De 13 Tonen

kortere versie

DE KRACHT VAN 13: De Tonen der Schepping
Samen met 20 is 13 in de Dreamspell het belangrijkste getal. Het zijn de 13 Manen van het jaar, de maan die 13 maal rond de aarde draait als de aarde een keer rond de zon draait. De 13 komt in de 13 Manen Kalender ook terug in de Tonen. Een reeks van 13 Tonen wordt een Wavespell genoemd, letterlijk; een Golfbetovering. Het is een golfbeweging in 13 fasen, die wordt gebruiktals een meeteenheid in de Dreamspell. Het werkt als een fractal, omdat je de wavespell kunt zien als een jaar met 13 manen, Een wavespell is een reeks van 13; 13 dagen, 13 jaar, 13 baktuns. De Tzolkin bevat 20 Wavespells; 20 maal 13 tonen.(= 260 kin)

De Toon als een energie
De 13 Tonen, de 13 Heilige Getallen, zijn spirituele energieën - voorbij de fysieke werkelijkheid - en geven ons de noodzakelijke kracht om te scheppen. De Toon die je hebt uitgerekend is de spirituele ofwel de geestelijke energie van jouw geboortedag. De beweging waarmee jij de dingen doet.


Werken met de 13 Tonen der Schepping.
Met de reeks van 13 kan een proces van schepping voltooid worden. Beginnend op een dag met Toon 1 stelt men het doel vast. Tijdens toon 1 t/m toon 4 worden de grondvesten gelegd voor de basis van de actie. Toon 5 t/m toon 8 dient voor het uitbreiden van het ritme van de actie. Tijdens toon 9 t/m toon 12 wordt het doel omgezet in actie. Dit doel is voltooid op dag 13 waar men de magische vlucht neemt naar een nieuw begin: de actie wordt getransporteerd. Dan beginnen we weer bij een toon 1. Dit kan ook een hoger niveau van hetzelfde scheppingsproces zijn.

De Torens
De hoekpunten van de Wavespell zijn de Torens.(Toon 1, 5, 9 en 13)
Hier vindt een richtingsverandering in het scheppingsproces plaats. Het is een magisch punt omdat deze draaïng plaatsvindt zonder zichtbare interventie van een andere kracht. Het is de interventie van de vierde dimensie; de pulsar van de Tijd.


DUIDING VAN DE TONEN


toon 1 - toon 2 - toon 3 - toon 4 - toon 5 - toon 6 - toon 7 - toon 8 - toon 9 - toon 10 - toon 11 - toon 12 - toon 13
C

Toon 1: HUN
De Magnetische Toon - Toon van Doelstelling

acties: Verenigen, Aantrekken, Doel

Het proces van iedere schepping begint in eenheid met de Bron

Vanuit deze eenheid komt ook de eenwording voort met je hoogste doel. Wanneer het doel is vastgesteld in vereniging met de Aarde en de Bron, wordt het magnetisch, alle energie en middelen naar zich toe trekkend die nodig zijn om het te vervullen. Dit is op zich een verenigende handeling, een viering van de eenheid van al het leven en de scheppende energie die ons allen voortstuwt om te ontwikkelen tot een verenigd geheel.


1 - HUN Bron: Eenheid; God; Geheugen, mogelijkheid en intentie: Aantrekking van creatieve energie; Een plek om je intentie te creëren.

ONTVANG  Een bliksemstraal van de geest, het leven komt spiraalsgewijs voort vanuit het grote mysterie. Als pure energie kan de scheppende energie alleen maar worden bevat door wat het zal worden. Het getal 1 wordt krachtig geleid door zichzelf en versterkt op grootse wijze de heilige centrale zon, want dit getal brengt een lichtpulsering opgang, verdubbelt zijn eigen energie en zet de toon voor een volledige 13 dagen periode.

Mensen die geboren zijn met het getal 1 zijn agressief en krachtig. Als een magneet trekken ze energie naar zich toe om nieuwe doelen te verwezenlijken. Zij kunnen niet goed tegen dagelijkse routines. Zij hebben de neiging op hun best te zijn, wanneer ze de uitdaging kunnen aangaan om iets geheel nieuws uit te proberen. Ze zijn besluitvaardig en goed in het opstarten van projecten, maar de uitdaging is om dit dan ook af te maken. Doorzettingsvermogen!!!
Degenen met deze invloed kunnen bot en vooringenomen zijn. Mensen onder invloed van het getal 1 kunnen moeilijk in de omgang zijn, vooral in een gezelschap waarin ze moeten concurreren om in het middelpunt van de belangstelling te kunnen staan. Aan de andere kant: het zijn ruimhartige vrienden en standvastige partners.

C#
Toon 2: CA
De Lunaire Toon - Toon van Uitdaging

Polariseren, Stabiliseren, Uitdaging

Vanuit de vereniging met het doel komt de stabilisering van de polariteit.
De aard van ons Universum is zodanig dat polarisatie een onvermijdelijke fase is in het scheppingsproces, een uitbreiding van het ene naar de twee polaire extremen. Of dit nu geuit wordt als noord/zuid, yin/yang, mannelijke/vrouwelijke energieën of andere gepolariseerde aspecten van het zelf; de lunaire toon roept op tot een stabilisering van deze aspecten binnenin ons. De polarisatie naar twee extremen in elke gegeven situatie geeft ons de gelegenheid om de uitdaging vast te stellen terwijl we erkennen dat deze twee aspecten goed noch slecht zijn, maar vooral optreden als een tegenwicht naar elkaar in het ultieme evenwicht van het geheel. Door het aanpakken van de polaire aspecten van het zelf en de uitdaging aan te gaan, is er vervolgens een basis van waaruit groei en creativiteit zich kunnen ontplooien.
2 - CA Polariteit; Dualiteit; Afscheiding van het licht uit de duisternis.

