TIJDSCHIP AARDE

De Dreamspell Genesis is een psychomythische beschrijving van de migratie van de verloren werelden naar de huidige wereld op Planeet Aarde. Het is de reis van tijdreizigers die verworden tot ruimte-reizigers met geheugenverlies, enkel om te worden gewekt door terugkeer naar de juiste tijd.

D R E A M S P E L L
DE REIS VAN TIJDSCHIP AARDE 2013

Dreamspell GENESIS

Tijdschip Aarde 2013
Geboren uit de Draak
Onderricht door de Aap
In vlucht gezet door de Maan

 

Zoals de valk aan zijn wenteling begint, voorwaarts cirkelend zonder terug te keren, zo is ooit een planetaire Kin de poort van de magnetische draak van het kasteel van omwenteling binnengegaan. Er is geen terugkeer, enkel wending na wending door de eindeloze en oneindige kasteel-spiralen van het machtige tijdschip aarde 2013.

Tijdschip Aarde, vijf majestueuze kastelen van onpeilbare pracht, verbonden tot één door het spiralende wentelpad van de Dreamspell-genesis. niet eenmaal, niet tweemaal, maar driemaal is deze genesis hieruit voortgekomen.

Geboren uit de Draak, verschenen de twintig zonnestammen van de planetaire Kin op Tijdschip Aarde. Onderricht door de Aap, leerden de planetaire Kin de magie van de dertien manen, die het Tijdschip Aarde leidt, in vlucht gezet door de Maan. De bestemming van de planetaire Kin is de galactische lancering van tijdschip aarde.  

Tijdschip Aarde, vijf kastelen voortdurend draaiend in de Dreamspell-genesis van de tijd. Een rood kasteel naar het oosten, een wit kasteel naar het noorden, een blauw kasteel naar het westen, een geel kasteel naar het zuiden en een groen betoverd kasteel naar het centrum. Elk kasteel wordt betreden via vier magnetische poorten.

Voor elk kasteel ontsluit een rode magnetische poort het kwartier van het oostelijk kasteel; een witte magnetische poort ontsluit het kwartier van het noordelijk kasteel; een blauwe magnetische poort ontsluit het kwartier van het westelijk kasteel; een gele magnetische poort ontsluit het kwartier van het zuidelijk kasteel.

Elk kasteelkwartier is een wavespell van dertien stappen. Elke wavespell wordt gevormd door twee poorten, twee torens en negen kamers. vijf kastelen van vier wavespells elk, twintig wavespells in totaal.

Elk van de twintig wavespells van het machtige tijdschip aarde geeft rekenschap van dertien eeuwen, naar menselijke berekening. Vier magnetische poorten, vier wavespells in totaal, elk kasteel staat voor tweeënvijftig stappen of tweeënvijftig Dreamspell eeuwen.

Dreamspell, de terugkeer van de twintig zonnestammen, de dertien manen volgend gedurende Tijdschip Aarde 2013. Drie Dreamspell geneses, vijf kastelen, twintig wavespells. 260 stappen. 260 Dreamspell eeuwen in werking gesteld.

Zo gebeurde het dat bijna 260 eeuwen, 26.000 jaar geleden, Tijdschip Aarde haar eerste genesis binnenging, de Draak-genesis van de oorspronkelijke Dreamspell. Verweven in de aarde door de Draak, was de menselijke Dreamspellreis begonnen. Het rode oostelijke kasteel van omwenteling werd betreden. De eerste van de machtige wavespells was in werking gesteld.

Eerst kwam de Draak-wavespell van dertien eeuwen, gevolgd door de dertien eeuwen durende Tovenaar-wavespell. ook al was een groot deel van de aarde bedekt door sneeuw en ijs, de Draak koesterde allen en gaf ieder een plaats van Kin binnen het domein van geboorte van de Draak-wavespell.

De Draak-wavespell ingeluid; daar verscheen de Tovenaar en betoverde allen. Binnen het rode kasteel van omwenteling groeide iedereen in kracht en tijdloosheid. Vanuit de Tovenaars-betovering kwam het weten dat de derde magnetische poort opent. De Hand-wavespell stelde de kracht van healing in werking, een felblauw afschijnsel op de muren van het Dreamspell-kasteel van omwenteling.

Toen, vanuit de helende kennis van de Hand-wavespell, arriveerde de vierde magnetische poort van het kasteel van omwenteling. De Zon-wavespell werd bekend in al zijn glorie. Eindelijk werd de wavespell van universeel vuur van kracht zodat de harten van ieder de bron van warmte en leven zouden kennen.

Ondanks de ijstijdmantel, gedragen door planeet aarde, was met de Zon-wavespell het oostelijk kasteel van omwenteling voltooid. Tweeënvijftig eeuwen van de oorspronkelijke Dreamspell waren voorbij gegaan. Nu was de tijd gekomen om het noordelijk kasteel van overbrugging binnen te gaan.

Terwijl het kasteel van omwenteling gloeit met een warm, vloeibaar, dageraad-rood aura, verrijst het kasteel van overbrugging wit, streng, majestueus zonder weerga. Om haar ijstijdreis te voltooien moest tijdschip aarde nu naar het galactische noorden reizen om daar het kasteel van overbrugging te vervaardigen.

Om voor de oversteek voor te bereiden kwam de Hemelwandelaar als eerste om de vijfde wavespell van ongebonden ruimte in werking te stellen, waar alle kin vrij zijn om te verkennen. Toen arriveerde de Wereldoverbrugger, de onsterfelijke, om de wavespell in werking te stellen dat alles doorkruist van de dood naar het betoverde rijk.

