Nieuwsbrief True Spirit
 - 17 oktober 2011 -

True Spirit Health Center www.truespirit.eu - Heart Bridge klik hier

 

Belangrijk!!

Wij staan aan de vooravond van het grootste evenement uit de menselijke geschiedenis. Dat waar we allemaal op gewacht hebben en dat door het constante uitblijven tot ongeloof en passiviteit heeft geleid bij velen, is nu nog slechts enkele weken van ons verwijderd.

Velen onder jullie hebben ongetwijfeld de informatie van Carl Johan Calleman gelezen waarin wordt verteld hoe de 9 Maya golven van verandering zich in de tijdsperiode van meer dan 16 miljard jaren hebben ontwikkeld en de mensheid in haar golfbeweging van bewustzijnsverandering steeds verder heeft gebracht tot het punt waarop we nu zijn beland. Carl Johan Calleman kwam na intensief onderzoek tot de conclusie dat de 9e golf afloopt op 28 oktober 2011 en dat als mogelijke conslusie mag worden verondersteld dat, direct na het afllopen van deze 9e golf van verandering en dus van alle 9 totaal, wij het samengestelde effect van deze hele reis kunnen/mogen verwachten, want we zijn er dan immers doorheen en dan is de samengestelde som van alle veranderingen als geheel aanwezig voor de verdere ervaring en/of reis in de tijd van de mensheid.

Maar wat velen nog steeds bezighoudt en tot sceptisme leidt is het feit dat Calleman niet aangeeft wat er na 28 oktober volgt en wat men daarna kan/mag verwachten. De psyche van de mens is complex en wil helderheid. Naast de bewering van 28 oktober die enorm inhakt in de aanname dat de Maya-kalender op 21 december 2012 eindigt en met daar bovenop het behoorlijk verzandde enthousiasme en vertrouwen van velen, maakt het erg lastig om vanuit een volle overtuiging de gedachte te omarmen dat het na 28 oktober zomaar plotseling gedaan kan zijn met de huidige manier van leven omdat we dan alle door de Maya’s opgeschreven en geillustreerde 9 Golven van verandering zouden hebben gehad.

En dat is waar deze nieuwsbrief over gaat. Ik wil jullie belangrijke verdere informatie geven die onder mijn aandacht kwam en waarvan ik innerlijk weet dat het zo snel mogelijk verder moet naar mijn lezers en met verwijzingen naar de oorspronkelijke teksten waardoor jullie zélf verder kunnen volgen wat nú gaande is.

Waar het allemaal om gaat is het moment van Ascension. Begin jaren negentig werd ik geleid naar het woord Ascension en ontstond er een heftige drang (die nooit meer losliet) om alles maar dan ook alles wat met dat woord te maken had te onderzoeken. Ik deelde de eerste paar maanden de resultaten van mijn onderzoek met enkele vrienden en dat breidde zich uit totdat ik geen andere keuze meer had dan te starten met het 2-maadelijkse blad Ascension. Dat magazine heb ik samen met mijn vrouw Nel gedurende 8 jaren uitgebracht en kreeg daar onbaatzuchtige hulp bij van Inge Kok voor vertalingen vanuit het engels. Ascension had iets magisch en ik kon niet anders dan de informatie met anderen te delen. Ongeveer rond 2004 moest alles stoppen. Het was duidelijk dat de fase van individuele voorbereiding was aangebroken en dat er bescheidenheid naar het werkveld nodig was. Er gebeurde van alles tijdens mijn veranderingsproces en de vraag was steeds ‘wanneer komt de ontknoping en op welke wijze?’

En nu, gisteravond, meldt zich eindelijk de volgende duidelijke impuls aan. De verandering van deze wereld is erg dichtbij en Ascension is een echte mogelijkheid op korte termijn! De eerste groepen kunnen er al over enkele weken doorheen gaan, op of rond 11 november aanstaande, 11-11-11. Dit was weliswaar reeds door sommige channelers gezegd, maar de concreetheid ontbrak.

