OP DEZE WIJZE LEEFDEN DE PLANETAIRE KIN VAN DE AAP-GENESIS DREAMSPELL VAN MAGIE OVEREENKOMSTIG DE LUNAIR-SOLAIRE RATIO 13:20.

DE 13:20 RATIO IS DE WERKZAME BASIS-CYCLUS VAN TIJDSCHIP AARDE.   DERTIEN MANEN, TWINTIG ZONNESTAMMEN DIE LEVEN IN HARMONIE, ONDERSTEUNEN TIJDSCHIP AARDE IN HAAR BAAN OM DE ZON.

TOEN KWAM DE TIJD VOOR DE PLANETAIRE KIN OM DE AAP-GENESIS TE VOLTOOIEN EN DE MAAN-GENESIS BINNEN TE GAAN.   BIJ HET VERLATEN VAN HET ZUIDELIJKE GELE KASTEEL VAN GEVEN EN HET BETREDEN VAN HET CENTRALE GROENE KASTEEL VAN BETOVERING, ZOUDEN DE PLANETAIRE KIN VOLGENS DE DREAMSPELL-CODE VAN DE KASTELEN HET GESCHENK ONTVANGEN VAN DE TOEGENOMEN 13:260 TIJDSCHIP AARDE WERKENDE RATIO.

IN DE DIEPE RUIMTE TUSSEN HET EINDE VAN DE AAP-GENESIS EN DE MAAN-GENESIS DIE HET BETOVERDE KASTEEL BEGINT, WERD EEN TRUC UITGEHAALD, EEN DIEFSTAL VOND PLAATS, MACHT WERD TOEGEËIGEND.   HOE?   EN WAAROM?

DE HUIDIGE DREAMSPELL VAN TIJDSCHIP AARDE NADERT NU HAAR ZESENTWINTIGDUIZEND-JARIGE FINALE. DEZE DREAMSPELL IS PAS DE LAATSTE DREAMSPELL IN WERKING GESTELD IN HET PLANETENSTELSEL VAN DE ZON.   TALLOZE MALEN HIERVOOR WAREN ER OP VERSCHILLENDE PLANETEN BINNEN HET LOCALE STERRENSTELSEL DREAMSPELLS IN WERKING GESTELD.   NIET ALLE VAN DEZE DREAMSPELLS ZIJN GOED GEËINDIGD.

EÉN PLANEET WERD VERNIETIGD.   MALDEK, DE VIJFDE PLANEET VANAF DE ZON, IS NU BEKEND ALS DE ASTEROÏDEN-GORDEL.   TERWIJL ZIJN GESCHIEDENIS VERLOREN IS, HOUDEN DE BROKSTUKKEN VAN ZIJN DREAMSPELL DE OMLOOPSBAAN VAN MALDEK NOG STEEDS IN POSITIE.

RAMPZALIGE VERSTORINGEN VONDEN OOK PLAATS OP MARS, DE VIERDE BUITENSTE PLANEET.   DE KRACHT DIE OOIT MALDEK EN MARS BEZIELDE, WERD NU OPGESLORPT EN TOEGEËIGEND DOOR JUPITER, DE ZESDE PLANEET, EN ONDER CONTROLE GEHOUDEN DOOR SATURNUS, DE ZEVENDE.                                                

JALOERS OP DE TOEGENOMEN MACHT VAN DE PLANETAIRE KIN DIE HET GESCHENK VAN DE 13:260 RATIO ONTVINGEN, ZWOEREN DE KRACHTEN OP JUPITER EN SATURNUS TEGEN HEN SAMEN.   WANT DIT GESCHENK ZOU DE AARDE GELIJKWAARDIGE KRACHT GEGEVEN HEBBEN EN ZOU EEN DIRECTE VERBINDING TOT STAND GEBRACHT HEBBEN TUSSEN AARDE EN URANUS, DE ACHTSTE PLANEET.