Na vestiging van de wavespell van ruimte en de wavespell van de dood werd vervolgens de verbrandende blauwe wavespell van de Storm in werking gesteld, waardoor een universele opslagplaats van zelf-opwekking werd gecreëerd.

Toen de eerste drie magnetische poorten van het kasteel van overbrugging voltooid waren kwam de vierde poort. De Mens arriveerde en luidde de wavespell van de vrije wil in. Aldus werden de volgende tweeënvijftig stappen van tijdschip aarde voltooid. Tweeënvijftig eeuwen waarin de vier grote universele opslagplaatsen van ruimte, dood, zelfopwekking en vrije wil werden geschapen. Zelfs tot aan deze tijd kan geen Krijger-reis plaatsvinden zonder veilige passage door het noordelijk witte kasteel van overbrugging.

Twee kastelen waren voltooid, honderd en vier stappen, honderd en vier Dreamspell-eeuwen, honderd en vier duizend aardejaren waren voorbij gegaan. Terwijl de ijstijd weg-ebde, haar vracht van planetaire Kin groeiende in wederzijdse liefde, kennis en kracht, was het Tijdschip Aarde nu gereed om het westelijk blauwe kasteel van verbranding te ontvangen. Uitgerust met de eerste twee kasteelkrachten van geboorte en dood, werd de kasteelkracht van magie in gereedheid gebracht voor Tijdschip Aarde.

Om voor te bereiden op de magie stelde eerst de Slang de wavespell van levenskracht in werking. Gedurende dertien stappen beklom de levenskracht zijn weg door het eerste kwartier van het kasteel van verbranding. Toen kwam de Spiegel, diens perfecte wavespell van eindeloosheid in werking stellend. En in de glinsterende witte poort van de Kosmische Hond, de dertiende stap van de Spiegel-wavespell, werd de Draak-genesis volbracht.

Daar in het midden van het kasteel van verbranding, sloeg de kracht van magie in als een donderende kracht, honderddertig stappen, honderddertig Dreamspell-eeuwen, dertienduizend aardejaren waren voorbijgegaan. Verbrokkeld en vergaan was de oorspronkelijke Dreamspell Draak-genesis. Net zo plotseling verrijzend was de Dreamspell-matrix van magie, zes wavespells, achtenzeventig stappen, achtenzeventig Dreamspell-eeuwen van de Aap-genesis.

Voorbij was de ijstijd. Uitgerust met de kracht van tien wavespells openden de planetaire Kin de poorten naar de elfde wavespell van magie en wijdden de Aap-genesis in. Gedurende de dertien stappen van de Aap-wavespell leerden de Kin van Tijdschip Aarde het patroon van de dertien manen dat de Dreamspelltuin creëert.

Toen, door de vierde poort van het blauwe kasteel van verbranding, arriveerde de Zaad-wavespell die de kracht van opbloei inluidde. De magische schittering van de dertien manen weefde haar betovering van de Aap-genesis over de menselijke tuin.

Nu waren de tweeënvijftig stappen van het blauwe westelijke kasteel van verbranding compleet. De kracht van magie maakte zichzelf waar door het transformeren van de Draak-genesis in de Aap-genesis. drie kastelen, honderdzes en vijftig stappen, honderdzes en vijftig Dreamspell-eeuwen afgerond, ging de reis van Tijdschip Aarde nu richting het galactische zuiden voor de voortzetting van de Aap-genesis en de opbouw van het vierde kasteel, het stralende gele kasteel van geven.

Zoals de planetaire Kin de krachten van geboorte, dood en magie ontvingen bij het passeren door de eerste drie kastelen, zo zou het vierde kasteel hen de Krijger-kracht van intelligentie verlenen.

Nu kwam de eerste magnetische poort van het kasteel van geven, de dertiende wavespell, de Aarde-wavespell die de kracht van navigatie in werking stelde. Machtig waren de Kin bij het betreden van deze poort. Krachtig waren zij in het navigeren van de magie van de dertien.

Toen kwam de Hond-wavespell die de kracht van het hart opende. In het volgen van de dertien stappen van de Hond-wavespell werden de Kin rijk in liefde en loyaliteit, allen in voorbereiding op de wavespell van de Nacht. Dertien stappen doorheen de verbrandende blauwe Nacht-wavespell lieten de droomkracht van de kin Rijpen in ongeëvenaarde overvloed. En met het voltooien van het gele zuidelijke kasteel van geven, presenteerde de magnetische poort van de Krijger zichzelf.

Door het in werking treden van de Krijger-wavespell van intelligentie, verhoogden de Kin hun onbevreesdheid van het magische geven. Het vermogen van de planetaire Kin om te delen in hun gaven was in volle bloei. Gelijk aan elkaar waren zij in hun bekwaamheid zichzelf aan elkaar te geven volgens de behoefte die zich aandiende, ongeacht welk avontuur zich zou voordoen.

Vier kastelen waren voltooid, zestien wavespells in werking gesteld, tweehonderd en acht stappen beklommen, tweehonderd en acht Dreamspell-eeuwen voorbijgegaan. Opwaarts spiralend doorheen de Draak-genesis, nog eens spiralend doorheen de Aap-genesis, werden de planetaire Kin voorbereid op de derde en laatste genesis van Tijdschip Aarde, de Maan-genesis, de genesis van magische vlucht. Slechts tweeënvijftig stappen, tweeënvijftig eeuwen door het groene centrale kasteel van betovering en de ongelofelijke reis van Tijdschip Aarde 2013 zou voltooid zijn.