Voordat ik vertel over wat te gebeuren staat, toch nog even de complexiteit. Oms ons heen gonst het van de berichten over de economie en de financiële situatie van onze maatschappij. Iedereen weet intussen dat er iets moet gebeuren en dat we het oude systeem niet lang meer staande kunnen houden. De verschillen tussen hebzucht en noden worden steeds groter en zichtbaarder. Mensen beginnen wakker te worden en komen op voor hun rechten om een menswaardig bestaan te mogen leven. Daarnaast gonst het al jaren van mogelijke vernieuwingen van het geldsysteem, van bekendmakingen over het bestaan van onze relatie met de Kosmos en de échte rol die we daarin spelen/gaan spelen. En ook dat de zittende macht dit alles wil tegengaan door nog een ‘laatste moment’ greep naar de absolute macht te doen om hun invloed ten opzichte van de mensheid op die manier te garanderen voor langere tijd. Het is dus allemaal best ingewikkeld omdat er op aards niveau niet zoiets is als een definitief allesomvattend projectplan met mijlpalen en waar iedereen achter staat. Het zijn er vele spelers die hun invloed proberen uit te oefenen en dat maakt het niet gemakkelijk.

Maar er is een rode draad waar niemand omheen kan en dat is de kosmische bedoeling voor de aarde en de mensheid. Die bedoeling zal uiteindelijk moeten leiden tot onze verlichting en een verandering van realiteit treedt dan op. Armoede, angst, ‘overleven’, haat, hebzucht en de leugen zullen verdwijnen en vrede, vrijheid, integriteit en waarheid zullen dan onderdeel zijn van een magische nieuwe samenleving gebaseerd op hogere frequenties van bestaan.

Er zijn golfbewegingen en cycli in de Kosmos die leiden tot belangrijke momenten van samenkomst van invloeden die we ook wel poorten van mogelijkheden kunnen noemen. En niet simplistisch te zien, maar als bedoelde momenten van kosmische intelligente aansturing; interventie vanuit het Centrum van het Al van waaruit alles wordt overzien en aangestuurd via de diverse hyrarchiën op diverse niveau’s. Deze Poorten kunnen worden benut voor verplaatsingen tussen niveau’s, densiteiten/dimensies en worden tevens ingezet om veranderingsprocessen te ondersteunen en in gang te zetten.

Op 11-11-11 wacht ons niet een normale poort, maar een van absolute belangrijkheid die de lang verwachtte nieuwe fase gaat inluiden. Ascension is dan mogelijk wanneer je voldoet aan de criteria van de voorbereidingen en gereed bent om er doorheen te gaan.

Dr. Georgi Stankov schrijft er op 5 oktober jl. het volgende over:

“Herewith, I inform all my readers, wayshowers, and members of the Planetary Ascension Team (PAT), who have been chosen to help Gaia and Humanity to ascend to the 4th and 5th dimensions at the stargate 11.11.11, that theProcess of Opening of Your Individual Portals has commenced and is in full sway. You have very little time left to complete your mission as the Moment of Ascension is very near.”

“Hierbij informer ik alle lezers, wegvoorbereiders en leden van het Planetaire Ascension Team (PAT), die gevraagd zijn (Red.: voor hun geboorte) om Gaia en de mensheid te helpen te ascenderen naar de 4e en 5e dimensie tijdens de Sterrepoort van 11-11-11, dat de opening van jullie individuele poorten van start is gegaan en volop bezig is. Jullie hebben erg weinig tijd over om jullie missie te voltooien want het Moment van Ascension is erg dichtbij.”

Deze leden van het PAT zullen individuele poorten 'bouwen' en openzetten voor anderen om door de 'Poort' heen te gaan. Deze leden gaan er zelf als laatste doorheen. Dr. Stankov vertelt dat de eerste golf van Ascension zal bestaan uit een aantal millioenen mensen en dat verder iedereen een grote verandering zal ervaren in frequentie en bewustzijn. Voor een groot deel van de mensen zal dat tijdelijk een gevoel van 'shock' kunnen opleveren na deze grootse gebeurtenis. De groep mensen die dan door de Poort is gegaan is dan ook weer 'terug' en ten dienste van anderen om hun gerust te stellen en verder op weg te helpen. Het gaan door de Poort is in feite een verplaatsing van de ene densiteit naar de andere met de mogelijkheid terug te keren naar je oude densiteit (bij een nieuwe densiteit hoort namelijk ook een andere waarneming/realiteit). Dit is nodig voor de nodige ondersteuning van anderen, natuurlijk met behoud van je nieuwe frequentie, bewustzijn en ge-update fysieke lichaam dat dan in de basis kristallijn is en sneller in staat te schakelen op basis van de impulsen van hogere frequenties die er doorheen zullen stromen.