STABILISEER  De scheppende puls begint zijn reis. Ca is vatbaar voor zuiver licht, zoals een fotografische film. Het ontvangt exact wat er is om te ontvangen. Het is onbelemmerde energie die alleen maar kan worden omschreven door wat het zal worden. Het beschikt over de mogelijkheid om de werkelijkheid voort te brengen, zoals die uit het voorstellingsvermogen ontspruit. Ca maakt geen onderscheid en is beschikbaar voor allen. Je kunt Ca alleen maar ontvangen, wanneer je dit toestaat. Zul jij het voertuig zijn voor deze energie? Mensen die geboren zijn onder invloed van Ca hebben een uitstraling van mysterie om zich heen. Zij hebben een charisma dat anderen aantrekt. Ze zijn vaak open en vriendelijk. Zij die onder Ca's invloed staan zijn zeer populair en lijken iedereen te kennen. Wanneer je wat dieper ingaat op het getal 2, zul je een mysticus tegenkomen. Slechts weinigen zien echter deze kant van Ca, want het is een verborgen geschenk dat slechts zij die dicht genoeg bij hem staan, kunnen zien. Deze mensen zijn begiftigd met visionaire inzichten, die vaak gebrek hebben aan een publiek met wie ze deze inzichten kunnen delen.

In de energie van Ca zullen conflicten en worstelingen ontstaan - waarmee Ca moet leren omgaan - die gebaseerd zijn op het geloof in dualiteit. Wanneer je het getal 2 begrijpt, realiseer je je dat de polariserende energieën van Ca eigenlijk samenwerken, hiermee een achtergrond creërend van waaruit we kunnen beginnen te zien hoe we onze werkelijkheid scheppen. Zonder afscheiding zouden we niet dat zien, wat geschapen is.

D
Toon 3: OX
De Elektrische Toon - Toon van Dienstverlening

Activeren, Verbinden, Dienstverlening

Vanuit de stabilisering van polariteit komt de activering van dienstbetoon.
Een derde nieuwe scheppende kracht wordt geboren die de dynamische energie bevat van een elektrische stroom van de Universele levenskracht. Deze kun je het beste richten in een scheppingskanaal in dienst van het grotere geheel. Verbonden met de Ene Bron en met de collectieve energie van de planetaire familie, worden nu je eigen specifieke talenten en bekwaamheden in gebruik genomen op een manier die een bijdrage kan leveren voor de aarde en alle levende wezens. Deze activering reikt ver, waarbij de microkosmos en de macrokosmos elkaar wederzijds ondersteunen, zodanig dat als je de buitenwereld beïnvloedt met een creatieve positieve energie, je waarschijnlijk een resonerend effect ervaart op een persoonlijk niveau. Het echte plezier en beloning komen van onvoorwaardelijk geven, puur uit liefde ten dienste van de planeet.
3 - OX Beweging; Activering van de creatieve pulsering; Schepping van de Vier Windrichtingen, verticaal, horizontaal en centrum. De Geest komt in beweging.

ACTIVEER  Met het getal 3 begint de scheppende energie vanuit de Bron zijn intentie te uiten. Het begint te stromen en te bewegen. Zonder beweging zou de bedoeling van de schepping niet zichtbaar worden. Wanneer onze intenties in beweging komen, beginnen we met ons innerlijke weten te zien dat het proces van verwerkelijking van onze intenties, is begonnen. Zoals een danser beweegt om zich te uiten, zo beweegt het getal 3. Van nature is 3 expressie en in beweging. Bij de energie van de 3 kun je constante beweging verwachten. Door de beweging van deze energie ontstaat verandering.

Ox is de unieke en persoonlijke uiting van de energie die het heeft ontvangen. Os is de expressie van het zelf. Het geeft uiting aan de intenties die het heeft bespeurd in de scheppende pulsering vanuit de Bron. Zij die geboren zijn onder Ox zijn expressief en artistiek; de communicatie kan zeer welsprekend zijn, misschien zelfs hypnotiserend. Tastbare expressie - zoals die wordt uitgevoerd door allerlei soorten handwerklieden - heeft de overhand. Alhoewel Ox er van houdt om te werken in ongestoorde afzondering, zal wat hij maakt velen in de buitenwereld raken. Ox voelt zich vaak niet lekker in zijn vel zitten en worstelt met innerlijke vrede. De ironie wil dat ze vaak in de rol van vredestichters of bemiddelaars in de buitenwereld terechtkomen. Er kunnen problemen ontstaan in deze pogingen om de lieve vrede te bewaren, omdat vijandige energie zich vaak tegen hen kan gaan keren, wat het voor hen nog veel moeilijker maakt om innerlijke vrede te verkrijgen.