Nadat ze de krachten hadden getoond van de dertien manen in het verweven van de Dreamspelltuin van magie tijdens de zes wavespells van de magische Aap-genesis, wachtte de planetaire Kin van het machtige tijdschip aarde de doorgang naar het groene centrale kasteel van betovering. Echter, tijdens de magische vlucht van de tweehonderd en achtste stap, Kosmische Ster, naar de tweehonderd en negende stap, Magnetische Maan, die de Maan-genesis inleidt, vond een diefstal plaats.

Bedriegers, mannelijke priesters en krijgers, overweldigden de kracht van de dertien manen. Zij verborgen de krachten van de dertien onder elkaar en poogden alle herinnering aan de Dreamspell-matrix van magie uit te bannen.

De Maan-genesis zou het geschenk van de 13:260 ratio verlenen aan de planetaire Kin van Tijdschip Aarde. De 13:260 ratio ontsluit de onmetelijke krachten van magische vlucht, gedragen door het centrale kasteel van betovering. In plaats daarvan werd aan de planetaire Kin de verzwakkende machtsverhouding van 12:60 opgedrongen. Niet meer de magie van dertien manen maar een twaalf-maanden-kalender van twijfelachtige betekenis. Niet meer de tijdloze wenteling van magische vlucht maar een uur van zestig minuten om zijn brood te verdienen.

Tijd werd samengeperst tot een platte cirkel. De kracht van de twintig zonnestammen van de planetaire Kin werd verminderd tot de kracht van vijf in plaats van twintig. Langzaamaan gaven de Kin hun kracht weg aan de priesters, terwijl de priesters van de kalender de Dreamspell van de geschiedenis in werking stelden.

Ondanks de overname van de derde-dimensionale aarde door het instituut van de mannelijke priester bleef het weven van het vierde-dimensionale tijdschip voortduren. Echter, de tweeënvijftig stappen van het centrale kasteel van betovering raakten bedekt met een toenemende dichte deklaag, de Dreamspell van de geschiedenis.

Tijdens de openende Maan-wavespell van het kasteel van betovering gaven de priesters een geslaagde wending aan de kracht van universeel water en vestigden beschaving door irrigatie, schrift, oorlogvoering en de kalender van twaalf. Tijdens de tweede wavespell van de Wind werd de kracht van de geest gekanaliseerd door metaalbewerking, oorlogvoering met paard en wagen en de bouw van rijkssteden. Het domein van de krijger-priesters werd uitgebreid. Zes en twintig eeuwen van het kasteel van betovering in bezit genomen door het mannelijk priesterschap.

De kracht van Tijdschip Aarde hield stand. Tijdens de derde wavespell van de Maan-genesis stelde de Adelaar de wavespell van visie in werking. Onderwijzers, filosofen en visionaire zonen van de oude tijd riepen op tot herinnering aan de oorspronkelijke orde van Tijdschip Aarde. Maar het verstand en het geheugen van de planetaire Kin was reeds vervaagd en werd steeds vager.

Eindelijk kwam de twintigste wavespell, de wavespell van de Ster. Met het inluiden van de kracht van elegantie, wenkte de Ster-wavespell de reis van de laatste dertien stappen, de laatste dertien Dreamspell-eeuwen van de vesting van tweehonderd en zestig stappen van Tijdschip Aarde, de voltooiing van de Maan-genesis van magische vlucht.

De kracht van de mannelijke priesters bleef zijn eigen koers varen. De 12:60 ratio verspreidde zich over de planeet in een gemechaniseerde overwinning. Doch, de geheime dromers van het tijdschip gingen onophoudelijk door met het weven van de ware visie van tijd, overeenkomstig de onzichtbare eisen van het machtige Tijdschip Aarde.

Nu blind en zonder coherente herinnering koerst de menselijke bemanning van de derde-dimensionale planeet aarde af op de zelfgeschapen muren van haar eigen ondergang.

Het is als een man die een wenteltrap van tweehonderdzestig treden beklimt, bij de laatste treden aankomt en, zijn doel vergetend, struikelt bij de allerlaatste tree. Zal de man vallen en zal alle moeite voor niets zijn geweest? Of zal er iets gebeuren in dat vluchtige ogenblik van struikelen? Wellicht een "déja vu", een vluchtige herinnering aan het gehele avontuur. Iets dergelijks zou genoeg kunnen zijn om de man tot zichzelf te brengen en hem overeind te helpen om de tweehonderdzestigste stap met succes te voltooien.

Zo gebeurde het dat de Dreamspell van de geschiedenis zichzelf voltooide op 16 augustus 1987 in de kalender van twaalf. Een vijfjarig "déja vu" vindt nu plaats, waardoor allen zich bewust kunnen worden van de Dreamspell. Iedereen kan weer de gelegenheid krijgen om eindelijk het geschenk van de magische vlucht te ontvangen, de 13:260 ratio, en de magie van de planetaire Kin herstellen tot wat het was bij de dageraad van de Maan-genesis.

Vanaf het einde van de Dreamspell van de Geschiedenis, 1987, tot aan de voorgenomen Dreamspell-lancering van Tijdschip Aarde, 2013, zijn er nog maar zesentwintig jaar. Vijf jaar om de Dreamspell van de geschiedenis te ontrafelen. Acht jaar om de Dreamspell van de magie terug te vinden. Dertien jaar om de proefrit te maken met het machtige Tijdschip Aarde door het groene centrale kasteel van betovering. En dan dóór naar het lancerings­punt 2013 van Tijdschip Aarde.

De galactische Dreamspell is amper begonnen. Het verhaal van Tijdschip Aarde staat op dit moment klaar om het geschenk vrij te geven, de galactische tonen van de dertien manen, de kalender-wavespell die alle wavespells ontsluit.