Ik heb na het lezen van deze informatie de duidelijke impuls gekregen dat ik hetgeen ik begin jaren negentig introduceerde (Ascension) nu naar mijn lezers moet ‘afronden’, want het staat voor de deur en er is weinig tijd over. Ik wil dat doen door deze belangrijke informatie aan jullie door te spelen zodat er bij diegenen onder jullie die de impuls voelen, gerichter kan worden voorbereid op wat voor jou komen gaat. Uit de informatie heb ik begrepen dat de eerste golf van Ascension nu in beeld komt en dat de meeste van die mensen de maanden daarna tot 21 december 2012 de mensheid zullen helpen om ook tot die waarheid en mogelijkheid te komen. Op dat moment van 21 december 2012 zal er een complete uitlijning zijn met het middelpunt van de Galaxy en dan is de mogelijkheid tot ascenderen voor iedereen aanwezig. Het opschonen van je Innerlijke Tuin van Eden zoals genoemd door Cosmic Awareness en Dr. Stankov, moet dan voltooid zijn en gezuiverd van alles dat samenhangt met negativitieit, angst en duister. Voor de mensen die door Ascension gaan in November of iets later, moet deze zuivering natuurlijk ook al zijn voltooid op het moment van doorgang door de Sterrepoort.

Cosmic Awareness geeft aan dat het volgende effectief is voor het schonen van je Innerlijke Tuin van Eden.
Gebruik de volgende affirmatie terwijl je visualiseert dat je volledig van Licht bent, van binnenuit het Licht bent, uitstraalt en daarvan overtuigd bent.

”I AM THE LIGHT, THE LIGHT I AM” - IK BEN HET LICHT, HET LICHT DAT BEN IK

Cosmic Awareness zegt het volgende:

“ ..this Awareness does indeed have an opening message at this crucial time in the history of this world, and in the history of mankind, humankind. That the countdown now has begun, the countdown to that event which this Awareness has spoken upon many times before, the event of ascension. That now the energies are such that it is crucial for each and every individual to start to see within themselves that which must be seen and recognized as entanglements or hindrances to one’s growth and development. That it is now time for the final purging, if you will, of those dark energies that may have hooked into one, that may have attached to one’s being.”

“ ..dit Bewustzijn heeft inderdaad een openingsboodschap voor deze cruciale tijd in de geschiedenis van deze wereld en van de mensheid. Dat het aftellen is begonnen, het aftellen tot het moment van de gebeurtenis waar dit Bewustzijn het vele malen over heeft gehad. Deze gebeurtenis van Ascension. Dat nu de energiën van zulk een aard zijn dat het cruciaal is voor iedereen om te beginnen te schouwen in jezelf datgene wat gezien dient te worden en herkend als verbindingen en/of belemmeringen tijdens je groei en ontwikkeling. Dat het nu tijd is voor de definitieve zuivering, als je toestaat.., van de duistere energiën die zich in je kunnen hebben vastgezet en verbonden zijn met je wezen.”

Jullie kunnen het volledige bericht hier lezen. De inleiding is van Dr. Georgi Stankov. Scroll naar ongeveer het midden voor het volledige bericht van Cosmic Awareness.

Dr. Stankov geeft in een van zijn artikelen een uiteenzetting van een mede-onderzoeker over het feit dat 11-11-11 op waarheid berust. Maar belangrijker nog gaat het in dat onderzoek over de ‘lege’ periode die na 28 oktober optreedt en niet door Calleman benoemd wordt. Met deze uitleg komt er plotseling een geheel ander beeld om de hoek kijken waardoor de tijd direct na 29 oktober direct aansluit op 11 november en daardoor het belang van 11 november helemaal tot uiting komt. Het is uitgelegd in het artikel:

“How the Huge Changes of Gaia and Humanity will occur in the "No-Time" at the Stargate 11-11-11 van Dr. Georgi Stankov, 12 oktober 2011, copyright 2011”.

In het kort komt het neer op de volgende uitleg.

Carl Johan Calleman, www.calleman.com, heeft in zijn model van de Maya kalendar de 9 golven van verandering waar we als mensheid doorheen gaan en die samen meer dan 16 miljard jaren hebben geduurd in beeld gebracht. De laatste, de 9de die slechts 234 dagen duurt en op 28 okt aanstaande wordt afgerond, geeft de mensheid de mogelijkheid te komen tot de hoogste staat van bewustzijn hier op aarde mogelijk.