D#
Toon 4: CAN
De Zelfbestaande Toon - Toon van Vorm

Definiëren, Meten, Vormbepaling

Vanuit de activering van dienstbetoon komt de definiëring van de vorm.
Alle vorm geboren vanuit het scheppingsproces is zelfbestaand. Dit betekent dat deze zichzelf definieert, in zichzelf volmaakt is, verantwoordelijk voor zijn eigen interne structuur en manifestatie. Wanneer we bezig gaan met de vierde toon, wordt ons de gelegenheid aangereikt om creatieve visies tot stand te brengen door het definiëren van de vorm waarmee die geconstrueerd behoren te worden. Vier is de meest basale maat van de natuurlijke cycli van de tijd, de definiërende structuur van iedere natuurlijke constructie. In het accepteren van de kracht van de zelfbestaande vorm, eis je de kracht op van het definiëren van je eigen werkelijkheid.
4 - CAN Maat; Meting; Omschrijving van de beweging: Schepping van de elementen: Vuur, Water, Lucht en Aarde; Het Lichaam van de Schepping. De expressie van de Geest wordt zelfbestaand, krijgt een eigen vorm, puur en simpel.

DEFINIEER  De intentie van de schepping wordt gedefinieerd door het wezen van de zuivere en basale elementen der schepping, die ogenblikkelijk uitgroeien tot complexe uitingsvormen. De intentie harmoniseert en balanceert de uiteenlopende elementen tot een verenigd geheel, daarbij zonder oordeel onderscheid makend.

Mensen die geboren zijn onder invloed van het heilige getal 4 zijn praktisch, realistisch en staan met beide benen op de grond. Can energie kan paranoïde of fatalistisch zijn wat betreft hun kijk op het leven, of levensvisie. Het is hier belangrijk om de algemene kijk op het leven evenwichtig te maken. Want wanneer Can mensen het idee hebben dat ze over een bepaald onderwerp een standpunt hebben ontwikkeld, is er weinig kans dat ze daarna van gedachten zullen veranderen. Eenmaal gekozen, is het voor hen moeilijk om koers of positie te wijzigen, dus is het voor hen verstandig om van te voren alle opties te onderzoeken en behoedzaam de zaken te overwegen. Uiteraard is het ook verstandig om heroverwegingen toe te laten.
E
Toon 5: HO
De Boventoon Toon - Toon van Uitstraling

(Jezelf) Versterken, Oproepen, Uitstraling

Vanuit het definiëren van de vorm komt de zelfbekrachtiging van uitstraling.
De vijfde kracht brengt een harmonische boventoon die, wanneer deze weerklinkt, de vorm versterkt met de energie van uitstralende uitbreiding. In verbinding met je eigen stralende kern van licht -met de levenskracht die ons ondersteunt- en met je hartessentie en dit dan naar buiten toe uitstralend, vind je natuurlijke zelfversterking gedurende het proces. Door op dit punt het heft in eigen handen te nemen van het scheppingsproces, daarbij vaardigheden en hulpmiddelen aantrekkend, is er de gelegenheid om een krachtige instoot van energie te geven, die het proces naar zijn volgende ontwikkelingsfase zal tillen.
5 - HO Integratie; Samengaan van beweging en maat; Boventoon; Bekrachtiging. (90 graden verschuiving van dimensie)

BEKRACHTIG  Vijf is de totstandkoming van het doel van de integratie, immers: één mens maakt nog geen gemeenschap en één ervaring zet nog geen evolutie in gang. De enkelvoudige intentie verlangt ernaar om deel te worden van een gehele schepping. Het is de versterkende boventoon in de muziek. Nummer 5 is het uitdragen van de vorm van nummer 4. Het is het kerndoel dat de centrale intentie gestalte geeft. 5 is simpel. Het is de bron van een uitdijend middelpunt van intentie.

Wanneer je geboren bent onder invloed van Ho, ben je onderzoekend. Sommigen zullen vinden dat je je neus in andermans zaken steekt, maar slechts zelden wil je de duistere geheimen kennen die anderen verborgen houden. Je vragende geest en observerende natuur helpen je om jezelf beter te kunnen begrijpen. Hoewel: je hebt de neiging om vast te komen zitten in leren door te vergelijken, waardoor je in verwarring wordt gebracht. Je blijft proberen te leven naar hoe jij denkt dat je zou moeten leven, gebaseerd op je waarnemingen. Onthoud dat je een unieke expressie bent van de bron. Kijk eens in de spiegel. Wie ben jij?

F
Toon 6: UAC
De Ritmische Toon - Toon van Gelijkheid

Organiseren, Evenwicht brengen, Gelijkheid

Vanuit de zelfversterking van uitstraling komt het evenwicht van gelijkheid.
Opnieuw staan we voor de uitdaging om het evenwicht te vinden in ons zelf en in de verschillende gebieden van ons leven. De natuur bevat de perfecte balans in het natuurlijke ritme van de levenscycli, en het is de bedoeling dat we dit integreren in onze eigen dagelijkse ritmes. Dit betekent dat we ons eigen leven zodanig organiseren dat het mogelijk is om in evenwicht te blijven met onszelf, binnen het terrein van werk en van spel, alsmede binnen al onze relaties. Er is een natuurlijke gelijkheid die zich bevindt in de kern van alle evenwichtbrengende handelingen en deze kan slechts worden bereikt door naar binnen te reizen om de bron te vinden van het ware innerlijke evenwicht.
6 - UAC Tijd-Ruimte; De schepping van de cycli van de tijd gebaseerd op de kosmos.