 

 

DREAMSPELL
DE REIS VAN TIJDSCHIP AARDE

HET GESCHENK

Tijdverschuiving 1992
De tijd van het geschenk
Eén wavespell beeldt het avontuur uit
Dat alle wavespells ontsluit
De Dreamspell-reis in kaart brengend
Van Tijdschip Aarde 2013

Vanaf de tijd van de Aap-genesis, in het midden van het blauwe westelijke kasteel van verbranding, leefden de planetaire Kin met het volgen en praktiseren van de magie van de dertien manen. afstammmend van de twintig zonnestammen, bezit elke planetaire Kin twintig vingers en tenen. op deze wijze leefden de planetaire Kin van de Aap-genesis Dreamspell van Magie overeenkomstig de lunair-solaire verhouding van 13:20.

De 13:20-verhouding is de werkzame basiscyclus van Tijdschip Aarde. Dertien manen, twintig zonnestammen die leven in harmonie, ondersteunen Tijdschip Aarde in haar baan om de Zon.

Toen kwam de tijd voor de planetaire Kin om de Aap-genesis te voltooien en de Maan-genesis binnen te gaan. bij het verlaten van het zuidelijke gele kasteel van geven en het betreden van het centrale groene kasteel van betovering, zouden de planetaire Kin volgens de dreamspell-code van de kastelen het geschenk ontvangen van de toegenomen 13:260-verhouding die werkzaam is op Tijdschip Aarde.

In het diepzinnige tijdsbestek tussen het einde van de Aap-genesis en de Maan-genesis die het betoverde kasteel begint, werd een truc uitgehaald, een diefstal vond plaats, macht werd toegeëigend. Hoe? En waarom?

De huidige Dreamspell van Tijdschip Aarde nadert nu haar zesentwintigduizend-jarige finale. Deze dreamspell is pas de laatste in werking gestelde dreamspell in het planetenstelsel van de Zon. Talloze malen hiervoor waren er op verschillende planeten binnen het locale sterrenstelsel dreamspells in werking gesteld. Niet alle van deze dreamspells zijn goed geëindigd.

Eén planeet werd vernietigd. Maldek, de vijfde planeet vanaf de Zon, is nu bekend als de Asteroïden-gordel. Terwijl zijn geschiedenis verloren is, houden de brokstukken van zijn dreamspell de omloopsbaan van Maldek nog steeds in positie.

Rampzalige verstoringen vonden ook plaats op Mars, de vierde buitenste planeet. De kracht die ooit Maldek en Mars bezielde, werd nu opgeslorpt en toegeëigend door Jupiter, de zesde planeet, en onder controle gehouden door Saturnus, de zevende.

Jaloers op de toegenomen macht van de planetaire Kin die het geschenk van de 13:260-verhouding ontvingen, zwoeren de krachten op jupiter en saturnus tegen hen samen. want dit geschenk zou de aarde gelijkwaardige kracht gegeven hebben en zou een directe verbinding tot stand gebracht hebben tussen aarde en uranus, de achtste planeet.

Want zoals aarde de derde planeet is, gerekend vanaf de Zon, zo is Uranus de derde planeet vanaf de galaxis. samen houden Aarde en Uranus de balans van de omloopbanen van het zonnestelsel in stand.

Zowel Aarde en Uranus hebben elk twee planetaire omloopbanen aan beider zijden. Zo lang Jupiter en Saturnus de kracht van Maldek en Mars vasthielden, was het kanaal tussen Aarde en Uranus afgesloten. alleen de 13:260-verhouding van Tijdschip Aarde kon de verbinding tussen Aarde en Uranus herstellen.

Tijdens dat vitale moment, tijdens de magische vlucht van de tweehonderdenachtste stap van Kosmische Ster naar de Maan-genesis, werd een andere betovering uitgeroepen. In plaats van de 13:260-verhouding, reeds diep opgeslagen binnen de kristallen kern van Tijdschip Aarde, ontvingen de planetaire Kin de 12:60-verhouding, de donkere Dreamspell van de Geschiedenis. De belofte van galactische tijdsmagie en kosmische zelfbeschikking werd gestolen van de planetaire Kin.

Het doel van de twaalf was om alle herinnering te wissen aan de Aap-genesis toen de planetaire Kin, mannen en vrouwen met gelijke magische krachten, met de 13 manen leefden.

Aldus werd de dertiende maan verscheurd en als extra dagen toegevoegd aan de kalender van twaalf.

Dit opgaan van de dertien in de twaalf werd een verbetering genoemd door de mannelijke oplichter-priesters, die werden gehypnotiseerd door de gecombineerde machten van Jupiter en Saturnus. Het kost Jupiter twaalf jaar om één baan rond de zon te maken. Het kost Jupiter en Saturnus zestig jaar om conjunct te staan (in samenstand).

Twaalf maal vijf is zestig, een zesde van de platte cirkel van driehonderdzestig graden. Het verschil tussen twaalf en vijf is zeven. Terwijl de priesters van de kalender van het oude Babylon de kracht van de dertien manen verjoegen, vervingen ze die kracht met de kracht van zeven.

Terwijl de twaalf de kracht van dertien verminderde met één, verhoogde de zestig de kracht van twintig met drie. Een ogenschijnlijke toename van kracht vond plaats, maar een toename slechts op het platte vlak van de driedimensionale tijd waaraan de planetaire Kin nu werden toevertrouwd.

Met de verbanning van de dertien manen werd de vierdimensionale tijdsmagie van de planetaire Kin het eigendom van de priesterklasse. Met het opzetten van religies en regeringen om de Kin binnen de derde dimensie te houden, waren de priesters overtuigd dat eenieder die vierdimensionale ervaringen had ofwel overgeleverd werd aan religie en regering ofwel werd vernietigd.  

