Nieuwsbrief True Spirit
- 16 december 2013 -

Tree of Life
Boom des Levens
Sefirot

Auteur: Rob Behr

De Levensboom is de ‘grote puzzel van het leven’, de weg van het leven, van groei in bewustzijn of van devaluatie van innerlijke waarden (afwaardering van bewustzijn en afwaardering van de spirituele basis). Het is het voorportaal van het Lichtlichaam waar het levenspad zich naartoe ontwikkelt voor de uiteindelijke Verlichting. Tijdens deze ontwikkeling is het individu zélf verantwoordelijk voor zijn groei. Ieder moment van keuze tijdens het bewandelen van het pad wordt getoetst aan de lichtcoderingen die de kwaliteit van waarde vertegenwoordigen voor het in de juiste positie plaatsen van de persoon binnen de vertakking van de Levensboom. Waar ben je op je pad, wat doe je eraan en wat heb je bereikt. Kort uitgedrukt vallen de kwaliteiten uiteen in enerzijds het kiezen en verankeren van deugden (hogere levenswaarden) of anderszijds het kiezen van lagere waarden (het leven van de leugen) die in de plaats treden van de oorspronkelijke innerlijke waarden. Ondeugden uiten zich als invloeden vanuit het duister die gebruikmaken van elementen als macht, overheersing, beïnvloeding d.m.v. geld, angst inboezeming, enzovoorts.

Het pad van de Boom des Levens bewaakt de energetische vertaling van alles wat we doen, hoe we het doen, wat onze intenties zijn en wat we ermee bereiken. De resultaten worden automatische en onmiddellijk doorvertaald naar onze staat van zijn. De (individuele) Boom des Levens laat zich niet om de tuin leiden en kent je diepste geheimen. Je individuele Boom des Levens is direct gelinkt met je Overziel en de Schepper van het Al via je eigen Lichtlichaam die zich in de diepste basis van je Boom des Levens bevindt om bij volledig succes met je te kunnen samensmelten, doch slechts bij succesvol afronden van het pad naar Verlichting.

De Boom des Levens draagt in zich het intelligente geheel van het ontstaan, de geschiedenis, de tocht in het heden en de mogelijkheden binnen al haar vertakkingen waar de persoon op uit kan komen onder invloed van beproevingen en keuzen. De metingscriteria, de coderingen van voortgang, de monitoring van keuzen en de uitlijning van het bereikte zijn allen samenwerkende grootheden van het intelligente programma van de Boom des Levens. Niets wordt gegeven, alles is een gevolg van je verdiensten, ten voordele of ten nadele van je groei in bewustzijn.

In de Sefirot, de grafische weergave van de Levensboom in de Kabbala, zijn er 10 gebieden gedefinieerd, de 10 Sefira, die elk specifieke kenmerken/attributen in zich dragen en waarbij elke Sefira een knooppunt van goddelijke energie vormt. Naast deze 10 Sefira van de Sefirot, de Levensboom, is er nog één die de ‘Verborgene’ wordt genoemd. Deze bevindt zich tussen Sefira nummers 3 en 4 op het niveau van ons hart. Deze ‘Verborgen’ Sefira noem ik de poort naar verlichting wanneer de persoon meesterschap bereikt over zijn Boom des Levens en de initiatie met zijn Lichtlichaam ondergaat. In feite is de grafische voorstelling van de Levensboom (Sefirot) een weergave van groeigebieden en potentie van de ‘weg van het leven’ en is niet een projectie van het menselijk lichaam. Het hart is echter bekend als de poort naar het goddelijk bewustzijn en correspondeert qua belangrijkheid alszodanig met de ‘Verborgen’ Sefira.

De Boom des Levens is voor de beginnende zoeker een ingewikkeld geheel omdat je niet weet waar je het beste je focus op kunt richten en zowieso waar je voor jezelf mee moet beginnen. Bij iedereen ligt dit anders en is gerelateerd aan het resultaat van de weg die je tot nu toe bent gegaan, de effectiviteit van de effort die je erin hebt gestopt en de discipline die je er nu elke dag in stopt. Het door jou bereikte niveau van bewustzijn vertaalt zich ook direct naar de mate van helderheid waarmee je dit proces kunt bewandelen.
De Levensweg is een weg die belemmerd wordt door een aantal belangrijke hindernissen. Deze zijn sedert vele incarnaties op ons pad en hebben een belangrijke beperkende bijdrage geleverd aan de huidige staat van ons DNA en met een continue beïnvloeding van onze levensopvattingen en gedachtevorming met een programmering van het individuele onderbewustzijn. Daar komen bijna altijd de patronen uit voort die ons zo bekend zijn als het Pavlov effect: het steeds terugvallen in dezelfde oude bekende dwalingen, patronen en negatieve houdingen.

De weg van de Levensboom succesvol aanvangen, continueren en op den duur beëindigen betekent direct ook een einde maken aan deze door ons vast-geprogrammeerde ideëen, gedachten, inbeeldingen en levensopvattingen. Veel van deze in ons verankerde programma’s zijn gebaseerd op traumatische gebeurtenissen uit verleden en heden waaronder een diversiteit van redenen schuil gaat zoals beïnvloeding, overheersing, misbruikt worden, gebrek aan liefde, harde (liefdeloze) opvoeding en materiële voorkeuren, macht, ego, allesoverheersende angst, enzovoorts. Het Archetype van het geheel van deze versperringen, van deze hindernissen, is ‘de Vader’ van deze Economische machtstaat, de ‘Vader’ van de beïnvloeding van de maatschappij tot in het gezin, waardoor vele jongeren zonder dat te willen beschadigd raken.