WANT ZOALS AARDE DE DERDE PLANEET IS, GEREKEND VANAF DE ZON, ZO IS URANUS DE DERDE PLANEET VANAF DE GALAXIS.   SAMEN HOUDEN AARDE EN URANUS DE BALANS VAN DE OMLOOPBANEN VAN HET ZONNESTELSEL IN STAND.

ZOWEL AARDE EN URANUS HEBBEN ELK TWEE PLANETAIRE OMLOOPBANEN AAN BEIDER ZIJDEN.   ZO LANG JUPITER EN SATURNUS DE KRACHT VAN MALDEK EN MARS VASTHIELDEN, WAS HET KANAAL TUSSEN AARDE EN URANUS AFGESLOTEN.   ALLEEN DE 13:260 RATIO VAN TIJDSCHIP AARDE KON DE VERBINDING TUSSEN AARDE EN URANUS HERSTELLEN.

TIJDENS DAT VITALE MOMENT, TIJDENS DE MAGISCHE VLUCHT VAN DE TWEEHONDERDENACHTSTE STAP VAN KOSMISCHE STER NAAR MAAN-GENESIS, WERD EEN ANDERE BETOVERING UITGEROEPEN.   IN PLAATS VAN DE 13:260 RATIO, REEDS DIEP OPGESLAGEN BINNEN DE KRISTALLEN KERN VAN TIJDSCHIP AARDE, ONTVINGEN DE PLANETAIRE KIN DE 12:60 RATIO, DE DONKERE DREAMSPELL VAN DE GESCHIEDENIS.   DE BELOFTE VAN GALACTISCHE TIJDSMAGIE EN KOSMISCHE ZELFBESCHIKKING WERD GESTOLEN VAN DE PLANETAIRE KIN.

HET DOEL VAN DE TWAALF WAS OM ALLE HERINNERING TE WISSEN AAN DE AAP-GENESIS TOEN DE PLANETAIRE KIN, MANNEN EN VROUWEN MET GELIJKE MAGISCHE KRACHTEN, MET DE 13 MANEN LEEFDEN.

ALDUS WERD DE DERTIENDE MAAN VERSCHEURD EN ALS EXTRA DAGEN TOEGEVOEGD AAN DE KALENDER VAN TWAALF.

DIT OPGAAN VAN DE DERTIEN IN DE TWAALF WERD EEN VERBETERING GENOEMD DOOR DE MANNELIJKE OPLICHTER-PRIESTERS, DIE WERDEN GEHYPNOTISEERD DOOR DE GECOMBINEERDE MACHTEN VAN JUPITER EN SATURNUS.   HET KOST JUPITER TWAALF JAAR OM ÉÉN BAAN ROND DE ZON TE MAKEN.   HET KOST JUPITER EN SATURNUS ZESTIG JAAR OM CONJUNCT TE STAAN (IN SAMEN­STAND).

TWAALF MAAL VIJF IS ZESTIG, EEN ZESDE VAN DE PLATTE CIRKEL VAN DRIEHONDERDZESTIG GRADEN.   HET VERSCHIL TUSSEN TWAALF EN VIJF IS ZEVEN.   TERWIJL DE PRIESTERS VAN DE KALENDER VAN HET OUDE BABYLON DE KRACHT VAN DE DERTIEN MANEN VERJOEGEN, VERVINGEN ZE DIE KRACHT MET DE MACHT VAN ZEVEN.

TERWIJL DE TWAALF DE KRACHT VAN DERTIEN VERMINDERDE MET ÉÉN, VERHOOGDE DE ZESTIG DE KRACHT VAN TWINTIG MET DRIE.   EEN OGENSCHIJNLIJKE TOENAME VAN KRACHT VOND PLAATS, MAAR EEN TOENAME SLECHTS OP HET PLATTE VLAK VAN DE DERDE-DIMENSIONALE TIJD WAARAAN DE PLANETAIRE KIN NU WERDEN TOEVERTROUWD.