Van meet af aan, toen de 12:60-verhouding de standaard werd van de Dreamspell van de Geschiedenis, werden de planetaire Kin in toenemende mate uit fase gebracht met Tijdschip Aarde, die nog steeds opereerde op de basisverhouding van 13:20.

Alleen in Centraal-Amerika en Mexico, ver van de priesters van Babylon, floreerde de kalender van dertien gedurende de Dreamspell van de Geschiedenis. Ondanks hun eigen corruptie behielden de Maya-priesters zowel de kalender van dertien, alsook de herinnering aan Venus, de kosmische sterrenvlucht die de Maan-genesis initieert. zo bleef de werkende 13:20-verhouding van Tijdschip Aarde gehandhaafd tot ver in het centrale betoverde kasteel van de Maan-genesis.

En toch, vijfhonderd jaar geleden, wreekten de priesters en krijgers van de 12:60-verhouding zich en vernietigden zo veel als zij konden van de kennis en het geheugen van de Maya 13:20-verhouding. Nadat dit was volbracht, ging de missie van Tijdschip Aarde in een winterslaap.

De 12:60-verhouding zegevierde nu over de hele planeet. Driedimensionale tijd kon nu worden gemechaniseerd. Door het aanbieden aan de van magie beroofde planetaire Kin, van toenemende materiële welvaart, comfort en macht via toepassing van het motto "tijd is geld", verijdelde de mannelijke geestelijkheid nu elke herinnering aan de dertien met onwetenheid en bijgeloof.  

Ondanks het sinistere materialisme van de mannelijke geestelijkheid bleef de subtiele kracht van het kasteel van betovering voortgaan. De Dreamspell van de Geschiedenis plaveide zijn eigen kortzichtige pad op de laatste stappen van de twintigste wavespell.

De hele tijd wenkten heiligen, martelaren, dichters en visionairs van allerlei soort naar de mensheid met hun glimp van het Tijdschip en haar glorieuze bestemming.

Door de natuurlijke 13:20-verhouding van Tijdschip Aarde te verontachtzamen, kreeg de beschaving van de Dreamspell van de Geschiedenis steeds meer het karakter van een tijdvervorming.

Vierdimensionale tijd is radiaal, tegelijkertijd naar alle richtingen uitschietend vanuit het altijd aanwezige nu. De radiale gelijktijdigheid van vierdimensionale tijd schept een holosfeer van steeds complexere ordes van synchroniciteit.

Uitsluitend werkend op eigen kracht is driedimensionale tijd plat. Zoals bij een grammofoonplaat is de tijdvervorming van de derde dimensie slechts een dunne schijf van de totale holosfeer, van vierdimensionale tijd.

Zoals bij een muziekplaat is de tijdvervorming begrensd in grootte en tijdsduur. Niet meer dan vijfentwintighonderd jaren zijn beschikbaar om te worden opgenomen in de groeven van de plaat en dan kan er niet meer worden opgenomen. Vanzelfsprekend zijn de priesters van de driedimensionale tijd blind voor de grenzen van de plaat waarop zij opnemen en opgenomen worden.

Zo gebeurde het dat op 16 augustus 1987 de opname van de 12:60-verhouding tot een einde kwam. De naald springt nu wild over de plaat, terwijl de priesters trachten de opname voort te laten gaan. Vreemde geluiden, dissonanten, "déja vu's" vinden plaats met ongeremde aandrang. Het grote ontwaken is reeds begonnen.

Terwijl de Dreamspell van de Geschiedenis uiteenvalt, is de tijd van het geschenk van de 13:260-verhouding wederom teruggekeerd. Die tijd is de tijdverschuiving 26 juli 1992, wanneer het gereactiveerde Tijdschip Aarde overal zal herrijzen temidden van de uiteengevallen plaat van het platte land van de derde dimensie.

Het geschenk voor het verlaten van de 12:60-verhouding en het binnengaan van de 13:260-verhouding is de dertien-manen-kalender voor het in werking stellen van het planetaire service wavespell. Afgestemd op het Dreamspell-reisbord ontsluit de dertien-manen-wavespell alle kasteel-wavespells en opent de tweehonderdzestig galactische poorten van Tijdschip Aarde.

Dertien volmaakte manen van elk achtentwintig dagen. Elke maan een volmaakte weerspiegeling van alle andere manen. In volgorde draagt elk van de dertien manen één van de dertien galactische tonen.

Dertien volmaakte manen; één volmaakte wavespell. De dertien manen-wavespell, een volmaakte weerspiegeling van de kasteel-wavespell.

De eerste maan is de magnetische poort. De volgende drie manen zijn de eerste drie kamers van de wavespell. De vijfde maan is de boventoon toren. De volgende drie manen zijn de volgende drie kamers. De negende maan is de solaire toren gevolgd door de laatste drie kamers van de wavespell. De dertiende maan is de kosmische poort.

De magische vlucht vindt plaats op de groene dag tussen de laatste dag van de dertiende kosmische maan en de eerste dag van de eerste magnetische maan. De vrije groene dag synchroniseert met 25 juli op de huidige zonnekalender. De eerste dag van de magnetische maan is 26 juli.

Het doel van de dertien-manen-kalender is het bijeen brengen van de dienstverlening van de planetaire Kin namens Tijdschip Aarde. Zoals elke wavespell volgt de planetaire service-wavespell van de dertien-manen-kalender hetzelfde sjabloon van avontuur en tijdmagie als de kasteel-wavespells.