STROOM  Het leven sterft en komt weer tot leven. De tijd begint te bewegen in cycli, waardoor het ons in staat stelt de vruchten van onze scheppingen te aanschouwen. Het is niet wat het zal zijn; het is wat het voortdurend zal worden. Het enige blijvende is de verandering. "Uac" is het kosmische evenwicht en de mogelijkheid om respons te geven. Alles dat is, verandert, maar blijft van nature wat het is. Wat zich ook voordoet, of welke richtingen worden gekozen, het wordt slechts meer van hetzelfde. 6 is het levensritme.

De invloed van Uac zoekt altijd naar wegen om zijn schepping te verfijnen en te ontwikkelen. In welke situatie dan ook, zal Uac eraan werken om te verbeteren wat er voorheen bestond. Ontwikkelingen of verbeteringen worden zowel in fysieke als in intellectuele zin nagestreefd. Let erop dat Uac energie lui kan zijn of zelfvoldaan. Hieraan werken kan Uac helpen om zijn mogelijkheden ten volle te benutten. Let ook op de superkritische kant, want dat wat je in anderen bekritiseert, zou je wel eens in jezelf onder ogen mogen zien. Om conflicten te vermijden is het goed om tolerant te worden en niet oordelend. Uac wordt krachtig geleid door zichzelf en is op grootse wijze de verheerlijking van de heilige centrale zon, omdat het minder invloed ontvangt van de andere zonnetekens.

F#
Toon 7: UC
De Resonante Toon - Toon van Afstemming

Kanaliseren, Inspireren, Afstemming

Vanuit het evenwicht van gelijkheid komt het kanaliseren van afstemming.
Centraal binnen de kracht van de dertien, is de zevende toon een gelegenheid om inspiratie te ontlenen aan de Bron, zodoende oproepend tot een aansluiting met je hogere aspecten, dromen of visioenen. Door te erkennen dat we als mensen producten zijn van de schepping vanuit de oorspronkelijke Bron des Levens, realiseren we dat wij zelf kanalen zijn, geleiders voor deze zelfde creatieve geest. In het bewust worden van de verschillende vibraties en energieën waarmee we in contact komen en die ons dagelijks treffen, kunnen we beter onderscheid maken welke ons dienen en welke niet. Door onze gevoeligheid voor resonerende energieën te verfijnen wordt een staat van afstemming bereikt, en inspiratie stroomt vrijelijk naar ons toe, waardoor we voertuigen worden voor de vervulling van ons uiteindelijk creatief potentieel.
7 - UC Resonantie; Een plaats tussen de geest en het lichaam van de schepping; Een doorgang tussen de werelden; Een tweezijdige spiegel; Het centrum van de scheppende pulsering; Meetrilling; De aanwezigheid van de wil brengt de intentie van de geest tot bestaan.

VERSMELT  De kracht van het getal 7 is de mystieke kracht en roept je op om je verborgen mysteries te ontcijferen. 7 is de directe connectie - en hechte persoonlijke relatie met de Bron. Vertrouw op de connectie en eis deze op. Wanneer je gelooft in je goddelijke verbinding, zul je goddelijke illuminatie ontvangen. Door je gevoelens en verstand te gebruiken zet je de energie en informatie om in hoogst bruikbare spirituele lessen. 7 ligt in het centrum precies tussen de heilige getallen 1 en 13. Vrij van de beperkingen van de polariteiten, is het in staat om zowel in de spirituele, als in de fysieke wereld werkzaam te zijn. Zodoende bevindt de 7 zich in beide werelden tegelijkertijd, zoals gespreide armen die zich uitstrekken van de ene dimensie naar de andere. In het Maya betekent Uc "Maan", wat dit getal een waterachtige mystieke energie geeft.

Met de 7 wordt begrepen dat de wil moet worden aangewend om het gewenste doel te bereiken. 7 is meetrillen - een kanaal zijn - maar op je eigen manier. De schepping manifesteert zich niet alleen maar om dat hiertoe de mogelijkheid zich aandient. Een doel wordt niet slechts bereikt omdat er een doel is. Mogelijkheden worden niet louter gerealiseerd, omdat er zich mogelijkheden voordeden. Voor Uc-energie, zijn samenwerking en het gebruik van de wil, de vraagstukken. Er is inspanning voornodig om de intentie van de doelstelling af te maken. Uc breidt het domein van de persoonlijke invloed uit. Het is in de stroom werken om het leven te hebben zoals jij het wenst. Het gaat over concentratie en focus en het verlangen om persoonlijke controle over je leven te verkrijgen. Uc zegt: "Ik zal mijn doel manifesteren!"

Uc leeft en doet dingen door zijn eigen ritme. De invloed van Uc doet zich gelden als iemand die niet met de massa of heersende opvattingen meeloopt. Uc lijkt de enige te zijn die zomaar doet wat hij doet. Ze zijn zeer individualistisch. Als het er op aan komt, kan Uc zich ineens opwerken tot hoge prestaties. Hij gaat graag uitdagingen aan en overwint daarbij makkelijk de obstakels die hem in de weg staan. Uc is een harde werker en is bereid om autoriteit te betwisten en op de proef te stellen. Met zijn vaak zeer uitgesproken meningen kan Uc koppig bij zijn standpunt blijven,
Zelfs wanner het tegendeel van zijn gelijk wordt bewezen. Het zou verstandig zijn. Om de waarheid in te zien achter deze botsende overtuigingen. Uc is een standvastige en trouwe vriend die je in de meest beroerde omstandigheden zal bijstaan.