MET DE VERBANNING VAN DE DERTIEN MANEN WERD DE VIERDE-DIMENSIONALE TIJDSMAGIE VAN DE PLANETAIRE KIN HET EIGENDOM VAN DE PRIESTERKLASSE.   MET HET OPZETTEN VAN RELIGIES EN REGERINGEN OM DE KIN BINNEN DE DERDE DIMENSIE TE HOUDEN, WAREN DE PRIESTERS OVERTUIGD DAT EENIEDER DIE VIERDE-DIMENSIONALE ERVARINGEN HAD OFWEL OVERGELEVERD WERD AAN RELIGIE EN REGERING OFWEL WERD VERNIETIGD.   

VAN MEET AF AAN, TOEN DE 12:60 RATIO DE STANDAARD WERD VAN DE DREAMSPELL VAN DE GESCHIEDENIS, WERDEN DE PLANETAIRE KIN IN TOENEMENDE MATE UIT FASE GEBRACHT MET TIJDSCHIP AARDE, DAT NOG STEEDS OPEREERDE OP DE BASISRATIO VAN 13:20.

ALLEEN IN CENTRAAL AMERIKA EN MEXICO, VER VAN DE PRIESTERS VAN BABYLON, FLOREERDE DE KALENDER VAN DERTIEN GEDURENDE DE DREAMSPELL VAN DE GESCHIEDENIS.   ONDANKS HUN EIGEN CORRUPTIE BEHIELDEN DE MAYA-PRIESTERS ZOWEL DE KALENDER VAN DERTIEN, ALSOOK DE HERINNERING AAN VENUS, DE KOSMISCHE STERRENVLUCHT DIE DE MAAN-GENESIS INITIEERT.   ZO BLEEF DE WERKENDE 13:20 RATIO VAN TIJDSCHIP AARDE GEHANDHAAFD TOT VER IN HET CENTRALE BETOVERDE KASTEEL VAN DE MAAN-GENESIS.

EN TOCH, VIJFHONDERD JAAR GELEDEN, WREEKTEN DE PRIESTERS EN KRIJGERS VAN DE 12 :60 RATIO ZICH EN VERNIETIGDEN ZO VEEL ALS ZIJ KONDEN VAN DE KENNIS EN HET GEHEUGEN VAN DE MAYA 13:20 RATIO.  

NDAT DIT WAS VOLBRACHT, GING DE MISSIE VAN VAN TIJDSCHIP AARDE IN EEN WINTERSLAAP.

DE 12:60 RATIO ZEGEVIERDE NU OVER DE HELE PLANEET.   DERDEDIMENSIONALE TIJD KON NU WORDEN GEMECHANISEERD.   DOOR HET AANBIEDEN AAN DE VAN MAGIE BEROOFDE PLANETAIRE KIN, VAN TOENEMENDE MATERIËLE WELVAART, COMFORT EN MACHT VIA TOEPASSING VAN HET MOTTO "TIJD IS GELD", VERIJDELDE DE MANNELIJKE GEESTELIJKHEID NU ELKE HERINNERING AAN DE DERTIEN MET ONWETENHEID EN BIJGELOOF.  

ONDANKS HET SINISTERE MATERIALISME VAN DE MANNELIJKE GEESTELIJKHEID BLEEF DE SUBTIELE KRACHT VAN HET KASTEEL VAN BETOVERING VOORTGAAN.    DE DREAMSPELL VAN DE GESCHIEDENIS PLAVEIDE ZIJN EIGEN KORTZICHTIGE PAD OP DE LAATSTE STAPPEN VAN DE TWINTIGSTE WAVESPELL.

DE HELE TIJD WENKTEN HEILIGEN, MARTELAREN, DICHTERS EN VISIONAIRS VAN ALLERLEI SOORT NAAR DE MENSHEID MET HUN GLIMP VAN HET TIJDSCHIP EN HAAR GLORIEUZE BESTEMMING.

DOOR DE NATUURLIJKE 13:20 RATIO VAN TIJDSCHIP AARDE TE VERONTACHTZAMEN KREEG DE BESCHAVING VAN DE DREAMSPELL VAN DE GESCHIEDENIS STEEDS MEER HET KARAKTER VAN EEN TIJDVERVORMING.