Alle twintig wavespells van de 13:260-verhouding zijn in kaart gebracht op het Dreamspell-reisbord. Daar waar de dertien-manen-wavespell dient voor het omzetten van drie- naar vierdimensionale tijd, brengen de twintig wavespells van het reisbord alle radiale boventonen van de vierdimensionale tijd in kaart.

Door afstand te doen van de 12:60-verhouding en de wavespell-perfectie van de dertien-manen-kalender te accepteren, zullen alle planetaire Kin hun eigen galactische poorten ontdekken.

Na de tijdverschuiving van 26 juli 1992 kunnen de planetaire Kin gebruik maken van de opgeslagen kracht van het kasteel van betovering.

Door toepassing van de boventoon-magie van de galactische tijd kunnen de planetaire Kin binnen twintig jaar de reis van Tijdschip Aarde 2013 voltooien.

Met niets te verliezen en geen verstoppen meer mogelijk, is het tijd voor alle planetaire Kin om het avontuur van Tijdschip Aarde binnen te gaan.

De Aarde zal zegevieren
De tuin zal vernieuwd worden
De magische kracht van de Kin zal hersteld worden
De tijdtunnel tussen Aarde en Uranus
Zal geopend worden
De Maan-Genesis van magische vlucht zal worden vervuld
De galactische Dreamspell zal eindelijk
Succesvol betreden worden

Dreamspell Orakel van Bestemming:
Het Orakel van Galactische Tijd
De Dreamspell Missie op Tijdschip Aarde 2013


ROLVERDELING EN PLOT

Mensen: tijdreizigers verdwaald op experimentele driedimensionale kolonie.

Aarde: driedimensionaal anker van verdwaald Tijdschip.

Oorspronkelijke missie: landt Tijdschip 2013 op Aarde en neem actie om de Aarde te behoeden om als derde planeet op een rij binnen het lokale sterrenstelsel uit te vallen.

Doel van oorspronkelijke missie: Galactische Synchronisatie, AD 2013.

Oorzaak van de planetaire uitvallen: geheugenvirus dat de drie-dimensionale ruimtepakken beïnvloedt.

Resultaat van het virus: genetische fout in ruimtepakken dat geheugenverlies veroorzaakt in de verbinding van derde-naar-vierde dimensie en van aansluiting op gevoel/milieu.

Oorsprong van het virus: dubbel-agent tijdsbandieten op Jupiter en Saturnus die het lokale sterrenstelsel over willen nemen, projecteren straal van 12:60-verhouding naar de Aarde om de tijdskolonisten in de derde dimensie te houden.


ACHTERGROND


Missie Voorvechters: Galactic Central Fifth Force, een hoger-dimensionale organisatie.

Functie: sterren-surveillance en planeet-ontwikkeling met als doel zaaien van vijfde kracht, de kracht van galactische zelf-creatie.

Geschiedenis van de missie: doorheen de vele galactische rondes was er toezicht op het systeem Kinich Ahau, een enkel sterrenstelsel met tien omloopsbaan-vleugels. Door zijn tien orbitale vleugels, werd Kinich Ahau perfect geacht voor het verankeren van de vijfde kracht. Toen de vijfde kracht eenmaal was verankerd op de ster Kinich Ahau, werden de tien omloopsbanen geladen en geactiveerd.

Zodra de planetaire omloopsbanen van een ster geladen en geactiveerd zijn, wordt kolonisatie noodzakelijk. Ondanks het langdradige en langdurige proces, verliep de kolonisatie in eerste instantie geroutineerd. Het belangrijkste punt op de agenda was het vestigen van een tijdstunnel tussen de planeten die de derde en de achtste omloopsbaan vasthouden. Dit betekende dat, allereerst, de banen aan weerszijden van de derde en achtste planeten moesten worden gestabiliseerd.

Moeilijkheden braken uit toen de missie op de vijfde baan, vastgehouden door de planeet Maldek, zo zeer ontplofte dat de planeet een asteroïdengordel werd. Een tweede missie op de vierde planeet, genaamd Mars, vernietigde zichzelf eveneens en liet een onbewoonbare rode planeet achter. De situatie van Kinich Ahau was ernstig.

De bron van de problemen kwam van contra-agenten, die de planeten Jupiter en Saturnus hadden overgenomen, die de zesde en zevende baan vasthouden. Deze contra-agenten hadden nu de twee grootste planeten van het Kinich Ahau-stelsel in handen en vormden een effectief blok tussen de derde en achtste banen, waardoor de bouw van de tijdstunnel onmogelijk bleek.

Hoewel Kinich Ahau een solitair sterrenstelsel is dat rond de Pleiadische cluster draait, wanneer deze volledig operationeel is, draagt het bij tot het luiden van een kosmisch vijfde kracht akkoord in deze afgelegen sector van de melkweg. Hierdoor werd tot de "Tijdschip Aarde missie" besloten als een laatste wanhopige truc om Kinich Ahau te redden.

Naar aanleiding van de Pleiadische timing van Kinich Ahau, werd de Dreamspell-missie van Tijdschip 2013 geïmgeplanteerd op Aarde in -23.987 Dreamspell jaar. Gebruikmakend van de code van de vier kosmische wortelrassen, gingen de galactische tijdreizigers hun derde-dimensionale ruimtepak binnen. 26.000 Dreamspell jaren lang zou de tijdskolonie gebruik maken van de genetische programmering van de driedimensionale ruimtepakken en geïncarneerd blijven op planeet Aarde.