Van deze 9 fasen van invloed en verandering is elke volgende fase flink wat korter dan de voorlaatste. Calleman geeft aan dat elke golf 20 keer sneller verloopt dan de vorige. Dit is belangrijk voor de uitleg van hetgeen nu ontdekt is en de verbinding legt tussen 28 okt en 11-11-11. Dr. Stankov beschrijft in de ontdekking van zijn vriend Steve dat als we de periode vanaf 29 oktober zouden beschouwen als een 10e golf (die is niet door de Maya’s genoemd) dan zie je dat bij een 20x versnelling ten opzichte van de 9e golf (de huidige), er iets vreemds duidelijk wordt. Dan zou op basis van die berekening deze zogenaamde 10e golf eindigen op 10 november 2011. Trekken we deze redenering door en we doen alsof er ook nog een 11e golf bestaat, dan begint die 11e golf dus op 11-11-11 (11 november 2011) en duurt volgens het model van 20x sneller (dan de vorige golf) nog slechts 1,11 uur.

Dus, als er nog een 10e en een 11e golf zouden zijn beschreven door de Maya’s, dan zou de 11e golf vallen op 11-11-11 om 1,11 uur. Numerologisch (energetisch dus) klopt dit precies en kan geen toeval zijn, samen tellen we dan 11 keer het getal 1, het meestergetal van een nieuw begin. Hebben de Maya’s dit aan ons overgelaten om er zelf achter te komen?

Feit is dat de 11e golf afloopt na 1,11 uur op 11 november. Dr. Stankov legt verder uit via de wetenschappelijke weg dat er dan het fenomeen van NO-time of Zeropoint optreedt, het zogenaamde nulpunt en de tijd alsware stilstaat.

Hij zegt het volgende:

“Now, many of you ask: "How could it be possible that so much should change in such a short period of time, when we barely see any feasible changes for many years and we are tired of waiting?" This skepticism arises from your misinterpretation of linear time versus simultaneity. If the current linear time is eliminated at the stargate 11.11.11, and all the events that are necessary to be introduced on earth to change humanity and Gaia profoundly, are put in place during the "No-Time of the Now", then they will happen indeed in the blink of an eye.”

“Nu zijn er velen van jullie die vragen hoe het dan mogelijk is dat er zoveel tot verandering kan komen in zo’n kort tijdsbestek, terwijl we al jaren nauwelijks enige haalbare verandering zien en we intussen moe zijn van het wachten? Deze kritische houding komt voort uit misinterpretaties van de verhouding van lineaire tijd ten opzichte van het kosmische principe van gelijktijdigheid. Als de huidige lineaire tijd wordt verwijderd tijdens de Sterrepoort van 11-11-11 en alle gebeurtenissen die nodig zijn om aarde en mensheid op diepgaande wijze te veranderen worden ingezet in het nu-moment van No-time, Zeropoint, dan zal dit allemaal gebeuren in een fractie van een seconde. “ Je kunt deze uitleg hier nalezen.

Ik denk dat dit genoeg is om op de website van Dr. Georgi Stankov verder te gaan met lezen. De website is in het engels. Voor degenen die het nog niet weten, ga naar ‘Google vertalen’, tik de website van Dr. Stankov in, kies voor engels-nederlands en je krijgt redelijk vertaald nederlands voorgeschoteld. O, lees ook vooral dit net verschenen artikel dat uitlegt wat je moet doen wanneer je door de Poort gaat. Je kunt het hier vinden.

Bron:
Dr. Stankov has written and published numerous books on the General Theory of the Universal Law in science, philosophy, religion, and gnosis (scientific esotericism) since 1997.

Hij zegt:
“After I ascended on October 13, 2010* to the higher realms, I was asked by the Cosmic Providence for this planet to return back to earth once again, although my soul contract had finished. The reason for this was that humanity was in delay with its awakening, Light Body Process and Ascension I was asked to help Gaia and mankind beyond my contractual duty as a soul in the End Times.”

Website: http://www.stankovuniversallaw.com/news

Liefde en Licht,
Rob Behr

* Dit was precies 800 dagen tot aan het einde van de lange telling 21-12-2012. De galactische datum (zegel+toon) ervan is kin 140, de perfecte verborgen kracht van de ontdekking van de Wet van Tijd. In de Dreamspell is deze datum kin 188: Gele Ritmische Ster... de antipode daarvan is Ritmische Spiegel, de ascension datum of Pacal Votan... (M~205)Verzorgd door True Spirit - 2009 - © www.truespirit.eu