VIERDE-DIMENSIONALE TIJD IS RADIAAL , TEGELIJKERTIJD NAAR ALLE RICHTINGEN UITSCHIETEND VANUIT HET ALTIJD AANWEZIGE NU.   DE RADIALE GELIJKTIJDIGHEID VAN VIERDE-DIMENSIONALE TIJD SCHEPT EEN HOLOSFEER VAN STEEDS COMPLEXERE ORDES VAN SYNCHRONICITEIT.

UITSLUITEND WERKEND OP EIGEN KRACHT IS DERDE-DIMENSIONALE TIJD PLAT.   ZOALS BIJ EEN GRAMMOFOONPLAAT IS DE TIJDVERVORMING VAN DE DERDE DIMENSIE SLECHTS EEN DUNNE SCHIJF VAN DE TOTALE HOLOSFEER, VAN VIERDE-DIMENSIONALE TIJD.

ZOALS BIJ EEN MUZIEKPLAAT IS DE TIJDVERVORMING BEGRENSD IN GROOTTE EN TIJDSDUUR.   NIET MEER DAN VIJFENTWINTIGHONDERD JAREN ZIJN BESCHIKBAAR OM TE WORDEN OPGENOMEN IN DE GROEVEN VAN DE PLAAT EN DAN KAN ER NIET MEER WORDEN OPGENOMEN.   VANZELFSPREKEND ZIJN DE PRIESTERS VAN DE DERDE-DIMENSIONALE TIJD BLIND VOOR DE GRENZEN VAN DE PLAAT WAAROP ZIJ OPNEMEN EN OPGENOMEN WORDEN.

ZO GEBEURDE HET DAT OP 16 AUGUSTUS 1987 DE OPNAME VAN DE 12:60 RATIO TOT EEN EINDE KWAM. DE NAALD SPRINGT NU WILD OVER DE PLAAT, TERWIJL DE PRIESTERS TRACHTEN DE OPNAME VOORT TE LATEN GAAN.   VREEMDE GELUIDEN, DISSONANTEN, "DÉJA VU'S" VINDEN PLAATS MET ONGEREMDE AANDRANG.   HET GROTE ONTWAKEN IS REEDS BEGONNEN.

TERWIJL DE DREAMSPELL VAN DE GESCHIEDENIS UITEENVALT, IS DE TIJD VAN HET GESCHENK VAN DE 13:260 RATIO WEDEROM TERUGGEKEERD.   DIE TIJD IS DE TIJDVERSCHUIVING 26 JULI 1992, WANNEER HET GEREACTIVEERDE TIJDSCHIP AARDE OVERAL ZAL HERRIJZEN TEMIDDEN VAN DE UITEENGEVALLEN PLAAT VAN HET PLATTE LAND VAN DE DERDE DIMENSIE.

HET GESCHENK VOOR HET VERLATEN VAN DE 12:60 RATIO EN HET BINNENGAAN VAN DE 13:260 RATIO IS DE DERTIEN MANEN KALENDER VOOR HET IN WERKING STELLEN VAN HET PLANETAIRE SERVICE WAVESPELL.   AFGESTEMD OP HET DREAMSPELL-REISBORD ONTSLUIT DE DERTIEN MANEN-WAVESPELL ALLE KASTEEL-WAVESPELLS EN OPENT DE TWEEHONDERDZESTIG GALACTISCHE POORTEN VAN TIJDSCHIP AARDE.

D ERTIEN VOLMAAKTE MANEN VAN ELK ACHTENTWINTIG DAGEN.   ELKE MAAN EEN VOLMAAKTE WEERSPIEGELING VAN ALLE ANDERE MANEN.   IN VOLGORDE DRAAGT ELK VAN DE DERTIEN MANEN ÉÉN VAN DE DERTIEN GALACTISCHE TONEN.