Tijdens de Draak-Genesis verrijkte de tijdkolonie zich met de geheugenknobbels en het ontsluiten van de oorzaak en herstelling van de verstoringen op de Kinich Ahau. Toen, ondanks de voorzorgsmaatregelen van het cultiveren van de magie en de wijsheid van de Dertien Manen tijdens de Aap-Genesis, sloeg het geheugenvirus toe.

Tegen het Dreamspell jaar -3.187 pulseerden de tijdsbandieten van de zesde en zevende baan hun straal. De 12:60-frequentie van het geheugenvirus had onmiddellijke uitwerking op de driedimensionale ruimte-pakken.

De planetaire kolonisten ervaarden het virus in eerste instantie als een verzwakking van het geheugen met betrekking tot hun vierdimensionale aansluiting en daarna als verzwakte zintuiglijke waarnemingen. Contra-agenten op Aarde, vermomd als priester, vertelden de kolonisten dat om hun verzwakte zintuigen te vergoeden, beschaving moet worden ontwikkeld. Om zich te verantwoorden voor hun verzwakte vierdimensionale geheugen, omschreven als "verdwaalde ziel," zou religie nodig zijn.

De Dreamspell van de Geschiedenis was geworpen. Een wig werd gedreven tussen het ego van de driedimensionale ruimtepakken en de vierdimensionale holons van de galactische kolonisten.

Naarmate de wig tussen het driedimensionale ruimtepak en de vierdimensionale holon groeide, ervaarden de kolonisten steeds grotere dissynchronisatie. De kolonisten waren nu verdwaald in tijd.

Naarmate de dissynchronisatie toenam, trok de planeet meer en meer verdwaalde tijdreizigers aan uit andere delen van de melkweg. Tegen de tijd van het Tijdperk van Transformatie, AD 1754-2013, groeide de dissynchrone aantrekkingskracht van verdwaalde galactische tijdreizigers uit tot epische proporties. De menselijke bevolking van de Aarde expandeerde enorm en groeide van 0,5 miljard in 1754 tot 5,2 miljard in 1990. De materiële beschaving explodeerde in directe verhouding tot deze exponentiële groei.

Het geheugenvirus was nu als een epidemie. Om Kinich Ahau niet te willen zien vervagen in het laten klinken van het kosmische akkoord, heeft de galactische vijfde kracht op het laatst mogelijke moment, een inenting voor het geheugenvirus ontwikkeld: Dreamspell.

De Dreamspell geneest het geheugenvirus, terwijl het je vierdimensionale geheugencircuits herstelt. Door het gebruik van de Dreamspell, kun je jouw galactische poort opzoeken, terugkeren naar de originele staat van de missie, en de illusie van het geheugenvirus afbreken.

De Time Shift 26 juli 1992 is de eerste stap om het Tijdschip klaar te maken voor de voltooiing van haar opdracht. Door de kracht van dertien te herstellen door toepassing van de Dertien Manen kalender, zal de Saturnus macht van zeven worden tegengehouden.

Dit zal tijd winnen en je acht jaar geven om de rommel op te ruimen. Door de poolverschuiving AD 2000 krijg je weer de kracht van het tijdreizen en de tijdtunnels zullen worden heropend. Tussen 2000 en 2013 zul je in staat zijn om de bron van het geheugenvirus op Saturnus en Jupiter te lokaliseren. In 2013 zul je Galactische Synchronisatie ondervinden. Kinich Ahau zal gestabiliseerd zijn.


Kasteel Genesis Index: Dreamspell Genesis

In het centrum van de Dreamspell Genesis worden de 13 manen en de ster van de maan-genesis afgeschilderd. Het synchroniseren van de 13 manen van planeet Aarde volgens de 13 galactische tonen, de vier wortelrassen en de 20 zonnestammen zaaien de 20 wavespells van Tijdschip 2013. Gecodeerd door de kracht van de vijfde kracht, bewegen de 20 wavespells door de tijd als de vijf kastelen van Tijdschip 2013.

De termijn voor Tijdschip-regeneratie van een planeet is 26.000 Dreamspelljaar. Elke wavespell is 1300 jaar, elk kasteel 5200 jaar. Gedurende deze tijd vinden er drie genesis plaats: draak, aap en maan.

Elke genesis markeert de start van een etappe van de kracht van de regenboognatie:

Draak-genesis 13,000 Dreamspelljaren years, kracht van dromen
Aap-genesis 7800 Dreamspelljaren, kracht van magie
Maan-genesis 5200 Dreamspelljaren, kracht van magische vlucht

Op deze manier zouden de planetaire Kin van Tijdschip 2013 de regenboognatie. De lancering van het Tijdschip aan het eind van de 26.000 jaar zou de voltooiing markeren van het galactische vijfde akkoord, dat geuit zou worden door Kinich Ahau.

Om de radiale aard van solair-planetaire tijd te herstellen en te handhaven, worden de Dreamspell genesis (ontstaansgeschiedenis) en de vijf kasten van het Tijdschip georganiseerd in vijf genesis geheugencellen. Binnen elk van de vijf geheugencellen worden de 20 stammen georganiseerd volgens antipode paren. Deze paren volgen de wetten van radiale tijd.

Aan de buitenste ring van de Dreamspell Genesis zie je de stammen die de tien wavespells van de draak-genesis markeren. Aan de binnenkant van de ring zie je de zes stammen die de zes wavespells van de aap-genesis kenmerken, gevolgd door de vier stammen die de vier wavespells van de maan-genesis.

In huidige tijdrekening is de draak-genesis begonnen in -23.987 Dreamspelljaren, terwijl de maan-genesis eindigt bij AD 2013.