De programma’s ter verankering van angst, trauma en beschadiging hebben over de vele incarnaties heen een zware slachtoffer-afhankelijkheid gecreëerd waardoor beschadigingen leiden tot een verdere verzwakking van de spirituele basis van het individu binnen zijn eigen levensboom. Het verder bewandelen van het pad van de Boom des Levens wordt daardoor zwaar beïnvloedt. Het Pavlov-effect, het terugvallen in patronen gevoed door continue angst en overlevingsdrang houdt daardoor dit archetype van de Economische machtstaat in stand als een zelf-voedend principe. De focus van het individu wordt dan automatisch gericht vanuit de principes van de beschadigingen die vast-geprogrammeerd zijn in zijn DNA en in het onderbewustzijn opgenomen om vervolgens zélf te gebruiken naar anderen. Een patroonoverdracht vindt plaats van pleger naar slachtoffer en slachtoffer wordt vervolgens zélf pleger van dezelfde handelingen naar nieuwe slachtoffers. Alle slachtoffers worden daardoor na opgelopen beschadigingen in de jongere jaren van groei zélf een potentieel gevaar naar anderen tot zelfs in hun eigen gezin wanneer ook zij daarmee starten. De programma’s van beïnvloeding worden daarom bewust ingezet en gericht vooral op jongeren via media, scholing, opvoeding en commerciële beïnvloeding.

Dit kan worden doorbroken en een begin van de oplossing is om als individu de beïnvloeding van de programmering af te zwakken door de elementen daarvan uit de weg te gaan en nieuwe keuzen in je leven te maken. Iedereen zal toch langs de weg van de Boom des Levens moeten gaan, daar ontkom je namelijk niet aan. Je bewandelt die weg, goedschiks of kwaadschiks of beter gezegd, door bewustzijns groei te creëeren of door de weg naar vernietiging te bewandelen; en hoe je er ook naar kijkt, je bewandelt die weg elke seconde van de dag en wat let je dan om liever eerder dan later hieraan te beginnen? Elke gedachte, handeling, deugd of ondeugd draagt bij aan een verdere positionering ergens binnen de vertakking van de Boom.

Het kan zeker anders. Je moet eerst weten dat je patronen en levensopvattingen moet doorbreken, moet veranderen. En dat kan door continu de discipline vast te houden om de angst van de programmeringen die je hebt opgelopen tijdens beschadigingen in de jonge jaren tijdens dit en vorige levens om te zetten in vertrouwen en geloof. Vertrouwen in het andere Archetype van de Vader, het archetype van de Vader van Licht, van de vooruitgang binnen je Boom des Levens om uiteindelijk door de Poort van de Verborgen Sefira te kunnen gaan in volledige Vrijheid en verrijkt met goddelijke kennis en wijsheid.

In de praktijk komt het erop neer dat je dit kunt bereiken door continu te kiezen voor deugden van hogere intentie en hogere waarden waarbij de aspecten van de Vader van Licht (hogere trilling) aan de orde zijn, dienend, onbaatzuchtig en liefdevol in daadkracht. De leugen loslaten en ertoe bereid zijn om de handen in eigen boezem te steken. Eerlijk zijn tegen anderen en de bereidwilligheid om de ego ondergeschikt te maken aan hogere waarden en compassie. Wanneer de persoon zijn handelingen ieder moment van de dag voor zichzelf onderzoekt en bij blijk van dwaling of bij verkeerde invloeden zijn keuzen aanpast, dan ontstaat er na enig moment een doorbraak in de oude patronen en ontwaakt de persoon voor elementen van hogere waarheid en bewustzijn.

Volharden door de juiste (eerlijke) snaar constant te blijven bespelen stelt uiteindelijk de lichtflits in werking die vanuit de kern, de Nexus van elke Sefira wordt afgevuurd naar de leerling om ingewijd te worden en waardoor de leerling dan in aanmerking komt voor de volgende fase binnen de Boom des Levens waar de volgende lessen en initiaties al staan te wachten. De kunst daarbij is om alle invloeden van anderen, van alle ringen om je heen, naast je neer te leggen en je alleen te focussen op het opbouwen van een directe relatie met het archetype van de Vader van het Licht. Daar zal uiteindelijk de draagkracht uit ontstaan die we nodig hebben om de spirituele basis, ons vertrekpunt binnen de Sefirot, verder te versterken en waardoor vervolgens spirituele wilskracht, overtuiging en goddelijk vertrouwen plaats zullen nemen op de plek waar vroeger de angst en de beschadiging verankerd zaten.

Deze maand december staat in het teken van het verder versterken van de positieve wilskracht van het archetype van de Vader van het Licht in al zijn positieve onbaatzuchtigheid, puurheid en daadkracht. Dit kan het begin voor sommigen zijn om door de poort te gaan van de Verborgen Sefira. En voor anderen zullen de mogelijkheden zich blijven ontwikkelen naarmate de inspanning en resultaten resoneren met de coderingen van de Levensboom. Uiteindelijk zal deze mogelijkheid aanwezig blijven gedurende een x-periode totdat de splitsing van wegen vanuit het grotere perspectief definitief haar beslag krijgt voor de mensheid van deze aarde. Een ieder zal dan ondergebracht zijn binnen een realiteit die resoneert met de plek binnen de individuele Levensboom waar een ieder is aangeland en dat zal zich uiten in een specifieke kwaliteit per realiteit waarbij of angst en overheersing de basis van het bestaan zal zijn of waarbij vrijheid, levenskracht, hogere kennis en wijsheid de nieuwe aspecten van het leven zullen worden.

16 december 2013,
Rob Behr


 


Verzorgd door True Spirit