DERTIEN VOLMAAKTE MANEN; ÉÉN VOLMAAKTE WAVESPELL.   DE DERTIEN MANEN-WAVESPELL, EEN VOLMAAKTE WEERSPIEGELING VAN DE KASTEEL-WAVESPELL.

DE EERSTE MAAN IS DE MAGNETISCHE POORT.   DE VOLGENDE DRIE MANEN ZIJN DE EERSTE DRIE KAMERS VAN DE WAVESPELL.   DE VIJFDE MAAN IS DE BOVENTOON TOREN.   DE VOLGENDE DRIE MANEN ZIJN DE VOLGENDE DRIE KAMERS.   DE NEGENDE MAAN IS DE SOLAIRE TOREN GEVOLGD DOOR DE LAATSTE DRIE KAMERS VAN DE WAVESPELL.   DE DERTIENDE MAAN IS DE KOSMISCHE POORT.

DE MAGISCHE VLUCHT VINDT PLAATS OP DE GROENE DAG TUSSEN DE LAATSTE DAG VAN DE DERTIENDE KOSMISCHE MAAN EN DE EERSTE DAG VAN DE EERSTE MAGNETISCHE MAAN.   DE VRIJE GROENE DAG SYNCHRONISEERT MET 25 JULI OP DE HUIDIGE ZONNEKALENDER.   DE EERSTE DAG VAN DE MAGNETISCHE MAAN IS 26 JULI.

HET DOEL VAN DE DERTIEN MANEN KALENDER IS HET BIJEEN BRENGEN VAN DE DIENSTVERLENING VAN DE PLANETAIRE KIN NAMENS TIJDSCHIP AARDE.   ZOALS ELK WAVESPELL VOLGT DE PLANETAIRE SERVICE-WAVESPELL VAN DE DERTIEN MANENKALENDER HETZELFDE SJABLOON VAN AVONTUUR EN TIJDMAGIE ALS DE KASTEEL-WAVESPELLS .

ALLE TWINTIG WAVESPELLS VAN DE 13:260 RATIO ZIJN IN KAART GEBRACHT OP HET DREAMSPELL-REISBORD.   DAAR WAAR DE DERTIEN MANEN-WAVESPELL DIENT VOOR HET OMZETTEN VAN DERDE- NAAR VIERDE-DIMENSIONALE TIJD, BRENGEN DE TWINTIG WAVESPELLS VAN HET REISBORD ALLE RADIALE BOVENTONEN VAN DE VIERDE-DIMENSIONALE TIJD IN KAART.

DOOR AFSTAND TE DOEN VAN DE 12:60 RATIO EN DE WAVESPELL-PERFECTIE VAN DE DERTIEN MANEN KALENDER TE ACCEPTEREN, ZULLEN ALLE PLANETAIRE KIN HUN EIGEN GALACTISCHE POORTEN ONTDEKKEN.

NA DE TIJDVERSCHUIVING VAN 26 JULI 1992 KUNNEN DE PLANETAIRE KIN GEBRUIK MAKEN VAN DE OPGESLAGEN KRACHT VAN HET KASTEEL VAN BETOVERING.

DOOR TOEPASSING VAN DE BOVENTOON-MAGIE VAN DE GALACTISCHE TIJD KUNNEN DE PLANETAIRE KIN BINNEN TWINTIG JAAR DE REIS VAN TIJDSCHIP AARDE 2013 VOLTOOIEN.

MET NIETS TE VERLIEZEN EN GEEN VERSTOPPEN MEER MOGELIJK, IS HET TIJD VOOR ALLE PLANETAIRE KIN OM HET AVONTUUR VAN TIJDSCHIP AARDE BINNEN TE GAAN.

De Aarde zal zegevieren
De tuin zal vernieuwd worden
De magische kracht van de kin zal hersteld worden
De tijdtunnel tussen Aarde en Uranus
Zal geopend worden
De Maan-Genesis van magische vlucht zal worden vervuld
De galactische Dreamspell zal eindelijk
Succesvol betreden worden