Het getal 7 vindt in het algemeen dat het leven een uitdaging is. Het voelt zich onzichtbaar omdat het lijkt op een tweezijdige spiegel, die alles om zich heen reflecteert, maar niet gezien wordt zoals hij is. 7-energie is confronterend, dus zal het moeilijk zijn om te vermijden naar jezelf te kijken in deze energie. Uc-geborenen kunnen geïsoleerd of afstandelijk lijken in de samenleving, maar dat is omdat het massabewustzijn geen zin heeft zichzelf gespiegeld te zien in de aanwezigheid van de energie. Dit getal groeit door het in harmonie en balans brengen van zijn omringende wereld, door het bewustzijn te verruimen en door de dingen in een ruimer perspectief te plaatsen.

G
Toon 8: VAXAC
De Galactische Toon - Toon van Integriteit

Harmoniseren, Modelleren, Integriteit

Vanuit het kanaliseren van afstemming komt het harmoniseren met integriteit.
De achtste toon verklankt het galactische octaaf. Het roept op tot het harmoniseren van alle aspecten, personen en energieën die betrokken zijn in een specifiek creatief proces, en dit gedaan met integriteit. Integer handelen, betekent woorden consequent omzetten in daden, en aangesloten te blijven met datgene wat jij voor de hoogste waarheid houdt in elke gegeven situatie. Om te handelen als een model van deze kwaliteiten vraagt om een sterk geloof in het goede dat voortkomt uit egoloos handelen in dienst van het geheel en een toewijding aan het werken doorheen alle aspecten, innerlijk en uiterlijk, die harmonisering nodig hebben. Wanneer dan echter harmonie wordt bereikt, wordt het collectieve geheel opgetild naar een nieuw niveau van activering, en creatieve uitwisseling wordt dan een deel van ons dynamische evolutieproces.
8 - VAXAC Galactisch; De opgestapelde scheppende pulsering wordt overgebracht naar het galactische stelsel; Brengt het proces van fysieke manifestatie in actie.

HARMONISEER  De invloed van Vaxac is structurerend en herstructurerend. De uiterlijke werkelijkheid begint vorm te krijgen. Het verfijnt de realiteit gebaseerd op een doorlopende inbreng van groeiende realiseringen en intenties. Het ontdekt en herontdekt de grenzen tussen de geest en de vorm. 8 is het verband tussen de vorm en de inhoud van de vorm: 8 staat op integriteit.

Mensen geboren onder invloed van het heilige getal 8 zijn bereid om allerlei nieuwe dingen uit te proberen. Zij staan altijd klaar om iets anders en iets nieuws te ontdekken. Het zijn ontwerpers en uitvinders van de fysieke wereld. Zij vergelijken en analyseren uitgangspunten in religie en filosofie. Vaxac verlangt ernaar om de vele inzichten van de wereld te begrijpen. Hij wil weten hoe anderen de wereld zien. Dit is waarom Vaxac vaak een globetrotter is. Zij halen vele verschillende ideeën en uitgangspunten in hun leven naar binnen, waardoor ze wat eccentrisch kunnen overkomen. Ze kunnen er zelfs wat maffe en wilde ideeën op na houden, maar ze zijn zelden onevenwichtig in hun realiteitszin.

G#
Toon 9: BOLON
De Solaire Toon - Toon van Intentie

Pulseren, Realiseren, Intentie

Vanuit het modelleren van integriteit komt de realisering van intentie.
Geboren uit de ziel en geest, is intentie het visioen dat leidt tot energie en actie. Dit is een sleutelfactor in het zichzelf bekrachtigen van elk manifestatieproces. Dit wordt gerealiseerd als een trillingspuls die wordt uitgezonden naar het universum, in contact met het doel, de droom en de uiteindelijke vervulling van de creatieve visie. Door je intentie te verhelderen en dit te focussen binnen alle hierop volgende acties, bewegingen en ondernemingen, draag je het trillingskenmerk van de vorm die deze manifestatie zal aannemen, de magnetische energie aanwendend van het oorspronkelijke doel.
9 - BOLON Solair; De scheppende pulsering wordt overgebracht van het galactische stelsel naar het zonnestelsel; (90 graden verschuiving van dimensie); Volgroeiing en volbrenging van de intentie van de geest.

MOBILISEER  Bolon is het zich realiseren dat alles onderling verbonden is en dat de kosmische ketting van gebeurtenissen en ervaringen, creëert wat we nu zijn. De energie van Bolon is een zich ontwikkelende, uitgroeiende kracht die de intenties laat volgroeien, die we in actie hebben laten komen. De intentie begint rijp te worden. Bolon wil het voor elkaar krijgen dat de schepping afgemaakt wordt. Bolon zegt: "BE or BE NOT." Laat je licht op je schepping schijnen, want wat jij ontvouwt zal een groter patroon verlichten voor hen die dit zien.

Het getal 9 is innerlijk gelijkmatig, is krachtig en heeft diepe overtuigingen. Het is kampioen in doorzetten en afmaken. Bolon heeft het vermogen om zijn energie te behouden en te sparen om iets voor elkaar te krijgen, hoelang het ook zal duren. Ze zijn gericht op details, maar laten zich niet in met onbenullige taken of activiteiten die geen betekenis hebben. 9 is de energie van het bereiken van een doel of doelstelling en zal geen energie steken in zaken die geen grotere betekenis hebben of een groter doel dienen.