Buitenste Ring: Dragon Genesis

Genesis geheugencel één: de genesis overbrengen

Het Rode Oostelijke Kasteel van Omwenteling: hof van geboorte, kracht van de intreding.

Wavespell 1,        de stam van de rode draak initieert omwenteling door de kracht
-23,987 jaar        van geboorte; waarheid van galactisch Neptunus herinnerd.

Wavespell 2,        stam van de witte tovenaar verfijnt omwenteling door de kracht
-22,687 jaar        van tijdloosheid; waarheid van solair Maldek herinnerd.

Genesis geheugencel twee: alpha geleidt de genesis

Wavespell 3,         de stam van de blauwe hand transformeert ommekeer door de
-21,387 jaar        kracht van voltooiing; waarheid van galactisch Aarde herinnerd.

Wavespell 4,         de stam van de gele zon rijpt omkering door de kracht van
-20,087 jaar        universeel vuur; waarheid van galactisch Pluto herinnerd.

Door ommekeer verkrijgen planetaire Kin de kracht van intreding.
Het rode oostelijke kasteel van omwenteling compleet.

Het witte noordelijke kasteel van oversteek: hof van de dood, de kracht van neerdalen.

Genesis geheugencel drie: de genesis rechttrekken

Wavespell 5,         rode hemelwandelaar stam initieert oversteek door de kracht
-18,787 jaar        van ruimte; waarheid van solair Mars herinnerd.

Wavespell 6,         witte wereldoverbrugger stam verfijnt oversteek door
-17,487 jaar        de kracht van de dood; waarheid van galactisch Mars herinnerd.

Genesis geheugencel vier: omega geleidt de genesis

Wavespell 7,         blauwe storm stam transformeert oversteek door de kracht
-16,187 jaar        van zelfopwekking; waarheid van solair Pluto herinnerd.

Wavespell 8,         gele mens stam rijpt oversteek door de kracht van
-14,887 jaar        vrije wil; waarheid van solaire Aarde herinnerd.

Door de oversteek verkrijgen planetaire kin de kracht van neerdalen.
Het witte noordelijke kasteel van oversteek compleet.

Het blauwe westelijke kasteel van verbranding: hof van magie, de kracht van omkeren

Genesis geheugencel vijf: de genesis ontvangen

Wavespell 9,         rode slang stam initieert verbranding door kracht van
-13,587 jaar        levenskracht; waarheid van galactisch Maldek herinnerd.

Wavespell 10,        witte spiegel stam verfijnt verbranding door kracht
-12,287 jaar        van eindeloosheid; waarheid van solair Neptunus herinnerd.

Draak genesis compleet.
Binnen het blauwe westelijke kasteel van verbranding, treedt omkering op.
Draak-aap magische vlucht vestigt de aap-genesis.

Binnenste Ring: Aap Genesis

Genesis geheugencel één: de genesis overbrengen

Wavespell 11,         Blauwe aap stam transformeert verbranding door de kracht
-10,987 jaar        van magie; waarheid van solair Venus herinnerd.

Wavespell 12,         gele zaad stam rijpt verbranding door de kracht van
-9687 jaar          opbloeiing; waarheid van galactisch Jupiter herinnerd.

Door verbranding verkrijgen planetaire Kin de kracht van omkering.
Het blauwe westelijke kasteel van verbranding compleet.

Het gele zuidelijke kasteel van geven: hof van intelligentie, de kracht van het opgaande.

Genesis geheugencel twee: alpha geleidt de genesis

Wavespell 13,         rode aarde stam initieert geven door de kracht van
-8387 jaar          navigatie; waarheid van solair Uranus herinnerd.

Wavespell 14,         witte hond stam verfijnt geven door de kracht van het hart;
-7087 jaar          waarheid van solair Mercurius herinnerd.

Genesis geheugencel drie: de genesis rechttrekken

Wavespell 15,         blauwe nacht stam transformeert geven door de kracht van
-5787 jaar          overvloed; waarheid van galactisch Saturnus herinnerd.

Wavespell 16,        Gele krijger stam rijpt geven door de kracht van
-4487 jaar         intelligentie; waarheid van solair Saturnus herinnerd.

Door geven verkrijgen planetaire Kin de kracht van het opgaande.
Het gele zuidelijke kasteel van het geven compleet.

Aap-genesis compleet.
Aap-maan magische vlucht vestigt de maan-genesis.

Maan Genesis: Voltooi Binnenste Ring

Het groene centrale kasteel van betovering: hof van synchronisatie, de kracht van magische vlucht. Punt van tijdsoorlogen leggen de 12:60 driedimensionale tijd op. Aanvang van de overlap van de Dreamspell van de Geschiedenis.

Genesis geheugencel vier: omega geleidt de genesis

Wavespell 17,       stam van de maan initieert betovering door de kracht van
-3187 jaar        universeel water; waarheid van galactisch Mercurius herinnerd.

Wavespell 18,          witte wind stam verfijnt betovering door de kracht
-1887 jaar         van spirit; waarheid van galactisch Uranus herinnerd.

Genesis geheugencel vijf: de genesis ontvangen

Wavespell 19,          Blauwe adelaar stam transformeert betovering door
-587 jaar          de kracht van visie; waarheid van solair Jupiter herinnerd.

Wavespell 20,        de stam van de ster rijpt betovering door kracht
AD 713           van elegantie; waarheid van galactisch Venus herinnerd.

Door betovering bereiken planetaire Kin de kracht van magische vlucht, regenboognatie vervuld.
Centraal kasteel compleet.

Maan-genesis voltooid, AD 2013: galactische synchronisatie,
laat het galactische vijfde akkoord van Kinich Ahau klinken.

originele pagina
© Foundation for the Law of Time