De energie van Bolon heeft de neiging om in sombere stemmingen te vervallen en kan zelfs lijden aan chronische depressie. Wanneer deze sombere buien de overhand nemen, krijgen ze niet veel meer voor elkaar, omdat alles er zinloos uitziet. Dit schept een paradox, want Bolon-energie heeft alles van doen met projecten afmaken en wanneer het wordt beperkt door een inzinking, wordt de depressie alleen maar dieper.

Heilige Bolon, wat vraagt de Kosmos aan jou om te volbrengen? Zoek naar aanwijzingen, ze zijn voor jou aanwezig. Schud oude patronen van je af die je tegenhouden om vooruit te komen. Jij bent de meester van de tijd. Jij bent het toppunt van het creatieve proces, dat op het punt staat om zich te manifesteren.

A
Toon 10: LAHUN
De Planetaire Toon - Toon van Manifestatie

Perfectioneren, Produceren, Manifestatie

Vanuit de realisatie van de intentie komt de perfectionering van de manifestatie.

Dit is de voleindiging van het scheppingsproces. De droom die gezaaid was, wordt in een fysieke of tastbare vorm geproduceerd. We geven onze intentie over aan het perfectioneren van deze schepping. We streven naar de productie en verfijning van creatieve manifestaties. We ontdekken dat alles dat wordt geschapen volmaakt is zoals het is, omdat het van de aarde en van dezelfde bron is. Er is geen behoefte aan verwachtingen of strijd; het is eerder zo dat je jezelf slechts zachtjes over hoeft te geven aan de stroming, met waardering voor de vele lagen binnen het prachtige scheppingsproces die elke dag meespelen.

10 - LAHUN Planetair; Creatieve pulsering van de geplaatste intentie manifesteert zich binnen het Aarde stelsel; De intentie van de Geest krijgt een fysieke vorm.

MANIFESTEER  Wat het geestesoog ziet, zal Lahun op magische wijze manifesteren. Met dit getal is de kracht van de magische manifestatie van de bedoeling van de schepping aan het werk. Zuiver en ruw materiaal en informatie wordt via de energie van Lahun tot kennis en praktische vaardigheden getransformeerd, in de fysieke werkelijkheid. De aldus verkregen resultaten waren (nog) niet zichtbaar in de ruwe grondstoffen die worden gebruikt om de gemanifesteerde werkelijkheid te bereiken. De twee werelden - geest en lichaam - komen samen.

Lahun heeft het magische vermogen om precies dat te verzamelen wat nodig is om de visie in de buitenwereld te scheppen. Datgene waar het zich op richt, krijgt op magische wijze gestalte. Zolang Lahun iets heeft om zich naar te richten voor creatieve doeleinden, zal het alles naar zich toetrekken waarmee het kan creëren. De sleutel is om vanuit zuivere en heldere intenties - van een zeer verfijnd karakter - te scheppen. Houd goed in de gaten op welk verlangen je je wens om te scheppen, baseert. Vraag jezelf af wat de beweegreden is achter je schepping. Dient 't het hoogste doel en staat het op één lijn met je ware bestemming? Als Lahun-geborenen hun doel uit het oog verliezen of te veel creatieve projecten tegelijk beginnen, zal hen de kracht om een schepping neer te zetten, ontglippen en komen ze met lege handen te staan. Velen die geboren zijn onder invloed van Lahun zullen een leven kennen in chronische schuldenlast. Blijf gericht op de visie tot deze volbracht is en al je dromen zullen uitkomen.

A#
Toon 11: HUN LAHUN
De Spectrale Toon - Toon van Bevrijding

Uit elkaar vallen, Loslaten, Bevrijding

Vanuit de perfectionering van manifestatie komt het uitbrengen van bevrijding.

Wanneer de schepping verwezenlijkt is, komt er een behoefte tot het loslaten van alle opvattingen over -of gehechtheden aan de vorm die het heeft aangenomen. Hierdoor kan de schepping op zijn eigen manier energie voortplanten en een voldoende hoeveelheid beweging verzamelen met de toon van bevrijding. Dit is ook een gelegenheid tot het laten oplossen van bestaande structuren en van alle elementen die het proces er van af kunnen houden om zijn weg te vervolgen. Vanuit deze ontbinding komt een nieuwe opwelling van het leven ten gevolge van alle opgeslagen en gestagneerde energie die nu vrijkomt. Zoals in alle levensprocessen komt er een tijd waarin het oude plaats maakt voor de processen van dood en ontbinding zodat de energie gerecycleerd en wedergeboren kan worden om opnieuw de mogelijkheid te schenken tot leven in een prachtige nieuwe vorm.

  11 - Hun Lahun Dissonantie; integratie van de voorbije cycli met de huidige cyclus; Geeft de chaos aan binnen de manifestering; Heelt wat uit balans is; Trilt los; Begint zich terug te trekken uit de intentie die gaande is.

INTEGREER  Hun Lahun laat de scheppingen uit het verleden integreren en verwijdert de dingen die niet meer mee willen naar de nieuwe schepping. Gedurende de actie van Hun Lahun wordt een tijdelijke dissonantie geschapen. Een valse noot wordt aangeslagen om wat vast zit, los te trillen. Hun Lahun heeft betrekking op je bevrijden van dingen die je niet langer meer nodig hebt of dingen die voor jou niet meer van dienst zijn. Het neemt slechts die onderdelen mee en laat slechts dat tot ontwikkeling komen, dat de doelstelling - de intentie van het doel - ondersteunt. Het krijgt een sierlijke eenvoud. Wees met de energie van Hun Lahun op alle zaken attent (fysiek en niet-fysiek, materieel en immaterieel), die niet meer jouw visie ondersteunen. Het kan zijn dat jouw idealen of opvattingen veranderen, of dat ze niet meer voor jou bruikbaar zijn. Laat los! Sta de veranderingen toe! De onbuigzame muren uit je verleden storten in. LAAT ZE! Het is slechts door de weerstand tegen verandering dat je pijn gaat voelen. Laat je proces gewoon gebeuren. Je wordt leeggeschud zodat je weer nieuwe dingen kunt realiseren. Alles, dat ooit jou bepaald en veroordeeld heeft door etikettenplakkerij of projecties, zal niet langer aan je blijven kleven, wanneer je het opruimt. De energie van Hun Lahun is een staat van genade waarin de ware Jij zal opbloeien. STA TOE en weet dat je niet alleen bent. Onthoud dat er altijd een weg terug is naar evenwicht, harmonie en volheid. Wanneer het puinruimen is voltooid.

Op sommige momenten lijkt het getal 11 wat afstandelijk en ontoeschietelijk en kan van buitenaf gezien zelfs argwaan opwekken bij mensen die vermoeden dat 11 zich met duistere krachten inlaat. In sommige gevallen kan de wantrouwende energie van anderen - wanneer ze Hun Lahun bezig zien - afkomstig zijn van hun onvermogen om veranderingen in zichzelf onder ogen te durven zien. Verandering is waar het bij 11 allemaal om draait en het kan daarom wel eens op knoppen drukken die we liever hadden vermeden.

De intentie van het getal 11 is in evenwicht te brengen wat onevenwichtig geworden is. Wanneer de energie van 11 is afgestemd op zijn meest verheven expressie, geef je gestalte aan de healer. Dit kan zich voordoen in de vorm van een healer van het fysieke lichaam of een healer van geest en ziel. Nummer 11 energie begrijpt het plantenrijk en een healer zou er goed aan doen om de kunst van kruidendokter te combineren met de aan Hun Lahun inherente healing energie. Sommigen zullen zelfs dieper vorsen door af te tappen van de kosmische energie om die te gebruiken via de handen en andere healingmethodes.

Het getal 11 wordt krachtig geleid door zichzelf en verheerlijkt op grootse wijze de heilige zon, omdat het minder wordt beïnvloed door de andere zonnezegels. Het getal 11 vindt het leven een uitdaging en vaart wel bij deze uitdaging, waarbij het vaak ontzettend veel succes oogst in het leven, door hoe het obstakels overwint. Dit getal groeit door de omringende wereld in evenwicht en harmonie te brengen, het bewustzijn te verruimen en door alle zaken in een ruimer perspectief te plaatsen.

B
Toon 12: CA LAHUN
De Kristallen Toon - Toon van Samenwerking

Toewijden, Universeel Maken, Samenwerking

Vanuit het uitbrengen van bevrijding komt de toewijding tot samenwerking.

Omdat de oude patronen en structuren die niet langer van dienst waren, zijn vrijgekomen, is er nu ruimte om een nieuwe vorm uit te kristalliseren, met mensen die van geest en ziel gelijkgestemd zijn. Dit is de tijd om samen te komen en de krachten te bundelen in het scheppen van een visie die universele weerklank vindt. Door werkelijk betrokken te zijn in de geest van samenwerking op een manier waarin iedereen zich bewogen voelt om zijn/haar energie en middelen toe te wijden aan een gezamenlijke droom of doel, krijgt de manifestatiekracht die door het geheel wordt voortgebracht, een grote potentie.

12 - CA Lahun Complexe stabiliteit; Evenwicht; Voorbereiding voor een nieuwe cyclus; Laat alle kennis samenkomen; Regeneratie, uitzoeken, een nieuwe richting kiezend. (90 graden verschuiving van dimensie)

BEGRIJP  Het heilige getal 12 betekent een einde of beëindiging, maar het is ook een nieuw begin. Het is de pijn of het verdriet over een verlies, een verwijdering, een (af)scheiding of sterven. Ca Lahun is sentimenteel verdriet, het gevoel dat vaak de begeleiding vormt bij het voltooien van een lang project of groepsinspanning. Het is het gezamenlijke proosten tijdens de samenkomst van de Ridders van de Ronde Tafel. Het is het middernachtelijke uur van de jaarwisseling. Waar een eindpunt is, wordt ook verandering en wedergeboorte in gang gezet. In CA Lahun vinden we de bestemming om het leven te herinrichten en voort te zetten. Het is een cocon van waaruit je herboren en gerijpt verder groeit. Het heilige getal 12 gaat over de gave des onderscheids en een nieuwe koers uitstippelen. Het is de opwinding over wat er te gebeuren staat. Je staat op een kruispunt. Laat je scheppingen uit het verleden los en ga naar de feestelijke opwinding van de nieuwe start van je bestemming.

Ca Lahun heeft de unieke eigenschap om meerdere gezichtspunten te zien en is in staat om deze op zodanige wijze te stabiliseren en te integreren, dat het hele beeld in één klap zichtbaar wordt. Het kan onsamenhangende flarden van ideeën en creaties beetpakken en een manier vinden om ze tot een eenheid samen te smeden.

Het getal 12 heeft de kracht van het regenereren, de kracht van de wedergeboorte. Degenen onder deze invloed kunnen dingen die als verloren werden beschouwd weer laten verjongen en doen herleven. Het zijn goede raadgevers voor hen die hoop op hulp hebben opgegeven.

Sommigen gebruiken dit vermogen om te laten herleven, op een meer materiële manier, door antieke spullen of oude gebouwen te restaureren. Zij herstellen de vergane glorie, de betovering uit het verleden. Een beetje voorzichtigheid is voor Ca Lahun wel op zijn plaats, want jouw bluf en grootspraak is een gewoonte die je creatieve stroom ondermijnt in plaats van dat je iets nuttigs creëert. Blijf gewoon bij wat je bedoelt - je intentie - en maak het project af en je zult alle lof en zegeningen ontvangen die je maar zou willen.

C
Toon 13: OX LAHUN
De Kosmische Toon - Toon van Aanwezigheid

Doorstaan, Transcenderen, Aanwezigheid

Vanuit de toewijding tot samenwerking komt het laten voortduren van aanwezigheid.

Wanneer we alle scheppingsfasen hebben gehad, komt het moment om de kalmte en rust te vinden van de innerlijke stilte: de zachte kracht van aanwezigheid, die een hernieuwde beweging geboren laat worden. Door simpelweg aanwezig te zijn in het huidige moment en in de ademhaling, wordt het voor energie mogelijk gemaakt om te circuleren op een manier dat het nooit uitgeput raakt en voortdurend wordt vernieuwd. Op deze manier leert de dertiende toon ons het geheim van gracieuze voortduring wanneer we de 'magische vlucht' meemaken, waarin de energie van een gecompleteerde cyclus terugkeert naar de bron om opnieuw te beginnen met de volgende golf. Dit kan ook tot uiting komen als het uiteindelijk overstijgen, de ultieme transcendentie waarmee wij beperkingen te boven komen en waarmee zich ook de kracht van de dynamische spiraalvorm gereed maakt om ons verder te brengen naar een nieuw niveau van begrip en mogelijkheden op onze scheppingsreis.

13 - OX LAHUN Ontstijging; Transformatie; Terugkeer naar de bron om de basis energie voor de volgende intentie op te halen; Loslaten van oude voornemens; Een sprong in het diepe.

LEEF  Ox Lahun is de leegte, een verblindende aanwezigheid, war zekerheid gevonden kan worden voor degene die zoekt of gevaar voor degene die het zoeken uit de weg gaat. Ox Lahun is een tijdelijke verblijfplaats waarin de duisternis van de leegte, helderheid brengt. In de persoonlijke reactie op de duisternis, word je iets geleerd over je "zelf". Dieper inzicht en helderheid wordt verkregen. Het is een radicale frequentie-verschuiving. Het is de komst van een donkere onweersbui en de helder blauwe lucht die hier opvolgt. In de polariteit tussen de duistere leegte en de helderheid ligt de oplossing van het probleem. De crisis is voorbij. Het maakt een nabeschouwing van de manifestering van de schepping om te snappen hoe deze kan worden verbeterd. Het is de vervulling van een schepping en de zoektocht naar een duidelijke richting waarin de volgende stap kan worden gezet. Het is een tijd van volbrenging, van de losse eindjes aan elkaar knopen. Je hebt al het gereedschap verzameld dat je nodig hebt om je schepping af te maken. Ga het leven! Nummer 13 zegt: "Ik leef nu mijn waarheid. Ik ga door tot de vervolmaking van mijn gehele "zelf"."

Mensen die geboren zijn onder invloed van Ox Lahun prikken illusies door. Ze hebben een neus voor intriges en ruiken wanneer er opzet in het spel is. Ze hebben een microscopisch gezichtsvermogen. Ze kunnen helderziend zijn en voorspellende dromen meemaken. In de energie van Ox Lahun kan het aanpassen aan veranderingen en het accepteren van nieuwe ideeën en standpunten, een uitdaging zijn. Je bevindt je tussen wat al is geweest en wat nog zal komen. Zelfs ondanks het feit dat je een nieuwe intentie completeert, zul je je ervan moeten vergewissen dat er vleugjes lotsbestemming, onvoorziene krachten en onverwachte wendingen in jouw leven zullen plaatsvinden. Daar waar je weerstand vasthoudt, zal Ox Lahun je tot beweging aanzetten. Laat starre idealen los, wordt flexibel, sta veranderingen toe en laat nieuwe gezichtspunten ontstaan. Zij met de kracht van de 13 kunnen in de loop van hun leven drastische transformaties verwachten.Voor een uitgebreide duiding van de tonen, lees Maya Astrologie van Aluna Joy Yaxk'in of een van de boeken van Peter Toonen


Tekst: 1) PAN Avalon en 2) Peter Toonen/Aluna Joy
Vertaling: Peter Ca Eb/ Marjon Lahun Chicchan
Kleurtjes Wavespell en vormgeving oranje tonen: Nicole E. Zonderhuis
(uit de tijd dat ze zich verbonden had met PAN-Holland)
>> naar de 20 Zonnezegels
kortere versie